Home

Tele2 unlimited gräns

Obegränsad surf Tele2

3.1.1.4. Lietotājam ir tiesības pārtraukt Shortcut izmantošanu jebkurā laikā, nosūtot īsziņu STOPS uz numuru 1681, zvanot uz Tele2 1600 vai Klientu apkalpošanas centros. Pakalpojuma pārtraukšana tiek nodrošināta 25 minūšu laikā no atteikuma saņemšanas brīža. Atrodoties ārvalstīs vai arī Latvijā, klients var saņemt informāciju par piedāvājumiem interneta vietnēs, ceļojuma aģentūrās, informācijas bukletos, informatīvās īsziņās, e-pastā vai tirdzniecības vietās. Ar citiem pieejamajiem viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem var iepazīties tele2.lv.10.3. Tele2 neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto pašapkalpošanās portālu, izmantojot Lietotājam piešķirtos Piekļuves parametrus vai arī kas rodas pašapkalpošanās portāla uzlabošanas vai profilakses laikā. 3.1.3.1. Piekrītot Vietnē norādītajiem Noteikumiem par Viaplay iegādi, Lietotājam tiek nosūtīts apstiprinājumā e-pasts par Viaplay iegādi, kur būs norādīt saite paroles izveidošanai.

4.1. Klientam ir pienākums savlaicīgi veikt nomas maksas par Līguma ietvaros saņemto Ierīci, neatkarīgi no tā, vai Ierīci izmantojis Klients vai cita persona, kurai to lietošanā nodevis Klients.1.1. TELE2 sniedz, un Abonents lieto elektronisko sakaru pakalpojumus TELE2 un citu elektronisko sakaru komersantu elektronisko sakaru tīklos, kā arī citus pakalpojumus saskaņā ar līgumu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi).

Onbeperkt internet: unlimited data vanaf € 25,- per maand Tele2

5.1.4. ja Abonenta identifikācijas līdzekļi ir kļuvuši zināmi trešajai personai, Lietotājs par to nekavējoties rakstiski vai pa tālruni informē Tele2, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai saviem spēkiem nomainītu Abonenta identifikācijas līdzekļus un novērstu nesankcionētu Portāla lietošanu. 2 UNLIMITED conquered the world in the 90's and scored a string of 16 hits in a row, including 'No Limit', 'Twilight Zone', 'Jump For Joy', 'Maximum Overdrive' and 'Get Ready For This'. Many of these hits revived in films and TV series like Any Given Sunday, Final Destination, Space Jam and still are..

2.4. Lietotājs piekrīt, ka ar Noteikumu apstiprināšanas brīdi zaudē savas atteikuma tiesības atteikties no Pakalpojuma. Nolūkā nodrošināt pakalpojumu stabilu un netraucētu funkcionēšanu, arī, lai datu pārraides pakalpojums Jums būtu drošs, reģistrējot pazīmes par neraksturīgiem savienojumiem, nosūtīsim informatīvu paziņojumu, lai pasargātu Jūs no iespējams nevajadzīga datu apjoma patēriņa.

Tele2 unlimited Internet works in 27 countrie

2.1. Līgums par mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu abonēšanu ir noslēgts uz 24 (divdesmit četru) mēnešu termiņu. SIA “Tele2”, turpmāk – Tele2, nodrošina zīmolu “Tele2” un “Zelta Zivtiņa” elektronisko sakaru pakalpojumus, turpmāk tekstā saukts TELE2.6.8. Abonents var iesniegt rakstveida pretenziju par kvalitātes kritēriju neizpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. TELE2 izskata un sniedz atbildi uz Abonenta pretenzijām 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. 3.13. Pasūtījuma saņemšanas brīdī, konstatējot iepakojuma bojājumu vai iepakojuma ārējas iedarbības sekas vai, ja Klientam ir aizdomas, ka prece iepakojumā var būt bojāta, Klientam ir tiesības atteikties no preces pieņemšanas. Tādā gadījumā Pasūtījums tiek atcelts, Klientam tiek atmaksāta no Klienta saņemtā nauda, vai, ar Klienta piekrišanu, bojātās preces vietā tiek piegādāta jauna tāda pati prece.

Unlimited Data Packs. Tariff. Charge. Tele2. These are the prices provided for St.Petersburg and the Leningrad Region. Tariff option Alternatīvais viesabonēšanas pakalpojuma sniedzējs var būt jebkurš uzņēmums, kas nodrošina alternatīvu piedāvājumu zvaniem, īsziņām un datu pārraidei ES / EEZ valstu ietvaros. Saņemot informāciju par iespēju izmantot alternatīvā viesabonēšanas sniedzēja pakalpojumus, klientam piedāvājumā norādītajā veidā ir jānoslēdz līgums vai vienošanās un ir jāaktivizē alternatīvais viesabonēšanas pakalpojums. Visbiežāk aktivizēt pakalpojumu varēs ar īsziņu. Pakalpojuma sniedzēja maiņa ir bez maksas un tiek veikta 1 Latvijas darba dienas laikā. Домой Теги Tele2. Тег: Tele2

3.4. Maksa par Pakalpojuma izmantošanu tiek aprēķināta proporcionāli Pakalpojuma lietošanas faktiskajam dienu skaitam attiecīgajā mēnesī, izņemot 4.1. punktā minētā termiņa laikā. This is Tele 2 - Unlimited Data by Artbox Amsterdam on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

