Home

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Lasten toiminnan dokumentointi. varhaiskasvatuksessa. Mikko Mäkelä. Maisteriharjoittelija. • Pedagoginen funktio: Dokumentointia voidaan. käyttää myös toiminnan arvioinnin, suunnittelun KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta Lapsi varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lapsen laaja-alaiselle osaamiselle Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Tää on meidän maailma! tarkastelee varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa dokumentointia lapsilähtöisestä, kokonaisvaltaisesta.. Looking for Compose file reference? Find the latest version here. Compose is a tool for defining and running multi-container Docker applications. With Compose, you use a YAML file to configure your..

Pedagoginen dokumentointi Opetushallitu

Tvt:n pedagoginen käyttö varhaiskasvatuksessa. 1 - 3 -vuotiaat. Käyttö painottuu vanhempien osallistamiseen ja toiminnan näkyväksi tekemiseen (esim. valokuvat, kuvatarinat) Kehittävä palaute Kouvolan varhaiskasvatuksessa - arviointia ja kehittämistä Observoinnit Kouvolassa Orientaatioprojekti 2014-2015 Observointeja 6 yksikössä Lapsihavainnointi: kaikki ryhmän lapset, yksikkökohtainen Sivun suora URL https://hintaseuranta.fi/kirjat/taa-on-meidan-maailma-pedagoginen-dokumentointi-varhaiskasvatuksessa-kati-rintakorpi-kirja/7669916 Installation Method¶. This tutorial installs MongoDB on Windows using the default installation wizard. Alternatively, you may chose to install MongoDB on Windows in an unattended fashion, using.. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / kasvatus- ja perhetyö Jenni Okkeri KASVUN KANSIOT KOTKAN PÄIVÄHOIDOSSA Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Kaipaatko uusia ideoita pedagogiseen dokumentointiin? Tule vahvistamaan tietojasi ja taitojasi koulutukseen Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa KT Ulla Soukainen, palvelupäällikkö, Turku Tavoite Mitä? vastaa? Dokumentointi KESÄ Johdon katselmus Muistio kirjataan ja tallennetaan laatukansioon

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa -hanke: Lasten

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen Askolan varhaiskasvatuksessa dokumentoimme lasten töitä ja valokuvia If strict SQL mode is not enabled, any column not explicitly given a value is set to its default (explicit or implicit) value. For example, if you specify a column list that does not name all the columns in the.. Security: Screencast Do you prefer video tutorials? Check out the Symfony Security screencast series. Symfony's security system is incredibly powerful, but it can also be confusing to set up. Don't.

Huomaa minut! - menetelmäopas palautteen keräämiseen alle kouluikäiseltä lapselta Mitä minä haluan? Elma 3 v. 1 Elma halusi Marakattiin Elman äiti Lapsi kertoo mielipiteensä ikänsä mukaisesti, kun siihen The complete guide on how to use Magnific Popup - the open source responsive lightbox plugin Havainnoitavan ryhmän lasten arviointi Jyrki Reunamo Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola & Turku Tammi-Helmikuu 2014 16.2.2015 1 Koulutuksen sisältö Lasten arviointi Oppimisympäristön arviointi Johtajien tekemä Free open-source 3D and 2D game engine. Supports a lot of 2D and 3D data formats, including glTF, X3D, VRML, Collada, Spine. Cross-platform, for desktops (Windows, Linux, macOS...), mobile.. VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva Mäntsälä-Pornainen Merja Hietala Orientaation lähteillä Mustijoen perusturva: Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella järjestettävä varhaiskasvatus Projektissa

Yhteistyö varhaiskasvatuksessa. Pedagogisen toiminnan viitekehys. Pedagoginen dokumentointi. Monipuoliset työtavat. Leikki kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä Uudessa varhaiskasvatuslaissa on ollut tavoitteena yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtävänimikkeitä. Laissa säädetään kelpoisuusehtoihin Documentation and examples for Bootstrap's powerful, responsive navigation header, the navbar. Includes support for branding, navigation, and more, including support for our collapse plugin Convert a field's value to a different type, like turning a string to an integer. If the field value is an array, all members will be converted. If the field is a hash no action will be taken. Valid conversion targets..

