Home

Viikkotarkastuslomake

Koulutus N Rent O

Viranomaisvalvonta ja korjausrakentaminen Korjausrakentamisen laadun haasteet Mervi Abell Opinnäytetyö Viranomaisvalvonta ja korjausrakentaminen Korjausrakentamisen laadun haasteet Opiskelija: Mervi Abell Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12 2 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t) Mikko Airaksinen Työn nimi Laadunvalvonnan kehittäminen Insaco Oy:ssä Päiväys Sivumäärä/Liitteet 33/5 Ohjaaja(t) Tuntiopettaja Hannu Haaranen ja tuntiopettaaja Matti Ylikärppä Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Insaco Oy, Toni Tanskanen Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena olikehittää Insaco Oy:lle laadunvarmistukseen ja tuotannon ohjaukseen apuvälineitä. Insaco Oy toimii Pohjois-Savon alueella ja työllistää noin rakennusalan ammattilaista. Insaco Oy toimii enimmäkseen saneerausalalla. Opinäytetyössä käsiteltiin laatua käsitteenä, laatujohtamista, rakentamisen lainsäädäntöä koskien laadunvarmistusta sekä rakennushankkeen laadunvarmistusta. Lisäksi tutkittiin myös työturvallisuuslainsäädäntöä. Lähdeaineistona käytettiin Rakennusteollisuus RY:n julkaisuja, Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä muuta alan kirjallisuutta ja julkaisuja. Insaco Oy:lle tuotetussa materiaalissa hyödynnettiin RT:n malliasiakirjoja, RATU-kortteja sekä lainsäädännön vaatimuksia. Opinnäytetyönä Insaco Oy:lle tehtiin työmaan laatusuunnitelma, viikkotarkastuslomake sekä huonekortit purku- ja rakentamisvaiheista. Työmaan laatusuunnitelmassa on esitetty mahdolliset riskit ja niihin varautuminen sekä työmaan laadunvarmistuksen menetelmät. Viikkotarkastuslomake on tarkoitettu työmaan viikoittaiseen tarkistamiseen työturvallisuuden ja laadun osalta. Huonekorttien tarkoitus on selkeyttää tilassa tehtäviä työvaiheita. Huonekortteihin voidaan kirjata tilassa tehtävät työt ja käytetyt materiaalit. Avainsanat Rakentamisen laatu, laadunvarmistus, työturvallisuus OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Torninosturiohjeet 2014 www

 1. Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH
 2. 20 20 (35) Rakennushankkeen osapuolet pitävät vastaanottokatselmuksen, jossa he tarkastavat rakennus suorituksen laadun. Vastaanottokatselmukseen osallistuu tilaaja, rakennuttaja, valvojat, suunnittelijat, pääurakoitsija sekä mahdolliset ali- ja sivu-urakoitsijat. Ennen vastaanottokatselmusta rakennusviranomaiset ovat tarkastaneet rakennustyön rakennusluvan mukaisuuden. (Junnonen ja Kankainen 2001, 58.)
 3. en 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen
 4. toteuttamasta rakennushankkeesta POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi: Uudistuva lainsäädäntö Savoy 17.11.2015 Lauri Jääskeläinen Perusteet säilyneet Rakennusvalvonnan peruskonsepti säilynyt (itse asiassa lakimuutokset tulivat voimaan jo 1.9.2014, mutta liittyvät asetukset Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö 13 13 (35) 3 RAKENNUSHANKKEEN LAADUNVARMISTUS Rakennushankkeen laadunvarmistus ottaa huomioon koko rakennusprosessin, hankkeen valmistelusta rakennuksen käyttöön. Laadunvarmistustoimia voidaan tehdä hankkeen joka vaiheessa ja varmistustoimiin osallistuu kussakin vaiheessa useita hankkeen osapuolen edustajia. (Rakennustieto Oy. 2016, 14.) 3.1 Maankäyttö ja rakennuslaki Maankäyttö ja rakennuslaki käsittelee alueiden rakentamista ja käyttöä. Sen tavoitteena on edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja sosiaalista toimivuutta. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki tavoittelee ekologisesti ja taloudellisesti kestävää rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää määräyksiä muun muassa kuntien rakennusjärjestyksestä, rakentamisen luvista, ja rakentamiselle asetuista vaatimuksista ja valvonnasta. (ym.fi) Rakennuttaja Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka vastaa rakennushankkeen läpiviemisestä ja joka ottaa valmiin työn viime kädessä vastaan. Rakennuttajan keskeinen tehtävä on varmistaa hankkeelle parhaat mahdolliset toteuttajat kuten suunnittelijat, urakoitsijat ja muut asiantuntijat. Rakennuttaja vastaa hankkeen toteutusedellytysten selvittämisestä, hankkeen organisoinnista, viranomaislupien hankinnasta, kustannus- ja aikataulusuunnittelusta sekä suunnittelun ja rakentamisen ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta. (Junnonen ja Kankainen 2017, 14.) Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennushankkeen läpiviemisestä. Rakennuttajalla käsitetään usein samaa kuin rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määrätty rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta kohdassa 119. Lain kohdassa on määrätty, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten mukaan. Lisäksi on varmistettava, että hankkeella on vaatimustason edellyttämät toteuttajat, kuten suunnittelijat ja työnjohtajat. (Jääskeläinen ja Syrjänen, 697.) Vastaava työnjohtaja Vastaavan työnjohtajan vaatimus on ollut käytössä Suomessa useita vuosikymmeniä. Se on koettu hyväksi ratkaisuksi rakentamisessa. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennusviranomaiselle, että rakentamien tehdään rakennusluvan mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Vastaava työnjohtaja vastaa myös työmaan työturvallisuudesta. (Jääskeläinen ja Syrjänen, )23 23 (35) 4.2 POA-lomakkeen kehittämien Aluksi lähdin tutkimaan internetistä jo valmiita lomakkeita. Lomakkeen toteutin Microsoft Wordohjelmalla. Lomake noudattaa toiminnaltaan yleisesti tunnettua riskienarviointimallia: tunnistettu ongelma ongelman syy seuraus ehkäisy hälytin kuka on vastuussa Tutkiessani erilaisia potentiaalisten riskien arviointilomakkeita huomasin, että kaikissa lomakkeissa ei ollut hälytin ja vastuu -kohtia. Tekemääni lomakkeeseen laitoin nämä kohdat, koska mielestäni silloin asiat tulee mietittyä perusteellisemmin. Laatusuunnitelmassa yksi olennainen osa on tuoda ilmi tehtävien vastuunjako. Analyysin myötä keskeisimmille riskeille on kirjattu vastuussa oleva henkilö. Tämä henkilö voi olla myös aliurakoitsija tai tilaajapuolen edustaja. 4.3 Työmaan laatusuunnitelma Rakentamisen laatusuunnittelun tavoitteena on varmistaa kerralla oikean mukaista laatua tuottava toiminta suunnitelmien avulla. Laatusuunnittelun tulos näkyy osapuolten paremmassa viestinnässä, laatuvirheiden ja ongelmien välttämisessä sekä taloudellisesti kannattavan toimintana. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaan tuotannonohjaus, potentiaaliset ongelmat, laadunvarmistusmenettely ja vastuut. Laatusuunnitelmaan kootaan kaikki ne toimet, apuvälineet ja keinot joilla saavutetaan suunnitelmissa määritelty laatu taloudellisesti kannattavasti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. (Työmaan laatusuunnitelma 1180-S) Laatusuunnitelma voidaan tehdä rakennushankkeen eri vaiheista. Rakennuttaja voi esimerkiksi tehdä laatusuunnitelman hankkeen tulostavoitteista. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään ratkaisut kuinka tulostavoitteisiin päästään. Laatusuunnitelma tehdään erikseen joka työmaalle. Laatusuunnitelman tekee yleensä pääurakoitsija, mutta se voidaan toteuttaa myös yhdessä tilaajan kanssa. Pääurakoitsija voi halutessaan edellyttää aliurakoitsijan tekemään laatusuunnitelman kriittisestä aliurakasta. Yhdessä tehdyt laatusuunnitelmat parantavat hankkeen tiedonkulkua ja lisäävät yhteisymmärrystä laatuvaatimuksista. Laatusuunnitelman laatijan tulee varmistua siitä, että hänellä on käytössään kaikki tarvittavat lähtötiedot ja aineistot käytössään. Jos sopimuksissa on määrätty urakoitsijaa tekemään laatusuunnitelma, sitä pidetään sitovana asiakirjana. (Työmaan laatusuunnitelma 1180-S) Laatusuunnitelman yleisessä osassa käsitellään työmaan perustiedot kuten esimerkiksi laatusuunnitelman tarkoitus, urakoitsijan tiedot ja hankkeen organisaatio. Suunnitelmassa otetaan kantaa mahdollisista riskeistä (POA) ja työmaan erityispiirteistä.

Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Hometalkoiden selvityshankeen tarkoitus k e s k e i s e t t u l o k s e t Mervi Abell Taustaani Rakennusinsinööri 1985 Rakennusarkkitehti 1994 Rakennusinsinööri amk URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Roope Levänen Liite 4. VIIKKOTARKASTUSLOMAKE RAKENNUSTYÖMAAN KUNNOSSAPITOTARKASTUS Työmaa: Tarkistuskohde työnro: Kun- Kornos..

LAADUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN INSACO OY:SSÄ - PDF Free

NAVETTARASTIT 13.4.2018 Kommentteja tuotantorakennusinvestointien suunnittelusta Esa Heikkinen ProAgria Kainuu TUOTANTORAKENNUSINVESTOINNIN LÄHTÖKOHTA Tilan ja tuotanto-olosuhteiden kehittäminen siten, Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

1 OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA LAADUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN INSACO OY:SSÄ T E K I J Ä : Mikko Airaksinen7 7 (35) 1.3 Lyhenteet ja määritelmät Dokumentointi: Hankkeen aikana syntyneiden asiakirjojen, kuvien ja suunnitelmien taltionti Laatupolitiikka: Yrityksen tapa suhtautua laatuun, laadulliset menettelyohjeet ja toimintatavat YSE: Rakennusalan yleiset sopimusehdot

Paalutuskoneen käyttöönottotarkastuslomake. Henkilönostimen käyttöönotto- ja viikkotarkastuslomake Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Tarkoitus; Mikään työmaa ei ole identtinen! Jokaisella työmaalla omat erityispiirteet ja vaaratekijänsä Antaa työmaalle tulevalle henkilölle tietoa yleisistä JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Mainettaan parempi rakentamisen laatu Jani Kemppainen asiamies Rakennusteollisuus RT ry / Talonrakennusteollisuus ry 14.2.2019 Rakentamisen laatu on moniulotteinen asia Lopputuote on yleensä ainutkertainen RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

26 26 (35) Kuva 1. Esimerkki linjasaneerauskohteen huonekortista (Linjasaneeraus, työohje G ) 4.6 Itselleluovutus Itselleluovutus on urakoitsijan laadunvarmistustoimenpide, jossa urakoitsija tarkastaa työnsä virheettömyyden ja suunnitelmien mukaisuuden. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa edellytetään, että urakoitsija itse tarkistaa suoritusvelvollisuutensa kuuluvat työt ja koko rakennuksen laadun sekä korjaamaan mahdolliset virheet ja puutteet ennen luovutusta työn tilaajalle. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot RT ). Itselleluovutus kuuluu myös aliurakoitsijan velvollisuuksiin. Aliurakoitsijan on tarkastettava työnsä ennen kuin se luovutetaan seuraavan työvaiheen tekijälle tai pääurakoitsijalle. Itselleluovutuksen voi tehdä tapauskohtaisesti joko työntekijä tai työnjohtaja. Työntarkastamiselle on olemassa yleisiä ja yrityskohtaisia lomakkeita. Tarkastus tehdään työkohteittain. Itselleluovutus on osa koko kohteen luovutusta ja koskee sekä rakennusteknisiä että taloteknisiä töitä. Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ovat luovutuksen esitarkastus virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys systemaattiset virheet Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Avaa tiedost

LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4 työmaakokouspöytäkirja •. urakoitsijapalaveripöytäkirja •. viikkotarkastuslomake •. työmaahan perehdytyslomake •