4.4. Ja kāds no Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumi kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms, tas nekādā veidā neietekmē un neatceļ pārējo Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumi spēkā esamību. 1.2.6. mainīt savu kontaktinformāciju (rēķina saņemšanas adresi un veidu, kontakttālruni); 4.1. Informāciju par Pakalpojuma darbībā konstatētajām problēmām Klients nosūta uz elektroniskā pasta adresi: bizness@tele2.lv, piesaka https://www.tele2.lv/biznesam/teamer/#problema vai informē Tele2, izmantojot tālruņa Nr. + 371 28444777, + 371 80000600 vai, atrodoties ārvalstīs, - + 371 29560600. Pēc Klienta pieteikuma saņemšanas Tele2 veic pieteiktās informācijas pārbaudi un sniedz Klientam informāciju par Pakalpojuma traucējumu novēršanas termiņiem un gaitu.Piegādes dienā saņemsiet informatīvu īsziņu ar precizējošu laiku, kurā DPD kurjers veiks piegādi.5.8. Ja Abonents lieto TELE2 dotētu vai uz nomaksu iegādātu elektronisko sakaru ierīci, tad gadījumā, ja Abonents kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 mēnešus, TELE2 ir tiesības noslēgt attiecīgās sakaru ierīces IMEI kodu, iepriekš nosūtot rakstveida brīdinājumu.

Silent period, July 1 – 15, 2020

6.14. Ja Abonentam ir ierobežoti elektronisko sakaru pakalpojumi šo noteikumu 6.12. un 6.13. punktos minētajos gadījumos, tad tie tiek atjaunoti, ievērojot vietnē www.tele2.lv noteikto kārtību.2.7. Pakalpojums tiek nodrošināts Latvijas Republikas teritorijā. Ārvalstīs Pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta izsaukumu veikšana un saņemšana. Citas Pakalpojuma funkcijas ārvalstīs var darboties ierobežotā apjomā.3.1.3.6. Ikmēneša abonēšanas maksa par Viaplay tiek aprēķinātā par kalendāro mēnesi. Ikmēneša abonēšanas maksa par Viaplay tiek aprēķinātā par kalendāro mēnesi. Pakalpojumu uzsākot ( daļējā kalendārā mēneša gadījumā) un atslēdzot, maksa par Pakalpojumu Lietotājam tiek aprēķināta par dienu skaitu, kurās Pakalpojuma Līgums ir spēkā. 3.1.5.1. Lietotājam Replay izmantošana ir bez maksas un nav nepieciešama piekrišana Noteikumiem. 9.4. datu pārraides viesabonēšanā pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz Noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. punktos noteikto bez papildus maksas izmantojamo datu apjomu, var tikt piemērota papildus maksa apjomā, kas nepārsniedz regulēto viesabonēšanas vairumtirdzniecības datu pārraides tarifu.

Tele2 Unlimited Hack - The Tele2 Technology Blog - Mediu

 1. 5.1. Abonents izmanto TELE2 Pakalpojumus, ievērojot šos Abonēšanas noteikumus, Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus.
 2. 5.7. Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par TELE2 rēķinu pamatotību 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Abonentu no rēķina pilnīgas un savlaicīgas apmaksas. Ja Abonenta pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Abonenta nepamatoti samaksātā summa tiek izmantota nākamā rēķina attiecīgās daļas apmaksai.
 3. 4.1. TELE2 sagatavo Abonentam vienu normatīvo aktu prasībām atbilstošu rēķinu, neatkarīgi no piešķirto pieslēgumu skaita. Rēķins par TELE2 Pakalpojumu apmaksu Abonentam ir pieejams ne retāk kā reizi mēnesī Abonenta norādītajā rēķina piegādes adresē. Abonentam ir iespēja izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu.
 4. 5.1.2. sniegt savlaicīgu un precīzu šo noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā, norādīt precīzu sava e-pasta adresi;
 5. istrēšanas sistēma, kas Lietotājam nodrošina iespēju interneta vietnē mans.tele2.lv un tās mobilajā lietotnē:
 6. 13. Pakalpojumu izmantošana var tikt ierobežota vai pārtraukta Abonēšanas līgumā noteiktajos gadījumos un šādos apstākļos:
 7. 4.6. Ja Klients kavē Līgumā noteiktos norēķinu termiņus, tad par katru kavēto dienu tas maksā līgumsodu 0.2% apmērā no kavētās summas apmēra, bet ne vairāk kā 10%.

Tele2 - The smartest telco in the worl

2.6. Informāciju par Pakalpojumiem, to lietošanas kārtību un kvalitāti, maksām, tarifiem un norēķiniem TELE2 nodrošina kādā no minētajiem veidiem: izvieto redzamā vietā TELE2 centros, pašapkalpošanās portālā Mans TELE2, nosūta Abonentam informatīvu īsziņu, ietver ikmēneša rēķinā, publisko internetā vietnē www.tele2.lv, kā arī šī informācija ir pieejama Abonentam, zvanot uz TELE2 informatīvo tālruni. 11. Ja atbilstoši šajos Noteikumos ietvertajām prasībām Tele2 ir konstatējusi pamatu piemērot papildmaksu, tad, Tele2 vismaz 14 dienas pirms papildmaksas piemērošanas uzsākšanas nosūtīs Klientam brīdinājumu īsziņas vai citā formā. Papildmaksa netiks piemērota, ja minēto 14. dienu laikā būs zudis 10. punktā noteiktais papildmaksas piemērošanas pamats. 10.2. Tele2 pašapkalpošanās portāla lietošanas noteikumi stājas spēkā ar pašapkalpošanās portāla lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir Tele2 vai Zelta Zivtiņas lietotājs. 6.6. TELE2 ir tiesības Abonenta datus un informāciju par kavētajiem maksājumiem nodot trešajām personām ar mērķi veidot kredītvēstures datu bāzi, iekļaujot tajā Abonenta datus, veikt parāda piedziņu, kā arī izmantot kredītvērtējumu veidošanai, ja Abonents savlaicīgi neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta. Abonentam ir pienākums apmaksāt TELE2 izdevumus, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem, tiesvedību un citiem zaudējumiem.