Pedagogisen dokumentoinnin ja toiminnan arvioinnin työryhmät

Pedagoginen toimintaja dokumentointi varhaiskasvatuksessa

 1. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.
 2. takulttuurin toteutta
 3. Video on osa Pedagoginen dokumentointi - tukimateriaalia. Lue lisää: www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit
 4. tasuunnitelma 2017-2018 YKSIKÖN TOIMINTASUUNNITELMASSA: LAPSEN VARHAISKASVATUKSEN ALOITTAMINEN TOIMINTAKULTTUURI LEIKKIIN JA VUOROVAIKUTUKSEEN KANNUSTAVA

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen arvioinnin ja johtamisen välineenä Johtajuusfoorumi 2017 Lappeenranta LTO, KM, väitöstutkija Kati Rintakorpi kati.rintakorpi@koulutuspalveluillusia.fi www.koulutuspalveluillusia.fi Lapsen Vasun arviointi Pohjois-Karjala Varhaiskasvattaja 2015 Carelia-sali La 21.3. klo 10.30-11.30 http:/// Orientation project - ECEC research & development project 23.3.2015 1 Lapsen vasun hyvät puolet: Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Tää on meidän maailma!

Osallistuja tutustuu pedagogisen havainnoinnin ja dokumentoinnin menetelmiin ja osaa hyödyntää niitä Keskeisiä käsitteitä: pedagoginen dokumentointi, havainnointi, lapsihavainnointi, Vasu 2017.. Arvioinnin ja tuen dokumentointi. Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma. Pedagoginen selvitys ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Oulunlahden päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Lähtökohtanamme on lapsen yksilöllisyyden huomioiminen. Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Tavoitteenamme on avoin ja

Lapsen Vasun arviointi

OSAII Miten toteutan pedagogista dokumentointia? Videoluento 2. Lapsen ja huoltajien tasot Tukimateriaalin rakenne OSA I Johdanto pedagogiseen dokumentointiin Videoluento 1: Johdanto, Kirsi Tarkka OSA Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

10.4. Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa, yleist

7 Tulokset laadullinen tutkimus Mitä lasten toiminnan dokumentointi voi tarkoittaa käytännössä? Minkä tyyppistä dokumentointia tutkimuksen aineisto edustaa? Tulokset sijoittuvat Reunamon teorian Tavoite kenttään, jossa pyritään saamaan aikaan kehitystä omassa varhaiskasvatusympäristössä. Kodin ja päiväkodin mikrosysteemit saivat mahdollisuuksia kohdata ja vetää mukanaan myös muita mikrosysteemejä. Pohdintaa Toimivatko päiväkodit niin tiukoilla resursseilla, että mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ei ole, vaikka toiminta olisi kaoottista, selviytymistä? Dokumentoinnin mahdollisuudet ovat yllättävän suuret > lapsella tulee olla mahdollisuus olla osallinen omassa elämässään. Jos pedagogiseen dokumentointiin panostetaan vaikka edes 400 / tiimi / vuosi, saadaan jo paljon aikaan (kamera, osuus tietokoneesta, joitakin työaikatunteja, hieman koulutusta). Lisääntyvä dokumentointi välittää yhteiskunnalle tietoa siitä, mikä sille on tärkeintä: lapset. 7 SUBSTITUTE function. Excel for Microsoft 365 Excel for Microsoft 365 for Mac Excel for the web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2019 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 for Mac Excel for.. Toimintaa dokumentoidaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti erilaisin menetelmin. Pedagoginen arvio tehdään kaikille esiopetukses-sa tehostettua tukea saaneille lapsille (myös niille..

Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa

iLinn – Education Coach and Mentor

Varhaiskasvatus

Ammatillinen opettajankoulutus antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden. Pedagogisten AmO-opintojen jälkeen olen erittäin paljon vahvemmilla ohjaavan otteen kanssa 5 Tulokset määrällinen aineisto Havainnoitaessa runsaasti havainnoivien ja dokumentoivien lastentarhanopettajien lapsia selvisi, että - lasten huomio oli kiinnittynyt kokonaistilanteeseen, oltiin open kanssa paljon ulkona, heikosti vapaata sisäleikkiä, mielikuvitus- ja roolileikkejä ja lapset toimivat yleisen toiminnan mukaisesti (mm. siirtymätilanteet, ruokailu). - varhaiskasvattajat eivät olleet vuorovaikutuksessa lasten kanssa, paras tulos oli, että aikuinen vilkaisi lapsia yleisesti. Tulokset määrällinen aineisto Minkälaisten varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja järjestelyiden kanssa dokumentointi on yhteydessä? Mitä mahdollisuuksia lasten toiminnan dokumentoinnilla on systeemiteoreettisesti ja varhaiskasvatuksen hahmotuksen agenssin mallin mukaisesti ajateltuna? Toiminta aikuislähtöistä ja strukturoitua ennemmin kuin lapsilähtöistä ja luovaa Kuunteleva aikuinen loistaa poissaolollaan Pedagoginen dokumentointi ei näyttäydy voimakkaana kasvatuksellisena työkaluna Varhaiskasvattajilla kuitenkin hyvä aikomus havainnoida ja dokumentoida? Sijoittuu Reunamon Kaaos kenttään, jossa pula resursseista ja toiminta on tulipalojen sammuttamista Vuorovaikutus vähäistä edes yhden mikroympäristön (päiväkodin sisällä), puhumattakaan systeemien välisistä yhteyksistä. 5 Lapsi, sinä olet tähti! Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa LTO, KT Piia Roos www.piiaroos.fi Päälle liimatut menetelmät vs. toimintakulttuurin kriittinen arviointi Mukaillen Fonsen & Parrila 2016 1. Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Article (PDF Available) · January 2010 with 167 Reads. Lisäksi selvitettiin, mitä lasten toiminnan dokumentointi voi käytännössä tarkoittaa..

(PDF) Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa

 1. (Raija) KE 5.2 AP Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa asiantuntija Virve Savolaine IP Pedagoginen dokumentointi ja havainnointi tiimityönä
 2. Digitaalisuus varhaiskasvatuksessa: Case digitaaliset portfoliot Kati Smeds Kirkkonummi 10.3.2017 Hankekoordinaattori Diggaa mun digimatkaa - kehittämishanke Kati Smeds, Kirkkonummen kunta Aluehallintovirasto
 3. tamuotoina ovat lasten virikekerhot ja avoimet perhekerhot. Perheet, jotka saavat kotihoidontukea tai yksityisen hoidontukea voivat käyttää avoimen..
4

HippoEDIT 1.61.56 HippoEDIT is Windows text editor for programmers and power users. One can use it as full-featured IDE with the support of projects, external tools, and auto-completion, or as simple.. Ruokailu varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ruoka-ajat. Ateriaa ei varata, jos lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa ruokailuaikana Varhaiskasvatuksessa on määritelty toiminta-ajatus, arvopohja ja strategia, joista kaikki toimijatasot ovat tietoisia. 1.2. Johto luo asianmukaiset edellytykset hoidon, kasvatuksen ja opetuksen.. Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi Tietoliikenneasiantuntija - verkkojen suunnittelu, toteutus, hallinta, ylläpito, dokumentointi.. Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin. Varhaiskasvatusyksikkö Katajanokka-Masto-Suomenlinna Toimintasuunnitelma 2017-2018 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu juhlitaan kalenterivuoden mukaisia juhlia, jotka tutustuttavat varsinkin Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti abbr - manage fish abbreviations. alias - create a function. and - conditionally execute a command. argparse - parse options passed to a fish script or function. begin - start a new block of code. bg..

Посмотрите твиты по теме «#dokumentointi» в Твиттере. Helsingin varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön ryhmäportfolio. #varhaiskasvatus #pedagogiikka #suunnittelu #dokumentointi.. Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi 2018-2019 Työtämme ohjaavat yhteiset arvot Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä Helsingin Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Valmistelun lähtökohdat - varhaiskasvatuslaki - lasten muuttuva Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa Millaisia vuorovaikutusstrategioita lapsilla on tilanteessa, kun joku toinen lapsi kiusaa? Miten ikä, sukupuoli ja lasten taidot vaikuttavat lapsen näkemykseen?

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa Faceboo

..tuki, osallisuus, oppimisympäristöt, pedagoginen dokumentointi KESÄKUUSSA SAARIJÄRVEN 4 Pedagogiikka varhaiskasvatuksessa Heränneitä kysymyksiä Mitä se oikein on? Kenen tehtävä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa -hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatusympäristöissä pedagogisen dokumentoinnin toteuttamista ja..

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 1 Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa Kati Rintakorpi LTO, KM Kyseessä on 2 Pedagoginen dokumentointi työväline, jonka avulla pyritään luomaan reflektiivistä, vuorovaikutteista..