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallinta   Lomakepankki Turvallisuuskansiot Yrityksen turvallisuuskansion sislt Tymaan turvallisuuskansion sislt Turvallisuusjohtaminen Tymaan turvallisuusopas - sisllysluettelo Tymaan aloittaminen, muistilista aloituskokouksien asialistaan Tilaus- ja sopimusasiakirjoihin liitettvi vaatimuksia tymaan turvallisuuden varmistamiseksi (alihankinnat ja -urakat) Tymaan turvallisuussnnt Turvallisuusasiat kokouksissa - muistilista Muistilista yhteensovittamisen snnist Turvallisuusasiakirjan malli Riskikartta vaarojen tunnistamiseen turvallisuusasiakirjan laadintaa varten Riskienarviointi  Rakennustymaan riskienarviointi, lomakepohja ja riskin suuruuden arviointiperusteet Rakennustymaan riskit, riskien tunnistaminen Tyturvallisuusriskien arviointi rakennusyrityksess, ohje Yleissuunnitteluvaiheen vaarojen tunnistamislomake Tehtvkohtainen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake Tarkastukset  Rakennustymaan tarkastukset, taulukko Tymaan viikoittainen kunnossapitotarkastuslomake Ajoneuvonosturin kyttnottotarkastuslomake Tytelineen kyttnotto- tai kunnossapitotarkastuslomake Henkiltavarahissin pystytystarkastuslomake Nostoraksin tarkastuslomake Paalutuskoneen kyttnottotarkastuslomake Henkilnostimen kyttnotto- ja viikkotarkastuslomake Betonipumppuauton kyttnottotarkastuslomake Nostoapuvlineen kyttnottotarkastuslomake Tyvlineen vastaanottotarkastuslomake Kuormausnosturin kyttnottotarkastuslomake Tykoneen vastaanottotarkastus Telinekortti Henkilnostimen tarkastuspytkirja, mraikaistarkastus Suunnitelmat  Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelman sislt, koontilomake Toteutusorganisaation tiedot, koontilomake Tyturvallisuustehtvien vastuuttaminen eri henkilille Tysuojelun toimintaohjelmalomake Rakennustymaan riskit, riskien tunnistaminen Tymaan liikennejrjestelyjen suunnitelma Tymaasuunnitelma Turvallisuusasiat tymaasuunnitelmassa, muistilista Rakennustymaan riskit, riskien tunnistaminen Vaarallisten tiden suunnitelmat Turvallisuus tyn tai tyvaiheen suunnitelmissa Asbestipurkutyt Asbestipurkutysuunnitelma Tymaan liikennejrjestelyt Purkutyt Suurmuottityt Elementtityt Hukkumisvaaralliset tyt Kaivutyt Putoamisvaaralliset tyt Shktapaturmavaaralliset tyt Nostotyt Rjytystyt Telinetyt Perehdyttminen  Perehdytyksen koontilomake; Henkiln perehdytystiedot Perehdytys, Tymaahan perehdytystilaisuus Perehdytys, Tymaahan perehdyttminen Perehdytys, Tymenetelm Perehdytys, Tyvlineen kytt Perehdytys, Materiaalin tai aineen ksittely Luettelot  Kemikaaliluettelo Ilmoitukset  Rakennustyn ennakkoilmoitus Tysuojeluhenkililmoitus Tyterveyshuollon jrjestminen ASA-lomake, altistuminen sypsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille tyss, ilmoituslomake vuoden aikana tapahtunutta altistumista koskeville tiedoille ASA-lomake, ilmoituslomake sypvaaralliselle aineelle altistuneesta tyntekijst   Tätä varten on laadittu viikkotarkastuslomake. Lomake voidaan liittää osaksi työmaan tarkastusasioita käsittelevää aineistoa. Ohjeessa on myös työpaikkaopastukseen tarkoitettu toimintamalli turvallisesta..

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010 RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Kalajoki 28.9.2018, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Tova raportti VTT 2 Henkilöpäivityksiä: Fise - Korjaussunnittelijat, aikaisemmat a-pätevyydet - Kuntotutkijat, aikaisemmat a-pätevyydet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

18 18 (35) jen mukaan rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuuksiin kuuluu muun muassa viranomaislupien hankkiminen sekä suunnitelmien toimittaminen urakoitsijalle riittävän ajoissa ja tarkistettuna. Laadullisesti tärkeintä on, että rakennuttaja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuuden, ja ettei niihin sisälly ristiriitaisuuksia. Suunnitelmien tarkastuksessa voidaan käyttää avuksi suunnitteluohjeita tai valmiita hyväksi havaittuja yksityiskohtien ratkaisuja. (Rakennustieto, b) Rakennuttajan päätehtävä rakennusvaiheessa on työmaavalvonta. Työmaavalvonnan tarkoitus on varmistaa urakoitsijan töiden sopimuksen mukaisuus. Valvonnan tarkoituksena on myös ehkäistä laadullisten virheiden syntyminen antamalla täydentäviä ohjeita. Työmaavalvontaa voivat suorittaa viranomaiset, urakoitsijat, suunnittelijat ja erikoisvalvojat. (Junnonen ja Kankainen 2001, ) Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet ovat joko koko työmaata tai yksittäistä tehtävää koskevia. Laadunvarmistustoimenpiteet ovat mittauksia, tarkastuksia ja katselmuksia. Urakoitsijan laadunvarmistuksesta määrätään muun muassa rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998). Laadunvarmistustoimenpiteinä pidetään myös tarkastuksien ja katselmuksien pöytäkirjojen ja dokumenttien arkistointia. (Junnonen ja Kankainen 2001, 47.) Pääurakoitsija perustaa laatukansion rakennusvaiheen alussa, johon kootaan kaikki kyseisen rakennusurakan laadunvarmistusta koskevat asiakirjat ja dokumentit. Jokainen urakoitsija vastaa itselleen määrätyistä laadunvarmistustoimenpiteistä sekä niiden dokumentoinnista. Poikkeamista ja aikatauluviiveistä tulee informoida pääurakoitsijaa, rakennuttajaa sekä valvojaa välittömästi. Pääurakoitsijan on hyväksytettävä aliurakoitsijat, tuotemallit ja toimittajat rakennuttajalle. (Rakennustieto Oy. 2016, 19.) Työmaan laadunvarmistustoimet esitetään laadunvarmistusmatriisissa työmaan aloituspalaverissa. Laadunvarmistusmatriisin toteutuksesta vastaa vastaava työnjohtaja, projektipäällikkö tai työpäällikkö. Laadunvarmistusmatriisissa esitetään, mitä laadunvarmistustoimenpiteitä työvaiheissa tehdään. Laadunvarmistustoimenpiteitä voivat olla muun muassa tehtäväsuunnitelma, aloituspalaveri, mallityö, tarkemittaus, ongelmiin varautuminen, oma valvonta/ laaturaportti, kokeet ja mittaukset, tarkastukset ja vastaanottokatselmus. (Rakennustieto Oy. 2016, 18.) Tehtäväsuunnitelmassa esitetään työn aloitusedellytykset, aikataulu ja taloudelliset tavoitteet, selkeästi yksilöidyt laatuvaatimukset, turvallisuusasiat sekä potentiaalisten ongelmien analyysi. Tehtäväsuunnitelmassa esitetään keinot, joilla työ voidaan toteuttaa vaatimusten mukaisesti. Työvaiheen aloituspalaverissa eli laatupiirissä työvaiheen tehtäväsuunnitelma, potentiaaliset ongelmat ja rakennussuunnitelmat käydään läpi yhdessä työtekijöiden kanssa. Palaverin tavoitteena on selkeyttää rakennusvaiheen kulkua ja laatutavoitteita. Palavereita pidetään tarvittaessa uudestaan, mikäli toiminnassa huomataan puutteita ja tehdään korjaavia toimenpiteitä.22 22 (35) 4.1 Potentiaalisten ongelmien arviointi Potentiaalisten ongelmien analyysin tarkoitus on tunnistaa mahdolliset ongelmat työmaalla. Analyysi tarvitaan lähtökohdaksi työmaan laatusuunnitelmalle. Potentiaaliset ongelmat voivat olla esimerkiksi suunnitelmien oikea-aikainen saanti, erityisten sopimusehtojen käyttäminen tai korjaustöiden ja tilaajan liiketoiminnan yhteensovittamista. Ongelmien tunnistamisella niihin voidaan varautua paremmin ja näin ollen niiden todennäköisyys vähenee. Pelkkä ongelmien tunnistaminen ei riitä, vaan täytyy miettiä ongelmien syy-seuraussuhteita. Seuraus on jonkin syyn; tekemisen tai tekemättä jättämisen tulosta. Ongelmien tunnistamisessa voidaan hyödyntää yrityksen, työnjohdon ja työtekijöiden kokemuksia. Mahdolliset yleisimmät takuuajan korjaukset voidaan myös kirjata ongelmaksi. (Junnonen ja Kankainen 2001, 51) Ongelmat voidaan jaotella teknisiin, toiminnallisiin, hankinnan, sekä työturvallisuuden ja ympäristöasioihin liittyviin ongelmiin. Teknisellä ongelmalla tarkoitetaan esimerkiksi teknisesti erityisen vaativaa työsuoritusta, rakenneosaa tai muuten tavallisesta poikkeavaa teknistä ratkaisua. Teknisellä ongelmalla on suora yhteys tuotteen lopulliseen laatuun. Tekniset ongelmat selviävät suunnitelmaasiakirjoista sekä työnjohdon ja työntekijöiden kokemuksien perusteella. Teknisten ongelmien torjumisessa on olennaista, että tieto ongelmasta kulkee työnsuorituksen tekijälle. (Junnonen ja Kankainen 2001, 51) Toiminnalliset ongelmat vaikuttavat valmistukseen välillisesti. Toiminnalliset ongelmat liittyvät muun muassa aikataulutukseen, sopimuksiin, tuotannon ohjaukseen, työalueen käyttöön, ympäristöolosuhteisiin tai taloudelliseen kannattavuuteen. Toiminnallisten ongelmien syyt selviävät sopimusasiakirjoista, suunnitelmista, rakennuspaikasta, resursseista ja aikatauluista sekä aiemmista kokemuksista. (Junnonen ja Kankainen 2001, 52) Hankinnan ongelmien todennäköisyys on suuri ja seuraukset yleensä merkittäviä. Hankinnan ongelmia ovat oikeiden lähtötietojen varmistaminen, työmaalle tulevan toimituksen sisällön oikeellisuuden varmistaminen ja toimituksen oikea-aikaisuus. (Junnonen ja Kankainen 2001, 52) Potentiaalisiin ongelmiin on aina esitettävä käytännön toimenpide laatusuunnitelmassa. Potentiaalisten ongelmien analyysillä havaittuja ongelmia ehkäistään suunnitelmamuutoksin, parantamalla työnsuunnittelua, tehtävien vastuutuksella ja sopimusteknisin keinoin. (Junnonen ja Kankainen 2001, 52) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallint

Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja KUIVAKETJU 10 MITEN NOSTETAAN SUUNNITTELUN ARVOSTUSTA? 1.10.2015 Risto Jyrkkä HANKKEEN OSAPUOLIA Geosuunnittelija Rakennesuunnittelija HANKKEESEEN RYHTYVÄ Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Muut erityissuunnittelijat Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan LAATUSUUNNITELMAMALLI HYRYNSALMEN KUNTA Ympäristölautakunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen tiestön ja alueiden talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMA Laskutusosoite: Laskutie 1 Hyrynsalmen kunta

8 8 (35) 2 LAATU TEKIJÄNÄ YRITYKSEN TOIMINNASSA Laatua käsitteenä voidaan tulkita monella eri tavalla. Yleinen laadun tulkinta on asiakastyytyväisyys, tyytyväinen asiakas, hyvä laatu. Tähän tavoitteeseen yrityksen tulisi pyrkiä määrätietoisesti mutta kuitenkin taloudellisesti kannattavasti ja tehokkaasti. Toiminnan tehokkuus ja korkealaatuinen lopputuote ei suoranaisesti tarkoita korkeaa laatua vaan laadun määrittelee asiakas. (Lecklin 2002, 29) Toinen tapa määritellä laatu on jakaa se tuotteen ja toiminnan eli prosessin laatuun. Tuotteen lopullinen laatu on kilpailutekijä. Tuotteen laatu voidaan jakaa elementteihin, joita ovat mm. -valmistuksen laatu -suunnittelun laatu -ympäristökeskeinen laatu -asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. Valmistuksen laatu kertoo kuinka hyvin valmistuksessa on otettu huomioon sille suunnittelussa määritellyt vaatimukset. Suunnittelun laatu kertoo kuinka hyvin asiakkaan toiveet ja odotukset täyttyvät suunnittelussa. Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan muiden sidosryhmien kuin asiakkaiden vaatimuksia tuotteen laadusta ja yrityksen toiminnasta. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. tuotteen turvallinen valmistaminen sekä turvallinen käyttö. Suhteellinen laatu on asiakkaan saaman tuotteen laatu suhteessa asiakkaan odottamaan laatuun. (Rakennustieto Oy 2016, 7) Laatu käsittää tänä päivänä paljon muutakin kuin virheettömän lopputuloksen. Laatu on kokonaisvaltaista liikkeenjohtamista ja asiakkaalla käsitetään myös yrityksen oma organisaatio, seuraava työvaihe ja sen tekijät. Yrityksen sisäistä laatua kutsutaan toiminnan laaduksi. Toiminnan laadun kehittämisellä on tärkeä rooli kilpailukykyä ja tuottavuutta parannettaessa. (Rakennustieto Oy 2016, 7) 2.1 Laatujohtaminen Yrityksen laadun perustana toimivat yrityksen perusarvot. Nämä perusarvot kuvaavat perustajien perimmäisiä arvoja ja maailmankatsomusta joiden ympärille liiketoiminta on perustettu. Perusarvot tulee tehdä selväksi koko organisaatiolle, jolloin laatu voi toimia yrityksen menestystekijänä. (Lecklin 2002, ) Laatujohtamisella tarkoitetaan johtamistyyliä, jossa otetaan huomioon laadunhallitseminen ja laadun johtaminen strategisesti. Yrityksen johdolla on tärkeä rooli laadunohjauksessa ja sen parantamisessa. Yrityksen johdon on tuotava laatutavoitteet selkeästi esille koko organisaatiolle ja johdon on annettava ohjeita ja palautetta laadunparannusprosessista. (Rakennustieto Oy 2016, 9.) Laadun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Prosessi etenee vaiheittain ja alkaa tarpeiden tunnistamisella. Yrityksen johdon on omaksuttava laatujohtamisen toiminnan periaatteet ja käytännön19 19 (35) Jos työvaihe on toistuva, työstä on hyvä tehdä mallityö. Mallityö tarkastetaan ennen kuin työvaihetta jatketaan eteenpäin. Mallityön tarkastamiseen osallistuvat työntekijät, vastaava työnjohtaja, valvoja, rakennuttaja sekä suunnittelijat. Jos mallityössä on huomautettavaa, puutteet korjataan ja hyväksytään ennen jatkamista. Mallityön tarkastamisesta tehdään pöytäkirja, joka arkistoidaan laatukansioon. Mallityö toimii referenssinä seuraaville työvaiheille. (Rakennustieto Oy. 2016, 18.) Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työmaamestari ja työvaiheentekijä sekä seuraavan työvaiheen tekijä. Katselmuksessa käydään läpi työvaiheen suunnitelmien mukaisuus ja mahdolliset puutteet. Kun työvaihe on valmis ja puutteet korjattu, se voidaan luovuttaa seuraavalle työntekijälle. Katselmuksesta tehdään muistio, joka arkistoidaan laatukansioon. Vaadittavista kokeista ja mittauksista vastaa urakoitsija. Urakoitsija voi teetättää mittauksia kolmannella osapuolella. Urakoitsija vastaa mittauksien ja mittavälineiden kustannuksista. (Rakennustieto Oy. 2016, 18.) 3.5 Viimeistely ja luovutusvaihe Luovutusvaihe sisältää lukuisia laadunvarmistustoimenpiteitä itselleluovutus toimintakokeet käytönopastus käyttö- ja huolto-ohjeet, luovutusaineiston kokoaminen. Rakennusteknisissä töissä tärkein on urakoitsijan itselleluovutus eli luovutusvalmiuden toteaminen. Itselleluovutuksessa varmistetaan että, kohde on luovutettavissa virheettömänä tilaajalle. Itselleluovutuksen esitarkastuksessa työnjohtaja tai työntekijä kiertää tilat kirjaa ylös virheet, puutteet tai vaurioituneet rakenteet. Havaittujen virheiden korjaaminen aloitetaan välittömästi. Jokainen urakoitsija korjaa vastuullaan olevat virheet. Itselleluovutusvaiheelle varataan aikaa 2-4 viikkoa. (Junnonen ja Kankainen 2001, 57) Luovutusvaiheeseen kuuluu olennaisesti talotekniikan luovutus. Talotekniikan itselleluovutukseen kuuluu työnaikainen laite- ja asennustapatarkastus, koekäyttö ja säätö. Itselleluovutuksessa tarkastetaan että, talotekniikka on toimintakuntoinen ja toimii niin kuin on suunniteltu. Talotekniikan toimintakokeita päästään suorittamaan kun laiteet on lopullisesti asennettu ja kaapeloitu, rakennuksen ikkunat, ovet ja seinät ovat paikoillaan sekä tilat ovat alustavasti siivotut. Talotekniikan luovutuksen vaiheet: aloitusvalmiuden toteaminen toimintakokeiden suorittaminen koekäyttö tarkistusmittaukset loppukatselmus

Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta pääkohdat muutoksista Sisäilmastoseminaari 15.3.2018 Messukeskus, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Tausta ja tavoitteet Työn tilaaja Lyhenteet ja määritelmät LAATU TEKIJÄNÄ YRITYKSEN TOIMINNASSA Laatujohtaminen Laatujärjestelmä Laadun sertifiointi ISO-standardi Rala RAKENNUSHANKKEEN LAADUNVARMISTUS Maankäyttö ja rakennuslaki Rakennuttaja Vastaava työnjohtaja Aloituskokous Laadunvarmistusselvitys Rakentamismääräyskokoelma YSE ja RYS Suunnittelu Rakentamisen valmistelu Rakentaminen Rakennuttajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Viimeistely ja luovutusvaihe INSACO OY:N LAADUNHALLINTA Potentiaalisten ongelmien arviointi POA-lomakkeen kehittämien Työmaan laatusuunnitelma Työmaan laatusuunnitelma Insaco Oy:lle Huonekortit ja itselleluovutuslomake Itselleluovutus... 26 TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT Työmaalla on käytössä viikkotarkastuslomake (liite 5), joka täytetään yhdessä työntekijöiden edustajan kanssa työmaakierroksella. Kierroksen tarkoituksena on havaita mahdolliset.. 25 25 (35) suunniteltaviin tehtäviin. Tuotannon aikataulutus otsikon alle luettelin luovutusvaiheen tehtävät ja kerroin kuinka ne valmistellaan ja aikataulutetaan. Otsikointi laatimassani työmaanlaatusuunnitelmassa on seuraava: Kohteen tiedot Hankkeen työmaa organisaatio Laatusuunnitelman tarkoitus Insaco Oy POA Tuotannon aikataulutus Tuotannon taloudellinen ohjaus Laadunvarmistus Kokouskäytäntö Työturvallisuus Logistiikka ja ympäristö Häiriötilanteet, lisä- ja muutostyöt. 4.5 Huonekortit ja itselleluovutuslomake Huonekortti on dokumentti, johon on kerätty tilaa koskevat tiedot materiaaleista ja tehtävistä töistä (Linjasaneeraus, työohje G ). Huonekortteja käytetään paljon LVIS-saneerauksissa, asuntorakentamisessa ja sisustussuunnittelussa. Asuntorakentamisessa ja LVIS-saneerauksissa huonekorttia käytetään apuna asukkaiden materiaalivalintojen ja muutostöiden hallinnassa. Asunnonomistaja voi esimerkiksi valita materiaalit yrityksen internetsivuilla ja tiedot päivittyvät huoneiston huonekorttiin. Sisustussuunnittelussa huonekortit ovat visuaalisen kuvaamisen työkaluja. Korteissa on kuvia sisustuselementeistä, huonekaluista ja rakennusmateriaaleista. Huonekortti kiinnitetään kyseiseen tilaan näkyvälle paikalle, josta se on helppo lukea. Tällainen paikka on yleensä ikkuna tai ovi. Keittiöissä ja kylpyhuoneissa on hyvä lisätä joko itse huonekorttiin, tai liitteeksi kuva ja selostus LVI-suunnitelmista. Näin varmistutaan että, lvi:n vaatimukset otetaan huomioon rakentamisessa.12 12 (35) Rala Rala on perustettu vuonna Sen perusti 15 kiinteistö- ja rakennusalan järjestöä parantamaan rakentamisen laatua. Rala-pätevyyden ja sertfikaatin tarkoitus on helpottaa byrokratiaa ja lisätä prosessien läpinäkyvyyttä. Rala kerää tietoa yrityksistä ja arvio heidän toimintaansa. Rala-pätevyys myönnetään vuodeksi kerrallaan. Pätevyys todentaa yrityksen teknisen osaamisen lisäksi tilaajavastuulain velvoittamat seikat ja tilinpäätöksen lainmukaisuuden. Rala-pätevyydestä on eritysesti hyötyä yritykselle tarjouksia annettaessa. Yritys voi liittää sähköisen pätevyysraportin tarjoukseen. Erillisiä taloudellisia selvityksiä ja referenssitietoja ei tarvitse kirjata jokaiseen tarjoukseen, kun ne voi esittää Rala-pätevyydellä. Pätevyyttä voivat hakea kaikki rakennusyritykset ja organisaatiot, joilla on referenssejä Suomessa ja tarvittavat tilinpäätöstiedot. (Rala.fi, a) Rala sertifikaatti on julkinen vahvistus yrityksen toimintajärjestelmän pätevyydestä ja se on kolmannen osapuolen tekemä toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Rala-sertifikaatin tarkoitus on nostaa yrityksen toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan tasoa ja kannustaa toiminnan systemaattiseen kehitykseen. Rala-sertifikaattia voivat hakea suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakennusyritykset. Hakijan toimintaa tullaan arvioimaan johtamisen ja kehittämisen, resurssien, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminnan sekä projektitoiminnan / urakoinnin suhteen. Vaatimuksien täyttyminen pitää todentaa käytännössä toimivin käytännöin ja dokumentein. Sertfikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja myöntämisehdot tulee täyttyä koko ajan. Toimintaa arvioidaan kerran vuodessa auditoinnilla. (Rala.fi, b)

ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta LAADUNHALLINTA Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TEHTÄVÄN LAADUNVARMISTUS Yksittäisen tehtävän hyvälle laadunvarmistukselle on ominaista, että: laatuvaatimukset on yksilöity ja konkreettisesti esitetty 4 Remontin toteutus ja valvonta 4.1 Omatoiminen remontti vs. urakoitsijan palkkaaminen Osakas voi tehdä suunnittelemansa remontin itse tai palkata ulkopuolisen urakoitsijan sitä tekemään. Jos taitoa ja 21 21 (35) 4 INSACO OY:N LAADUNHALLINTA Opinnäytetyössä laadittiin insaco Oy:lle laadunhallintaan erilaisia lomakkeita. Koko opinnäytetyö prosessi alkoi sillä, että pohdimme palaverissa yhdessä toimeksiantajan kanssa heidän lähtökohtiaan ja tarpeitaan laadunhallinnan suhteen. Kävimme palaverissa läpi heidän toiminnan ominaispiirteitään sekä menettelytapojaan. Tutkimme yleisimpiä laadunhallintamenettelyjä ja julkisia malliasiakirjoja, joiden pohjalta aloimme miettiä, mitkä menetelmät palvelisivat parhaiten Insaco Oy:n toimintaa. Lähtökohtia opinnäytetyölle tarkensimme vielä virallisessa aloituspalaverissa, jossa oli mukana myös ohjaava opettaja. Dokumentit tullaan laatimaan pääurakoitsijan näkökulmasta ja niissä tullaan korostamaan saneerausalan vaatimuksia. Insaco Oy pyrkii toiminnassaan siihen, että jokainen työntekijä olisin mahdollisimman itseohjautuva työssään. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinkin pienemmissä työmaakohteissa työntekijä tietää tarkalleen mitä tehdään ja mitä laadullisia vaatimuksia työlle on asetettu. Itseohjautuvuutta tukee myös Insaco Oy:n itse kehittämä materiaalien mobiilitilausjärjestelmä, jolla työntekijä tilaa tarvitsemansa tarvikkeet työmaalle. Insaco Oy on kehittänyt itse työmaan tiedotusjärjestelmän. Tämän opinnäytetyön dokumentteja tullaan käyttämään osana tätä järjestelmää. Rakentamisen valmistelu Riskien arviointi Laatusuunnitelman muokkaaminen Huonekorttien muokkaaminen Rakentaminen Huonekorttien käyttö Viikkotarkastuksien tekeminen Tarvittaessa laatusuunnitelman päivittäminen Luovutus Omantyön tarkastaminen, itselleluovutus Toiminnan kriittinen tarkastelu Kuvio 4. Opinnäytetyössä toteutettavien dokumenttien hyödyntäminen (Mikko Airaksinen) 1 LAATUKÄSIKIRJA 11.5.2014 2 SISÄLLYS 1 ALKUSANAT... 3 2 LAATUJOHTAMISEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 4 2.1 Johtaminen ja vastuu... 4 2.2 Laatupolitiikka... 4 2.3 Laatujärjestelmä... 6 2.4 Laatusuunnitelma...

PÄÄURAKOITSIJAN PROJEKTIPANKKI Anna Ortju Opinnäytety

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 Rakennustuotannon laadunvarmistus Jussi Viita, diplomi-insinööri Projektitutkija, Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos jussi.viita@tut.fi Juha-Matti Junnonen, TkL Projektipäällikkö, toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

EO

KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla. 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

-->

No results found

 1. TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,
 2. en loppusiivous luovutus tilaajalle (Junnonen ja Kankainen 2001, 58.) 4.7 Huonekortin suunnittelu Huonekortista on tarkoitus tehdä kaksi versiota, purku- ja rakennusvaiheesta. Insaco Oy:llä on käytössään tilausjärjestelmä, jonka kautta työtilaukset heille tulevat. Järjestelmästä he tulostavat työntekijöille työmääräimen, jossa on kerrottu huoneistossa tai kohteessa tehtävät työt. Huonekortin tarkoitus on tehdä työmääräimen tehtävistä yksiselitteisemmät ja kohdentaa ne oikeaan tilaan. Työmääräimessä saatetaan kertoa esimerkiksi että, makuuhuoneen seinä maalataan. Jos huoneistossa on useampi makuuhuone saattaa työntekijä maalata väärän makuuhuoneen seinän. Huonekortilla työt voidaan helposti kohdentaa tiloittain ja näin ollen vältytään turhalta työltä. Saneerauskohteissa ja etenkin huoneistoremonteissa on yleistä, että kaikki ei mene aina uusiksi. Vanhoja kalusteita tai varusteita saatetaan säilyttää ja käyttää uudelleen. Säilytettävät kohteet on helppo merkitä huonekorttiin ja mainita esimerkiksi niiden varastoimisesta tai suojauksesta. Huonekortin tehtävät voidaan tuoda parem
 3. en 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväse

9 9 (35) toimenpiteet ja opeteltava käyttämään niitä. Laatujohtamisella tähdätään pitkäaikaiseen menestykseen ja toiminnan jatkuvaan kehitykseen. Laatujohtamisen avuksi on kehitetty paljon erilaisia työkaluja. Yksi työkalu, jolla työntekijät voivat varmistaa oman työnsä laadukkuutta on Demingin PDCA (plan, do, check, act) ympyrä. Suomennettuna tämä tarkoitaa: suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna. Demingin ympyrä on klassinen ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen malli. Tämän mallin ideana on, että työntekijä on itse oman työnsä paras asiantuntija ja kehittäjä. Työntekijöiltä kerätään parannusehdotuksia työstänsä ja kuunnellaan heidän mielipiteitään. Tämä lisää henkilöstön sitoutumista ja kehittää heitä hakemaan parempia ratkaisuja. (Rakennustieto Oy 2016, 9.) Laatujohtaminen onnistuu silloin, kun tavoitteet ja toimintatavat ovat kaikille selkeitä. Toiminnanlaatu lähtee kehittymään silllon, kun tavoittesiin sitoudutaan ja ne sisäistetään. Kun henkilöstö kokee tavoitteet omakseen ja sitoutuu ottamaan vastuun työnsä laadusta, toteutuu laatujohtamisen tavoitteet ja laatu paranee. (Rakennustieto Oy 2016, 9.) Kuvio 1. Laadun jatkuva parantaminen, Rakennustieto 2016, Laatujärjestelmä Laatujärjestelmä on rakenne, jolla johdon tahtotila ja perusarvot viedään systemaattisesti läpi koko organisaation. Siinä kuvataan toiminnan pelisäännöt ja se on osa yrityksen johtamisjärjestelmää. Laatujärjestelmällä tavoitellaan toiminnan järjestelmällisyyttä, sekä varmistetaan tuotteen, palvelun ja prosessien tasainen ja korkea laatu. Laatujärjestelmästä käytetään usein myös nimitystä toimintajärjestelmä. (Lecklin 2002, 31) VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Search options