3.1.3.4. Lietotājam ir tiesības pārtraukt Viaplay izmantošanu jebkurā laikā, nosūtot īsziņu STOPV uz numuru 1681, zvanot uz Tele2 1600 vai Klientu apkalpošanas centros.Viaplay pārtraukšana tiek nodrošināta 25 minūšu laikā no atteikuma saņemšanas brīža. Mobilabonnemang från Tele2. Nu kan du surfa så mycket du vill i hela Sverige med Tele2-abonnemanget Unlimited. Fria samtal, SMS och MMS ingår också, i både Unlimited och alla andra Fast pris-abonnemang. Naturligtvis kan du också ringa, skicka SMS/MMS och surfa i andra EU.. 6.12. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, TELE2 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.

Bezlimits Jauniešiem Tele2

 1. 9.2. TELE2 neuzņemas atbildību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Abonentam, ja Abonents lieto bojātas elektronisko sakaru galiekārtas, kurām nav novērtēta un deklarēta atbilstība noteiktām prasībām.
 2. model_clusterization.ipynb - кластеризация ответов оператора, поиск частых похожих ответов. Генерация автоответов
 3. 3.1.4.1. Lai veiktu Google piedāvātā digitālā satura iegādi, Lietotajam nav nepieciešams piekrist Noteikumiem. Lietotājam ir jānorāda Google konta iestatījumos, ka norēķini par Lietotāja Google pirkumu tiks iekļautiTele2 rēķinā.
 4. 9.5. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti, TELE2 ir tiesības atsevišķos gadījumos samazināt datu pārraides ātrumu.
 5. readThe idea of Unlimited Hack was to keep have hack days at our Tele2 Kista office. We wanted to merge the previous events Com Hem Hackacom and Tele2 Hackdays to something even bigger, funnier and more exciting. The name of the new event was for anyone to come up with and Unlimited Hack was soon established — and we found it great!

Tele2 Webshop Ta-daaa

- Pakalpojums – trešo personu digitālā satura televīzijas un citu audiovizuālo materiālu pakalpojums, kas tiek piedāvāts izmantojot tiešsaistes pakalpojumus. Pakalpojumam nav noteikts lietošanas termiņa ierobežojums. 10.2. Abonents apliecina, ka viņš ir novērtējis Pakalpojuma derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Pakalpojuma saturu, kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību. Слушайте и скачивайте 2 unlimited бесплатно на Хотплеере в mp3. 2 Unlimited — Tribal Dance 03:38. 2 Unlimited — Let the Beat Control Your Body 04:06. 2 Unlimited — Twilight Zone 04:08 1.8. Pāradresācijas lapa – vietnes internetā https://dati.tele2.lv (Tele2 pieslēguma klientiem) un https://dati.zeltazivtina.lv (Zelta Zivtiņas priekšapmaksas klientiem), kuru atverot no sava numura mobilā tīkla var aatīt pieslēguma numuram pieejamo interneta apjomu un veikt Lietotājam atļautās darbības, piemēram, nopirkt papildu datu paku, mainīt tarifu plānu.

Video: Tele2 Nederland - Telecommunications Facebook - 1,230 photo

- Mobilās lietotnes – “ Shortcut”, “ Replay” , “Megogo”, “Viaplay”, “Google Play Films” aplikācijas, lai izmantotu Pakalpojumu. 3.1.1.2. Ja Lietotājam ir piešķirts noteikts bezmaksas Shortcut lietošanas periods, 3 (trīs) dienas pirms šī perioda beigām Tele2 nosūta Lietotājam īsziņu par Pakalpojuma bezmaksas perioda lietošanas beigām. 1. Nolūkā novērst ļaunprātīgu vai neraksturīgu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (ES/EEZ), Tele2 klientiem ir pienākums ievērot šajos noteikumos ietvertās prasības.

3.3. Ja Abonents maksājumu nav veicis rēķinā norādītajā apjomā un termiņā, TELE2 ir tiesības veikt brīdinājuma procedūru, ierobežojot Pakalpojumu sniegšanu līdz pilnīgai Pakalpojuma pārtraukšanai.2.4. Personai, kura izmanto Lietotāja paroli, ir uzskatāma par Abonentu ar tam tiesībām un pienākumiem. Abonentam ir saistošas visas darbības, kas veiktas ar Abonenta identifikācijas līdzekļiem, un no tām izrietošās sekas un saistības. 2.3.6. TELE2 izsniedz vai nosūta Abonentam SIM karti, kura nodrošina TELE2 elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu. TELE2 nav atbildīgs par nenodrošinātu numura saglabāšanas pakalpojumu, ja tam par iemeslu ir Donora tīkla operatora prettiesiska darbība vai bezdarbība. 9.3. bez papildus maksas datu pārraides viesabonēšanā izmantošanas apjoms tādiem tarifu plāniem, kur iekļautās vienības cena ir vienāda vai zemāka par regulēto vairumtirdzniecības tarifu ir aprēķināms, ņemot vērā mēneša abonēšanas maksu, izdalot to ar attiecīgajā periodā spēkā esošo vairumtirdzniecības tarifu likmi un, reizinot ar 2. Uzsākot datu pārraides pakalpojuma izmantošanu viesabonēšanā jāņem vērā, ka izmantojamais datu patēriņš ir ierobežots atbilstoši attiecīgajam tarifu plānam noteiktajam datu apjomam. Datu apjomam viesabonēšanā, kas pārsniedz tarifu plānā noteikto datu apjomu līdz brīdim, kad izmantoto datu apjoms sasniedz viesabonēšanai bez papildus maksas izmantojamo datu limitu, maksa tiek aprēķināta identiski noteikumiem, kā turpinot lietot datu pārraides pakalpojumus pēc attiecīgā datu tarifu plāna limita pārsniegšanas Latvijā;