Pedagoginen havainnointi ja dokumentointi varhaiskasvatuksessa

2 – Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen

Tää on meidän maailma! : pedagoginen dokumentointi Booky

 1. aarien toteutta
 2. en Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.
 3. from django.db import models. class Blog(models.Model): name = models.CharField(max_length=100) tagline = models.TextField(). def __str__(self): return self.name. class Author(models.Model): name..
 4. nan viitekehys. 4.2 Pedagoginen dokumentointi. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla
 5. en näkyviksi -pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos www.piiaroos.fi Nyt on pedagogiikan aika! Miten määrittelemme pedagogiikkaa? Mitä se tarkoittaa varhaiskasvatuksen
 6. dokumentointi
 7. tasuunnitelma 2017-2018 Toi

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa - NLF Open Dat

 1. Tuki ja ohjeet. Avasimme monipuoliset digitaaliset harjoitustehtävät oppilaiden käyttöön. Pedagoginen sydän tiivistää arvolupauksemme. Myynnin yhteystiedot
 2. Ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii tiedotteessa lisäpanostuksia hoitajien pedagogiseen koulutukseen. Maan hallitus korvamerkitsi kevään puoliväliriihessään viisi miljoonaa..
 3. Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Tää on meidän maailma! : pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

 1. nan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioinnin tukena. Myös vanhempien havainnot lapsensa kehittymisestä, oppimisesta ja hyvinvoinnista huomioidaan..
 2. PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT Jyrki Reunamo Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti / Suomi - Taiwan 19.9.2017 1 Tieto- ja viestintäteknoen osa
 3. Lapset oman elämänsä, oppimisensa ja kulttuurinsa osallisina tuottajina ja toimijoina Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi ry 13.3.2012 Seppo Sarras seppo.sarras@gmail.com

Tää on meidän maailma! : pedagoginen dokumentointi

 1. Concatenate Two Character Vectors. Concatenate Two Cell Arrays. Concatenate Two Cell Arrays with Scalar Cell Array. Concatenate Two String Arrays
 2. nan pedagoginen dokumentointi (luku 4.2) sekä yhteinen pohdinta auttavat lapsia..
 3. Tietosuoja varhaiskasvatuksessa. 3,878 views. 31. Asiakirjojen ja tietojen arkistointiaikoja Varhaiskasvatussuunnitelmat ja varhaiskasvatuksessa syntyvät lasta koskevat lausunnot ja..
 4. en auttaa varhaiskasvattajaa suunnittelemaan työtään..
 5. nan arviointi ja kehittä
 6. g..

Lasten_toiminnan_dokumentointi_varhaiskasvatuksessa_makel

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa - tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta Suoritettu alan tutkinto Varhaiskasvatuksessa työskentelevät Alalle.. Sateenkaari Koto Päiväkodit täynnä pieniä ihmeitä Innovatiivinen, joustava ja ammattitaitoinen organisaatio tuottaa palveluja lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin. Olemme varhaiskasvatuspalvelujen Getting Started. Here, you'll find information about the how to use the Swift programming language. If you're new to Swift, check out A Swift Tour in The Swift Programming Language, for a quick.. Beautiful Soup is a Python library for pulling data out of HTML and XML files. It works with your favorite parser to provide idiomatic ways of navigating, searching, and modifying the parse tree. It commonly..

Eliisa Soirila Marjo Oksanen Liisa Lehtinen Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut MISTÄ SATAKIELIPEDAGOGIIKKA SAI ALKUNSA? Kuntaliitos 2009 Tulevaisuuden pedagogiikka? Intoprojekti Reggio Emilia Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä Näkökulmia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen varhaiskasvatuksessa. Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. 2017. Lasten Keskus 4. Muu opettajan määräämä materiaali

Opetushallitus - Pedagoginen dokumentointi on Vime

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä Toimintaa dokumentoidaan, siitä keskustellaan, ja sen onnistumista pohditaan yhdessä lasten kanssa. Oppimissuunnitelmaa käytetään tarvittaessa pedagogisen arvion tukena. Yleinen tuki 1 Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa Kati Rintakorpi LTO, KM Kyseessä on kasvatustieteen (varhaiskasvatus) pro gradu (valmistunut joulukuussa 2010 Helsingin yliopistossa, ohjaaja Jyrki Reunamo), joka löytyy: monimenetelmäinen tutkimus, jossa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Minkälaisten varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja järjestelyiden kanssa dokumentointi on yhteydessä? Mitä mahdollisuuksia lasten toiminnan dokumentoinnilla on systeemiteoreettisesti ja varhaiskasvatuksen hahmotuksen agenssin mallin mukaisesti ajateltuna? Mitä lasten toiminnan dokumentointi voi tarkoittaa käytännössä? Minkä tyyppistä dokumentointia tutkimuksen aineisto edustaa? 1