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen Maankäyttö- Pekka Siikanen Insinööritoimisto Pekka Siikanen Oy pekka.siikanen@pp.inet.fi Laadunhallinnan tyypillisiä puutteita Talonrakennustyömaiden laadunhallintaan panostetaan tänä päivänä määrällisesti huomattavasti Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Upload video

Go live

LAATUMATRIISIN KEHITTÄMINEN CONGRID-PALVELUUN Suoniemi Ville Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Rakennustekniikka Rakennustuotanto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Rakennustuotanto SUONIEMI, 1 / 5 Tilaaja Mäntyharjun kunta Asematie 3 52700 Mäntyharju Hanke Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun paloasema 2018 Kokousajankohta ja -paikka 5.6.2018 klo 8:00, Mikkeli, Yrittäjänkatu 2 Läsnä Timo Suutarinen rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

YouTube TV

 1. Virhe:
 2. tamalli rakennushankkeen kosteudenhallintaan Kuivaketju10 ajankohtaispäivä Oulu 29.9.2017 Sami Saari Rakentamisen Laatu RALA ry Kukaan ei (kai) tilaa, suunnittele, toteuta,
 3. Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET
 4. en...
 5. Antti Ylinen TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Rakennustekniikan koulutusohjelma 2014 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Ylinen, Antti Satakunnan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Toukokuu

YouTube Music

 1. SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva
 2. VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...
 3. Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat
 4. RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

YouTube Kids

 1. Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan
 2. Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä
 3. Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet
 4. nan kannalta on oleellista, että tiedonkulku ryhmän sisällä on sujuvaa ja suunnitelmat valmistuvat oikea-aikaisesti. Suunnitteluprosessin pitää lomittua hankkeen päätöksen tekoon, viranomaismenettelyyn ja rakentamiseen häiriöttömästi. (Junnonen ja Kankainen 2017, 43.) Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hankkeessa on oltava pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta. Suunnitelmilla pitää pystyä osoittamaan ratkaisut ja menetelmät, joilla rakennukselle asetetut tavoitteet täyttyvät. Hankkeessa voi olla mukana useita suunnittelijoita, jolloin pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia että, jokainen suunnittelija tietää, mitkä suunnitelmat ovat heidän vastuullaan. Pääsuunniittelija vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta ja varmistaa, ettei niissä ole ristiriitaisuuksia. (Junnonen ja Kankainen 2017, 47.) Korjaushankkeissa on suunnittelun kannalta tärkeää perusteellinen lähtötietojen selvittä
 5. en ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Creator Academy

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa 17 17 (35) Laadullisia päätöksiä tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelussa annetaan laajuutta, toimivuutta, laatua ja kustannuksia koskevia tavoitteita. Laadulliset seikat täsmentyvät suunnitteluprosessin aikana. Toteutus-suunnitelma vaiheessa saadaan aikaiseksi mitoitetut suunnitelmat ja tuoteratkaisut, joilla voidaan siirtyä rakentamisen valmisteluvaiheeseen. Rakentamisen lopulliseen laatuun vaikuttavaa suunnittelua saatetaan joutua täydentämään rakentamisen aikana täydentävänä suunnitteluna. Tällä suunnittelulla saattaa olla vielä huomattavia vaikutuksia hankkeen kustannuksiin, aikatauluun ja lopulliseen laatutasoon. (Pääsuunnittelun tehtäväluettelo Ratu RT ) 3.3 Rakentamisen valmistelu Rakentamisen valmistelussa laadunvarmistuksesta vastaa rakennuttaja, valvoja ja päätoteuttaja. Rakentamisen valmistelu kattaa tarjous- ja sopimusvaiheen. Sopimustekniikalla voidaan oleellisesti vaikuttaa urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteisiin käytännön rakentamisessa. Laadunvarmistustoimet sisällytetään tarjouspyyntöön ja sen liiteasiakirjoihin. Urakoitsijan esivalinnassa rajataan tarjoajat kriteerit täyttäviin urakoitsijoihin. Lopullisessa urakoitsijan valinnassa valintakriteerinä voi olla myös laadulliset tekijät. Ennen sopimuksen syntymistä urakoitsijan kanssa käytävillä neuvotteluilla ja katselmuksilla voidaan varmistua rakentamisen laaduntasosta ja laatukriteereiden ymmärtämisestä. Sopimuksen syntymisen jälkeen urakoitsija, tilaaja tai nämä yhdessä arvioivat hankkeen riskejä ja tarkentavat eri osapuolien laadunvarmistustoimia. Tässä vaiheessa laaditaan myös hankkeen lopullinen tarkastusasiakirja. Hankkeesta tehdään yleisaikataulu, jolla varmistetaan hankkeelle riittävät ajalliset toteutuspuitteet. Koko työmaan laadunvarmistus suunnitellaan laatusuunnitelmalla. Laatusuunnitelma on yksittäisen työmaan johtamiseen tehty käytännön apuväline. Siinä otetaan huomioon työmaan ominaispiirteet ja tilaajan vaatimukset. Laatusuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että asetettuihin laatuvaatimuksiin päästään. (Rakennustieto Oy 2016, ) 3.4 Rakentaminen Rakentamisvaiheessa toteutetaan suunnitellut rakennustyöt ja laadunvarmistustoimet sekä dokumentoidaan ne. Hankkeen osapuolet toteuttavat heille määrätyt toimenpiteet ja ilmoittavat mahdollisista muutoksista ja poikkeamisista. Toimenpiteistä kirjataan merkinnät työmaakokouksien pöytäkirjoihin ja tarkastusasiakirjaan. (Rakennustieto Oy 2016, 14) Rakennuttajan laadunvarmistus Rakennuttajan laadunvarmistukseen rakennushankkeessa vaikuttavat viranomaismääräykset ja vaatimukset sekä rakennuttajan oma laatujärjestelmä. Rakennuttajan tärkein tehtävä rakentamisvaiheessa on myötävaikutusvelvollisuus ja työmaavalvonta. Myötävaikutusvelvollisuus tarkoittaa, että rakennuttaja luo edellytyksiä urakoitsijalle toteuttaa työnsä. Rakennusurakan yleisien sopimusehto-