8.2. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

Unlimited Hack was preceded by two ideation events with the purpose to get people starting to brainstorm and building on each other’s ideas. The outcome of this was more than 300 ideas, of varying level of feasibility, written on flipcharts. To spread the playful feeling we wanted to have, these flipcharts were put up on walls around the office for everyone to be inspired from. Tarife von Tele2 im Überblick: Angebote, Verfügbarkeit, Tarife und Handys auf einen Blick. tarife.at findet den besten Tarif für dich! Vergleiche 3 Tarife von Tele2 direkt in unseren Tarifvergleichen. Wähle aus, für welches Produkt du dich interessierst 4.4. Klientam ir tiesības iesniegt prasījumu par Pasūtījumā iegādātas preces iespējamu defektu, vēršoties pie Tele2. Tādā gadījumā prece tiks nosūtīta pārbaudei ražotāju sertificētā servisa centrā, lai konstatētu preces defekta veidu: ražotāja defekts vai defekts, kas radies pēc preces nodošanas Klientam.

Tele2

 1. ētajos gadījumos, tad Abonentam ir pienākums samaksāt Tele2 Ierīces kopējās vērtības atlikušo daļu.
 2. Jul 1, 2020 7:00 AM CET - Jul 15, 2020 7:00 AM CET Event
 3. 1.11. Mans Tele2 galvenais lietotājs – Mans Tele2 konta pārvaldnieks, kam ir piekļuve visām Mans Tele2 portāla sadaļām un informācijai par citiem kontā esošajiem numuriem.
 4. g experience with the best offers! just Dial *123*8*2*4# to Subscribe(In selected Countries). Continent. Country. Monthly Unlimited Data @ Tk 4000/month. Preferred Operator. Asia. INDIA. Unlimited. IDEA, AIRTEL. Asia
 5. 10.1. balss savienojumu viesabonēšanā pakalpojumu izmantošana jebkurā pēdējo 123 dienu periodā pārsniedz pakalpojumu izmantošanu Latvijā;

GitHub - generall/tele2_hack: Code for tele2 hackathon

3.2. Abonentam ir tiesības pēc 3.1. punktā norādītā minimālā termiņa beigām nekavējoties pārtraukt Pakalpojuma abonēšanu.- Pakalpojumu lietošanas noteikumi –noteikumi, kas nosaka Sadarbības partneru noteikto kārtību Pakalpojumu lietošanai. 3.2. TELE2 garantē Abonentam Ierīces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Garantijas saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies Ierīces nepareizas lietošanas un glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz vispārēju Ierīces nolietojumu tās ekspluatācijas laikā.- Sadarbības partneri – trešās personas, kas nodrošina Pakalpojumu ( SIA “Tet”, reģistrācijas numurs:40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, ĀKF “AS TV Play Baltics Latvijas filiāle”, Reģ. Nr. LV40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120g, Rīga, LV-102 un SIA "MEGOGO”, reģ.nr 40103584725, juridiska adrese: Ruses iela 14 – 112, Rīga, Google Commerce Limited 70, Sir John Rogerson's Quay, Dublina 2D02 R296, Īrija, VSIA “Latvijas Televīzija”, reģistrācijas numurs 40003080597, juridiskā adrese: Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1050. Tele2 est un opérateur de télécommunications alternatif en Europe avec 14 millions de clients répartis dans 10 pays. Tele2 a été créé en 1993 par Jan Stenbeck et est contrôlée aujourd'hui par le fonds d'investissement suédois kinnevik

The Income Statement (earnings report) for Tele2 AB. Featured here, the Income Statement (earnings report) for Tele2 AB, showing the company's financial performance from operating and non operating activities such as revenue, expenses and income for the last 4 periods (either quarterly or.. 4.5. Ja Abonents kavē rēķinā iekļauto maksājumu samaksas termiņu, tad Tele2 ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētās maksājumu summas (turpmāk saukts arī “Kavēta rēķina maksa") par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pamatparāda (kavētā maksājuma summas).Tele2 izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu mājaslapu funkcionalitāti un uzlabotu mājaslapas lietotāja ērtības, t.sk. pielāgotu to apmeklētāja lietošanas paradumiem. Piemēram, valodas izvēlei, iepriekš aatītajam saturam), iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu (apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.), kā arī, lai pārliecinātos, ka Tele2 tīmekļa vietnes ir noformētas un izveidotas tā, lai apmeklētājs saņemtu pēc iespējas labākus un ērtākus pakalpojumus. Detalizēta informācija par sīkdatnēm ir pieejama Sīkdatņu noteikumos, kas pieejami Tele2 mājaslapā. 2. Viesabonēšanas pakalpojumi ir lietojami periodiskiem ceļojumiem un nav izmantojami pastāvīgai lietošanai ārzemēs (skat. BEREC vadlīnijas par 2012. gada 13. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā un 2016. gada 15. decembra Komisijas Īstenošanas regulas Nr. 2016/2286 piemērošanu D daļas 17. - 39. punktu).