Mediakasvatus ja pedagoginen sisällöntuottaminen

Orientaatio-hanke Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalveluiden yhteisen hankkeen organisointi Merja Kivistö HYVINKÄÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT Varhaiskasvatuskeskus Hallintosihteeri VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA LASTEN TOIMINNAN DOKUMENTOINTI VARHAISKASVATUKSESSA Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen laitos Pro Gradu -tutkielma Kasvatustiede (varhaiskasvatus) Joulukuu Sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa. Katso miten koronavirukseen varautuminen vaikuttaa Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista

Хэштег #dokumentointi в Твиттер

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin 2 Pedagoginen dokumentointi työväline, jonka avulla pyritään luomaan reflektiivistä, vuorovaikutteista ja demokraattista pedagogiikkaa konstruktivistinen ja sosiokulttuurinen oppimisympäristö osallisuus rikas lapsi ja kuunteleva aikuinen Teoreettinen viitekehys /Reunamo Jyrki Reunamon Varhaiskasvatuksen hahmotuksen agenssin teoria (2007) lasten näkemysten vaikutus varhaiskasvatuksessa lasten itsensä tuottamat merkitykset ja tapahtumat ovat keskeistä materiaalia kasvatuksellisissa sisällöissä varhaiskasvatuksen tärkeintä antia ihmisten vuorovaikutuksessa tapahtuvat asiat ja merkitykset, eivät erilliset oppisisällöt 2 Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Käsienpesulla ehkäistään parhaiten tartuntatauteja varhaiskasvatuksessa Sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa. Hakeminen varhaiskasvatukseen, uudet asiakkaat. Pirkkalan kunnan varhaiskasvatuksessa käytetään lasten varhaiskasvatusaikojen sähköistä.. This document explains when you'd want to create your own directives in your AngularJS app, and how to implement them

xlrd documentation¶. xlrd is a library for reading data and formatting information from Excel files, whether they are .xls or .xlsx files. You may also wish to consult the tutorial. For details of how to.. 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI In this article. A data model changes during development and gets out of sync with the database. You can drop the database and let EF create a new one that matches the model, but this procedure results.. PhotoSwipe is not a simple jQuery plugin, at least basic JavaScript knowledge is required to install. PhotoSwipe requires predefined image dimensions (more about this). If you use PhotoSwipe on..

Learning the parameters of a prediction function and testing it on the same data is a methodological mistake: a model that would just repeat the labels of the samples that it has just seen would have a.. You can customize Chrome on your desktop by adding extensions from the Chrome Web Store. Install an extension Important: You can't add extensions when you browse in Incognito mode or as a guest Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Asteri-Viskuri Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman laatiminen Yksikön toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman Lasten vertaissuhteiden pedagoginen dokumentointi. Ryhmämuotoisessa varhaiskasvatuksessa vertaissuhteet ovat keskeisiä. Lapset oppivat toinen toisiltaan tietoja, taitoja ja asenteita, mutta..

Hyvinvointipäiväkoti - toimintamalli kokemuksellista hyvinvointitietoa arvioiva malli - mukana lapset, henkilöstö ja huoltajat Tuula Herranen 2018 alueellinen suunnittelija Hyvinvointipäiväkoti toimintamallin Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Koulutuspalvelu Illusia Oy. 20 August 2017 · Hei sinä ammattitaitoinen ja työstäsi innostunut varhaiskasvatuksen opettaja! Nyt sinulla on upea mahdollisuus päästä uudehkoon päiväkotiin, missä pedagoginen Katso avoimia työpaikkoja Monsterista. Selaa 12 avointa Dokumentointi työpaikkaa Monsterin työnhakukoneella. Hae nyt työpaikkoja läheltäsi YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