Suunnittelu ja vastuuttaminen Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 16.9.2016 1 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin 16.9.2016 Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2 Suunnittelun hinta? Hyvästä suunnittelusta kannattaa aina   Edellinen   |   Yls PÄÄURAKOITSIJAN PROJEKTIPANKKI    Anna Ortju  Opinnäytetyö  .document-center-custorm { width: 100%; height: 90px; } .document-reader-custorm { width: 100%; height: 90px; } .document-right-custorm-600 { width: 100%; height: 600px; } .document-center-bottom { width: 100%; height: 90px; } happylibnet.com Upload Login / Signup Education Health and fitness Science Sports Travel More Topics Search .viewer-embed { width: 100%; height: 80vh; margin-top: -20px; } PÄÄURAKOITSIJAN PROJEKTIPANKKI    Anna Ortju  Opinnäytetyö  by user

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet 1. JAKSO 22.-23.9. Tiistai 22.9. 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 8.15 Koulutuksen avaus toimitusjohtaja Hannu Järveläinen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL 8.30 Talonrakennushankeen kulku - hankkeen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennustuotanto Jere Jokinen URAKKAKORTIT RAKENNUSTUOTANNON LAADUNVARMISTUKSESSA Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely SOPIMUS 22.2.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Tampereen kaupunki Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä Frenckellinaukio 2 33100 Tampere Toteuttaja: Tampereen Tilapalvelut Oy Frenckellinaukio 2K 33100

YouTube for Artists

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

11 11 (35) Kuvio 3. Laatujärjestelmän toiminnot (muokattu lähteestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 15) 2.3 Laadun sertifiointi Standardisoiminen on yhteisten toimintatapojen laatimista. Se helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardisoinnilla on helppo kuvata tuotteiden ja palvelun yhteensopivuutta ja turvallisuutta. Se helpottaa myös tuotteen kauppaamista ja osoittaa sen haltijan pätevyyden. (sfs.fi.) ISO-standardi ISO-9000 on kansainvälinen standardisarja, jossa määritellään toimet yrityksen laadunhallinan ja laadunvarmistuksen suhteen. ISO 9001 on maailman tunnetuin laatujärjestelmän sertifiointi, joka perustuu jatkuvan parantamisen malliin. Standardi toimii kehittämisen työkaluna liiketoiminnan, erilaisten prosessien ja johtamisen kehittämisessä. ISO 9001 standardi soveltuu kaiken kokoisille yrityksille, organisaatioille ja toimialoille. Toimintaa auditoidaan kerran vuodessa, mikä auttaa jatkuvassa parantamisessa ja sertifikaatti pysyy näin voimassa. ISO-standardi on tunnettu ympäri maailmaa, mikä helpottaa kansainvälistä kilpailua. Lisäksi sertifikaatti on merkki siitä siitä että, yritys pyrkii kehittämään laatuaan ja tekee sen eteen töitä. (Inspecta.fi) Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka Sanoista tekoihin turvallisuutta yhteiselle työpaikalle Mika Liuhamo, tuotepäällikkö https://fi.linkedin.com/in/liuhamo 2 Miksi? Lähtökohtia kehittämiselle Liiketoiminta Työn sujuvuus, tuottavuuden parantaminen KANSILEHTI Rakennusvalvonnan valvontaprosessi RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA Rakennusvalvontaviranomaisentehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

14 14 (35) Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönnäkökohtien vuoksi välttämätön. Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava että, rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävistä ja ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014, 122 ) Aloituskokous Aloituskokouksen tarkoitus on varmistaa, onko rakennushankkeeseen ryhtyvällä käytössään hankkeen vaativuus huomioiden tarpeeksi pätevä henkilöstö toteuttamaan rakentaminen määräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti. Aloituskokous täytyy yleensä järjestää omakotitalo ja vaativuudeltaan vastaavissa hankkeissa, sekä korjaus- ja muutostöitä koskevissa hankkeissa. Aloituskokous on hyvä järjestetää rakennuspaikalla. (Rakennustieto, a) Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä rakennusluvassa rakennustyön aloituskokouksen pitämisestä. Aloituskokouksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus ja sen toteuttajien asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseenvaikuttavat tekijät. Aloituskokous voidaan järjestää myös maisematyölupaa edellyttävissä hankkeissa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseenryhtyvän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014, 121 ) Laadunvarmistusselvitys Laadunvarmistusselvitys erityismenettely, jossa viranomainen vaatii tarkempia selvityksiä niistä menettelyistä ja toimista, joilla varmistetaan suunnitelmien mukaisuus sekä rakentamisen laadulle asetetut tavoitteet täyttyvät. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko hanketta tai sen erityisen vaativaa osaa. Rakennustyötä tai työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin viranomainen on hyväksynyt selvityksen. (Rakennustieto.fi) Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen perusteella edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitystä voidaan edellyttää, jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaativa tai jos aloituskokouksessa sovittujen menettelyiden perusteella ei voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. Laadunvarmistusselvitykseen on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla varmistetaan, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien sään- Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Tarkastusasiakirjan liitelomake Jani Kemppainen Rakennustuotteen kelpoisuus MRL 152 : Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa,

 • Suklaajoulukalenteri 2017 prisma.
 • Suomi valmistautuu sotaan venäjän kanssa.
 • Tunnollinen englanniksi.
 • Uusi päivä juonipaljastukset seiska.
 • Paras digikamera 2016.
 • Wandern im taunus mit übernachtung.
 • Singletanz zoch.
 • Tonskala do re mi.
 • Hypistely mustekala.
 • Me naiset podcast.
 • The red turtle ehdokkuudet.
 • Seniori vaatteita.
 • Offitarvike.
 • Munakas pannulla.
 • Waz kulturredaktion.
 • Punainen ginseng.
 • Vag liittimet.
 • Beyonce pituus ja paino.
 • Werder bremen tickets preise.
 • Finnair cargo turbiinitie.
 • Fluoridi vedessä.
 • Scifi henkilöt.
 • Vauvan unikoulu ei toimi.
 • Parhaan naisnäyttelijän jussi voittajat.
 • Tolkien sindarin.
 • Tahko urheilukauppa.
 • Ketamiini infuusio.
 • Ginnyn taikasauva.
 • Servetin taittelu ohje joutsen.
 • Fotbolls vm 2022.
 • Silmälasit kelakorvaus.
 • Eltel oulu.
 • Disco zehlendorf.
 • Puuilo moottorisaha.
 • Sisu paita.
 • Playa blanca colombia.
 • Metamfetamiini pupillit.
 • Yel ilmarinen.
 • Luxor tv käyttöohje.
 • Cavalier pentuja 2018.
 • Vaikea kehitysvamma blogi.