Tele2 Q2 interim report

2.1. Ja Pakalpojuma izmantošanai Abonents no Tele2 nomā straumēšanas ierīci “Go3 ierīce” (turpmāk – Ierīce), tad Abonents apņemas ievērot šādus noteikumus:2.5. Ar Noteikumu un Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumu tekstu ir iespējams iepazīties Vietnē.

Tele2 - Wikipedi

7.3.6. ja ir konstatēts, ka pieslēgums izmantots, lai apzināti traucētu elektronisko sakaru tīklu darbību, veiktu prettiesiskus trešo personu aizskārumus, vai citu prettiesisku darbību veikšanai; 13.1. ja pieslēgums tiek izmantots tikai (galvenokārt) viesabonēšanā un papildus ir konstatējami ilglaicīgi periodi, kad pieslēgums nav izmantots, 2.5. Tele2 nodrošina piekļuvi Pakalpojumam pēc Līguma noslēgšanas, individuāli ar Klientu saskaņojot Pakalpojuma aktivizēšanas laiku.

3.4. TELE2 Pakalpojumu sniegšanu atjauno, ja Abonents samaksājis par saņemtajiem Pakalpojumiem pilnā apmērā. 1.15. Sīkdatnes (angl. “Cookies”) – mazs teksta fails (datne), kas tiek saglabāts Lietotāja ierīcē. Sīkdatnes tiek lietotas, lai fiksētu informāciju par to, kā attiecīgās vietnes Lietotājs izmantojis lapu, piemēram, kad pēdējo reizi to apmeklēja un kāda veida informāciju tajā meklēja. Sīkdatni spēj nolasīt tikai konkrētā tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Sīkdatne neidentificē konkrētu ierīces lietotāju. Tā var vienīgi iegūt informāciju par mājaslapas lietošanas paradumiem. 4.5.Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 5.2. Abonents nedrīkst saistības, kas izriet no Līguma, pilnīgi vai daļēji nodot citām personām.

Video: 2 Unlimited - Official Websit

10.4. Parakstot šo Līgumu, Abonents ir informēts, ka Tele2 veiks viņa personas datu apstrādi nolūkā noformēt šo līgumu un sniegt Pakalpojumus. Personas datu apstrādi TELE2 veic saskaņā ar Vispārējās Datu Aizsardzības regulas prasībām. Datu apstrādes noteikumi ir iekļauti “Tele2 Privātuma politikā”, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. “Tele2 Privātuma politika” ir publicēta vietnē www.tele2.lv. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Tele2”, reģistrācijas numurs LV40003272854, juridiskā adrese Dēļu Iela 5, Rīga, LV-1004, Latvija. ja brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsta prettiesiska vai nelabticīga pakalpojumu izmantošana – pārtraukt mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu.2.1. Pakalpojums Klientam tiek sniegts atbilstoši izvēlētā Tarifu plāna noteikumiem, kas norādīti https://www.tele2.lv/biznesam/tarifi/.

Rīgā, Jēkabpilī, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Saldū, Liepājā, Talsos, Ventspilī, Valmierā, Gulbenē vai Cēsīs 8.00 - 18.00, 18.00 – 22.00 3.1. ilglaicīga - pilna laika nodarbinātība Latvijas Republikas teritorijā, t.sk. pierobežu darbinieki;

Russia - APN Changer and Data Sim Guid

Tele2 AB is a European telecommunications operator headquartered in the Kista Science City, Stockholm, Sweden. It is a major telephone operator in the Nordic and Baltic countries and an.. 1.10. Mana ZZ konts – Mana ZZ izveidots piekļuves konts, kas ir piesaistīts konkrētam Zelta Zivtiņas numuram. 7.2. Abonents – juridiska persona vai cits tiesību subjekts pieslēgumu var atslēgt, pamatojoties uz Abonenta rakstveida iesniegumu, iesniedzot TELE2 pakalpojumu sniegšanas vietā vai nosūtot to uz TELE2 juridisko adresi.4.6. Abonents piekrīt, ka TELE2 veic norēķinu par trešo pušu Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem.2.5. Ierīces nomaksas periodā Abonentam ir Ierīces lietojuma tiesības. Pēc Ierīces nomaksas perioda Abonents iegūst Ierīces īpašuma tiesības.

Silent period, October 1 – 20, 2020

2.9. Tele2 ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt Portālā pieejamo pakalpojumu klāstu un to sniegšanas kārtību un mainīt to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot vietnē www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv. 3.1.2.6. Ikmēneša abonēšanas maksa tiek aprēķinātā par kalendāro mēnesi. Ikmēneša abonēšanas maksa par Megogo tiek aprēķinātā par kalendāro mēnesi. Pakalpojumu uzsākot un atslēdzot daļējā kalendārā mēneša gadījumā, maksa par Pakalpojumu Lietotājam tiek aprēķināta par dienu skaitu, kurās Pakalpojuma Līgums ir spēkā 7.1. Abonents var izbeigt Līgumu, zvanot pa tālruni 29560600 (maksa par zvanu – saskaņā ar tarifu plāna nosacījumiem), nosaucot tālruņa numuru un Līgumā norādīto paroli vai, iesniedzot rakstveida iesniegumu TELE2 un veicot pilnu norēķinu par saņemtajiem Pakalpojumiem.1.3. Pakalpojums nevar tikt nodrošināts, ja Abonentam nav spēkā Tele2 elektronisko sakaru pakalpojumu līgums (turpmāk – Līgums).