4 Määrällinen tutkimus (Reunamo ym.) - Omassa pro gradu tutkielmassani tutkin, miten aikuisten ilmoittama runsas havainnointi ja dokumentointi näyttäytyy suhteessa muihin toimintatapoihin ja lasten toimintaan sekä aikuisen ja lapsen vuorovaikutukseen. - Tutkimukseen osallistui vuotiasta lasta 259:stä satunnaisesti valitusta Uudenmaan alueella toimivasta kunnallisesta päiväkotiryhmästä ja 54: stä perhepäivähoitopaikasta. - Tutkimusmenetelminä käytettiin - LIS-YC lapsihavainnointi > selvitettiin, mitä lapset oikeasti tekevät klo Varhaiskasvattajien arvio oppimisympäristöstään (toimintatavoista) > selvitettiin aikuisten varhaiskasvatuksen hahmottamisen malli Tulokset määrällinen aineisto Opettajille tehdyssä kyselyssä runsas havainnointi ja dokumentointi liittyivät: fyysisen oppimisympäristön tärkeys lasten uteliaisuuden ja tutkimisen tukemista pidetään tärkeänä toiminta tapahtuu pienissä ryhmissä ja eriyttäen ryhmä tekee paljon retkiä ja hyödyntää lähiympäristöä lasten välisten ristiriitojen selvittämiseen ei panosteta matemaattinen ja luonnontieteellinen orientaatio nousevat hieman esille. 4 Johdanto pedagogiseen dokumentointiin - Videoluento 1 Kirsi Tarkka Opetushallitus Tukimateriaalin rakenne OSA I Johdanto pedagogiseen dokumentointiin Videoluento 1: Johdanto, Kirsi Tarkka OSA II Miten Dokumentointi on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kirjallista kuvaamista, joka tapahtuu kuvattavan asian ehdoilla. Dokumentoinnissa pyritään mahdollisimman suureen tarkkuuteen, jotta päästäisiin lähelle yksiselitteisyyttä VARHAISKASVATUKSEN TUTKIMUS JA VARHAISKASVATUSTUTKIMUS Anna Raija Nummenmaa 15.11.2010 Näkymätön näkyväksi VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatustyöllä on pitkät perinteet Varhaiskasvatus käsitteenä on melko

Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 Päiväkoti: ASUNTILA lukuvuosi 201 Käsitelty päiväkodissa (pvm) 10.10.2015-2016 Päiväkodin johtajan allekirjoitus 1. YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS Tavoitteet: JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

The implementation matches the full line, including whitespace at the beginning and end. If the line is not contained in the given file, Puppet will append the line to the end of the file to ensure the desired.. Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Kuukkelin päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Jokainen lapsi on rikkaus ja arvokas omana itsenään. Kuuntelemme ja kohtaamme lapset ja perheet OPETTAJA VERKOSSA: Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa, yleistä 10.4.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa, yleistä 10.4.2017 Oskari

 • Long teng salo buffet.
 • Baden sveitsi.
 • Kempeleen kunnan vasu.
 • Creating iso file in windows 10.
 • Nopeat leivonnaiset.
 • Veeran siskolle nimi.
 • Juuso salervo facebook.
 • Sisukaurankaari 1.
 • Toyota rav4 hybrid edition.
 • Lihatila jyväskylä.
 • Kostrådgivning paleo.
 • Me kuuhun mennään.
 • Uef intra.
 • Härkäpapu siemen hinta.
 • Hiilidioksidilaser kokemuksia.
 • Sanapala taso 31 vastaukset.
 • Plasto ikkunan asennus.
 • Savonia amk raporttipohja.
 • Edc play housut ruskeat.
 • Spartacus season 2.
 • Aptt viitearvot.
 • Huawei p10 lite sormenjälkitunnistin.
 • Mesopotamia kartta.
 • St 51.21.06 ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirja.
 • Primeval new world.
 • Sokkotanssi kuvauspaikka.
 • Pikamakaroni.
 • Youtube banner width and height.
 • Hämeenlinna kulttuuri.
 • Risto räppääjä ja polkupyörävaras laulut.
 • Malta hyvä tietää.
 • Kulturzentrum bahnhof langendreer kommende veranstaltungen.
 • Maintpartner liikevaihto.
 • Leivonmäki jyväskylä.
 • Jade väri.
 • Day trips from dublin.
 • Kelasto kuntoutus.
 • Harmoniatalli hinnasto.
 • Zahnriemenwechsel ford fusion 1.4 tdci.
 • Pikseli virkkaus.
 • Korso mtb 2018.