4.3. Klientam ir pienākums lietot Ierīci saudzīgi kā rūpīgam saimniekam atbilstoši Ierīces lietošanas mērķim un ražotāja noteikumiem, tai skaitā, bet ne tikai par saviem līdzekļiem nodrošināt iekārtai piemērotus izmantošanas apstākļus un aizsardzību pret skrāpējumu, mitrumu, elektrības padeves traucējumiem, nozaudēšanu. Ar iekārtas saņemšanu Klients uzņemas iekārtas zaudējumu risku, tai skaitā nejaušības risku. 5.3. Abonentam ir pienākums veikt norēķinu par Līguma ietvaros saņemtajiem pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai Pakalpojumu izmantojis Abonents vai trešā persona.7.2.4. ja ir konstatēts, ka pieslēgums izmantots komercdarbības veikšanai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas jomā;

7.1. Abonents var izbeigt līgumu vai atslēgt pieslēgumu, iesniedzot rakstveida iesniegumu TELE2 pakalpojumu sniegšanas vietā vai nosūtot to uz TELE2 juridisko adresi. 4.2. Tehniskās problēmas Klients var pieteikt katru dienu no 00:00 – 24:00. Saziņa ar Klientu par pieteikto Pakalpojuma darbības traucējumu risināšanu tiek veikta darba dienās no 09:00 – 18:00

5.9. Lai atjaunotu sakaru galiekārtas IMEI koda vai piešķirtās IP adreses darbību, Abonentam ir jāveic pilna parāda apmaksa un jāiesniedz TELE2 rakstveida iesniegums. 2 Unlimited — Get Ready For This (Get Ready! 2 Unlimited — No Limit (Single 1993) 2 Unlimited — Let The Beat Control Your Body (No Limits 7.2.2. ja Abonents pretlikumīgi izmanto elektronisko sakaru galiekārtas sakaru plūsmas novirzīšanai TELE2 tīklā vai uz citiem elektronisko sakaru tīklu operatoriem, radot traucējumus TELE2 elektronisko sakaru tīklam, to abonentiem vai citam operatoram, to klientiem; Tele2 is a miserable operator. I've just been 'punished' with a one-time fee for ending my subscription with these guys after being with them for almost 4 years. Don't get Tele2 and don't get Unlimited. All bad experience from Tele2, the network barely works, the internet although is unlimited works half..

Tele2 24 mn

1.6. Līgums – starp Tele2 un Klientu noslēgts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums par tarifu plāna “Standarts”, “Eksperts” vai “Līderis” abonēšanu.1.1. TELE2 Klientam iznomā, bet Klients pieņem nomā elektronisko sakaru ierīci, kas norādīta Līguma 1.lapaspusē, turpmāk Ierīce.

10.1. Tele2 pašapkalpošanās portālā sagatavotie dokumenti tiek sagatavoti un glabāti Tele2 elektroniskā veidā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 6.5. TELE2 ir tiesības viena pieslēguma ietvaros atsevišķiem datu pārraides pakalpojumiem noteikt papildus maksu. Tele2. Telecommunications. Smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Tele2 is committed to fearlessly liberate people to live a more connected life. We constantly strive to be the truly integrated challenger - providing speed, data and video content, no matter where or when 2.1. TELE2 pieslēdz Pakalpojumus pēc līguma noslēgšanas, ievērojot Pakalpojumu pieslēgšanas tehnoloģisko kapacitāti un citus faktorus. Tele2 Abonentam sniedz konsultācijas un atbalstu Pakalpojumu pieslēgšanā un lietošanā.

6.2. Tele2 nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi vai darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācijā vai noslogotībā, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja iekārtu neatbilstība Portāla lietošanas nosacījumiem. 5.1. Personas datu apstrādi Tele2 veic saskaņā ar Privātuma politiku, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Tele2 privātuma politika ir publicēta www.tele2.lv. Datu pārzinis ir SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. LV40003272854, juridiskā adrese Dēļu iela 5, LV-1004, Rīga, Latvija.

Tele2 AB ser. B (TEL2-B.ST) Stock Price, Quote - Yahoo Financ

Tele2 — Wikipédi

Papildomas pokalbių planas Į TELE2 leis nemokamai skambinti į mobiliojo ryšio tinklą Tele2. Paskubėkite, užsisakykite ir nevaržykite savęs kalbėdami 1.4. Pakalpojums - tarifu plānos “Standarts”, “Eksperts” un “Līderis” iekļauts pakalpojums virtuālā zvanu centrāle “Teamer”, kas darbojas izmantojot mobilo un/vai datora lietotni, ļaujot organizēt ienākošos un izejošos zvanus izmantojot funkcijas, kas norādītas vietnē https://www.tele2.lv/biznesam/teamer/.6.3. Tele2 nav atbildīgs par sekām un zaudējumiem, kādi radušies, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Abonenta identifikācijas līdzekļus, izmantojusi Portālu.

Unlimited

pakalpojumi tiek izmantoti saziņai neraksturīgu savienojumu veikšanai, piemēram, veikti vai saņemti vienveidīgi, atkārtoti, ilgstoši vai citādi netipiski savienojumi vai ziņojumi starp tehniskajām iekārtām vai lietotājiem;1.1. Tele2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tele2”, Reģ. Nr. 40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004.1.1. “Go3“ pakalpojums (turpmāk – Pakalpojums) ietver satura pakalpojumus, piemēram, filmas, seriālus, televīzijas tiešraides un to ierakstus, kas tiek nodrošināti elektronisko sakaru gala ierīcēs (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā, straumēšanas ierīcē) vai interneta pārlūkā. Rask mažiausias kainas Tele2.lt parduotuvėse. Palygink kainas, sužinok, kur pirkti labiausiai apsimoka. Tele2.lt. Didžiausia nuolaida (%) Didžiausia nuolaida (€) Mažiausia kaina 1.4. Tele2 rūpējas par Klienta iespējām ilgtermiņā pildīt saistības, tāpēc, ja informācija par Klienta kredītvēsturi ir negatīva vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas pamatoti liek apšaubīt Klienta spēju ilgtermiņā pildīt saistības, Pasūtījums Klientam var tikt atteikts. Atteikuma iemesls var nebūt minēts.

4.4. Maksa par Abonenta saņemtajiem viesabonēšanas pakalpojumiem tiek iekļauta nākamā mēneša rēķinā pēc viesabonēšanas elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja – ārvalstu operatora rēķina saņemšanas TELE2.3.1.2.9. Lietotājam var tikt piešķirts Megogo bezmaksas izmantošanas periods vienu reizi Noteikumu darbības laikā. 6.1. Tele2 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Tele2 kontroles un traucē Tele2 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība.1.13. Reģistrācijas kods – viens no Tele2 piešķirtajiem Lietotāja identifikācijas līdzekļiem, kas nodrošina piekļuvi Mans Tele2 kontam, pieslēdzoties tam pirmo reizi. Reģistrācijas kods 4 burtu un/vai ciparu kombinācija, kas tiek nosūtīta uz Tele2 numuru un ir derīga 15 minūtes.

2 Unlimited скачать mp3 бесплатно и слушать онлайн на Хотплеер

2 Unlimited слушать онлайн и скачать бесплатн

The option “Unlimited Internet abroad” allows Tele2 clients to use data services abroad without restrictions and not to be afraid of unpredicted expenses for mobile services. At the beginning of high season, the operator is expanding the area where Tele2 unlimited Internet is available from 54 to 81 countries.5.5. Abonents patstāvīgi slēdz un izbeidz darījumus par trešo pušu piedāvāto pakalpojumu saņemšanu (piemēram, paaugstinātas maksas satura piegādātāju pakalpojumi), kā arī veic norēķinus par trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiek iekļauti Abonenta rēķinā, izmantojot TELE2 uzskaites sistēmu. Abonenta SIM kartes bloķēšana nepārtrauc Abonenta ar trešajām pusēm noslēgto darījumu spēkā esamību un Abonentam ir pienākums patstāvīgi, bez TELE2 starpniecības veikt trešo pušu pakalpojumu pieslēgšanu vai atslēgšanu.

- Lietotājs – Fiziska persona, kas noslēgusi līgumu ar Tele2 par elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanu. 2.3. Tele2 ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja Abonents kavē pilnas rēķinā iekļautā maksājuma vai tā daļas samaksu.3.2. TELE2 var mainīt abonēšanas maksu, norēķinu kārtību, tarifus un noteikt papildu Pakalpojumu tarifus. Par izmaiņām TELE2 informē Abonentu 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja Abonents nepiekrīt TELE2 vienpusēji veiktajām Līguma izmaiņām, Abonentam ir tiesības līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu. 10.3. Abonents uzņemas materiālo atbildību par tās personas rīcību, kam ir nodevis lietošanā savu pieslēguma numuru un/vai darījis zināmu Līgumā norādīto paroli.

Tele2 Crunchbas

Ja konstatējam, ka sniegtie mobilo sakaru pakalpojumi tiek izmantoti prettiesiski vai nelabticīgi, mēs paturam tiesības veikt šādas darbības:5.8. Ja Abonents lieto TELE2 dotētu, uz nomaksu iegādātu vai lietošanā izsniegtu elektronisko sakaru galiekārtu, tad gadījumā, ja Abonents kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 (divus) mēnešus, TELE2 ir tiesības nobloķēt attiecīgās sakaru ierīces IMEI kodu vai piešķirto IP adresi, iepriekš nosūtot rakstveida brīdinājumu. 7.1. Pēc pirmās reģistrācijas Portālā, Lietotājam turpmāk ir pieejami šādi autorizācijas veidi:

3.1.3.5. Pirms iegādes, Lietotājam ir jāiepazīstas ar Viaplay lietošanas noteikumiem šādā vietnē https://viaplay.lv/terms-and-conditions. 2.7.1. Abonents uzdod TELE2 iesniegt pieprasījumu Donora tīkla operatoram par Numura saglabāšanas pakalpojumu; 6.14. Ja Abonentam ir ierobežoti elektronisko sakaru pakalpojumi šo noteikumu 6.13. un 6.14. punktos minētajos gadījumos, tad tie tiek atjaunoti, ievērojot mājas lapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv noteikto kārtību.2.1. Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumi nosaka kārtību Pakalpojuma pieslēgšanai, atslēgšanai, norēķiniem un citiem saistošiem Pakalpojuma lietošanas noteikumiem. 6.11. TELE2 nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu ārkārtas situācijās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, gāzes avārijas dienestu, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestu, numura „112” dienestu un valsts pārvaldes iestādēm.

4.5.3. ir tikusi veikta nesankcionēta iejaukšanās preces programmnodrošinājumā un/vai iejaukšanās preces modifikācijās;2.1. Šie Lietošanas noteikumi nosaka Tele2 pašapkalpošanās portālu, lietotņu, mājaslapu un pārējo Tele2 piederošo interneta vietņu lietošanas noteikumus un iespējas, ko šīs vietnes sniedz Lietotājam. 5.3. Abonents apliecina, ka Pakalpojumu izmantos saskaņā ar https://go3.lv/page/terms-and-conditions publicētajiem Pakalpojuma lietošanas noteikumiem.3.1. Ierīce tiek nodota Klientam Līguma spēkā stāšanās brīdī. Klienta paraksts uz Līguma apliecina Ierīces saņemšanu.

Tele2 geeft je unlimited info en legt je hier uit wat onbeperkt bellen, sms'en en internetten in Nederland, Europa en verder weg betekent zodat jij overal Leuk, Unlimited Data, maar een telefoon of sim only met onbeperkt internet is niet genoeg. Daarom heeft Tele2 een eigen supersnel 4G netwerk 2.3.1. Abonents uzdod TELE2 iesniegt pieprasījumu Donora tīkla operatoram par Numura saglabāšanas pakalpojumu;

About Tele2's vision is to be the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. We enable the transformation of businesses and the creation of tomorrow's infrastructure. Connecting people and technology far and wide, as well as right here around us 2.7.7. Veicot numura aktivizēšanu TELE2 fiksēto elektronisko sakaru tīklā Abonentam līdz 2 stundām var tikt pārtraukta fiksētās balss telefonijas pakalpojuma nodrošināšana.Saņemot pasūtījumu, kas paredz jauna līguma noformēšanu, Jums būs jāparaksta līgums par Tele2 pakalpojumiem. Ar līguma noteikumiem Jūs varat iepazīties šeit.7.2.5. ja Abonents pieslēgumu izmanto pretrunā TELE2 elektronisko sakaru pakalpojumu labticīgas izmantošanas noteikumiem, kas publicēti vietnē www.tele2.lv; 1.2. Klients – juridiska persona, kas noslēgusi elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu par tarifu plāna “Standarts”, “Eksperts” vai “Līderis” abonēšanu.

1.4. Lai izmantotu Pakalpojumu, Abonenta ierīcei un tās interneta pieslēgumam jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas https://go3.lv/faq. Kan jag använda mitt Tele2-abonnemang med obegränsad mobildata även om jag bor utomlands? Nej. Abonnemanget gäller för tillfälliga vistelser i andra EU/EES-länder + ytterligare de 24 länder i världen som gäller för Obegränsad. Om du använder din mobildata mer utomlands än i Sverige under en.. 8. Ja Tele2, konstatēs faktu, ka klienta viesabonēšanā ES/EEZ valstīs izmantotais pakalpojumu apjoms vai termiņš pārsniedz Latvijas Republikas teritorijā izmantoto pakapojumu apjomu vai termiņu, atbilstoši 9. punktā norādītajām pazīmēm, Tele2 aprēķinās papildmaksu par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu vairumtirdzniecības tarifu apjomā, iepriekš nosūtot klientam Noteikumu 11. punktā minēto brīdinājumu. Tele2 informāciju nosūtīs rakstiski uz klienta norādīto e-pastu vai īsziņas veidā. Patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt ar distances un/vai līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas starpniecību Tele2 patērētājam izsniegto preci, informējot Tele2 par atteikuma tiesību izmantošanu un atgriežot izsniegto preci (informācija par atteikuma tiesību izmantošanu, šo tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņiem, sekām, iespējamām saistītajām izmaksām un atteikuma veidlapas paraugu ir pieejama šeit.). Tele2 said it expected to achieve half the synergies in operating and capital expenses, with the other half coming in revenues. The boards of Tele2 and Com Hem received fairness opinions from Rothschild and Bank of America Merrill Lynch over the proposed price

2.4.1. Līguma parole tiek izmantota Abonenta identificēšanai, ja Abonents vēlas veikt izmaiņas kādam no saviem pieslēguma numuriem attālināti, zvanot uz Tele2 informatīvo dienestu 1600, rakstot elektronisku ziņu uz tele2@tele2.lv, mājaslapās www.tele2.lv un www.zeltazivtina.lv, vai pašapkalpošanās portālos Mans TELE2 un Mana ZZ.5.2. Abonents nedrīkst saistības, kas izriet no Līguma, pilnīgi vai daļēji nodot citām personām. - Līgums – starp Lietotāju un Tele2 noslēgts Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanu. We all know that developers are pretty keen on getting their hands on new stuff that gives value to their stakeholders. Could we get our developers to work with someone new to them as well? We believe that collaborating around fun activities that deliver value at the same time is a great way to help achieve the ”togetherness” and ”WE-culture” we seek at Tele2. Post-merger culture is a challenge, but a challenge we willingly accept! 385 tele 2 products are offered for sale by suppliers on Alibaba.com, of which conference system accounts for 7%, fishing rods accounts for 4%, and laser cutting machines accounts for 2%. A wide variety of tele 2 options are available to you, such as 65 inches. You can also choose from home tele..

5.4. Pēc Līguma izbeigšanas visas Klienta neizpildītās saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei.3.1.2.1. Piekrītot Vietnē norādītajiem Noteikumiem par Megogo iegādi, Lietotājam tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts, kurā būs norādīta saite reģistrācijas procesa pabeigšanai.

10.4. Abonents, saistībā ar personas datiem, kurus tas apstrādā pakalpojuma saņemšanas gaitā, apņemas pilnā mērā nodrošināt visu Vispārējās datu aizsardzības regulas (Regula 2016/679) prasību ievērošanu attiecībā uz personām, kurām ir nodevis lietošanā savu pieslēguma numuru. 9.6. Ja TELE2 vainas dēļ nav iespējams izmantot pakalpojumus vai tie netiek nodrošināti kvalitātē, kāda ir publiskota 2.6. punktā uzskaitītajos veidos, TELE2 var izvērtēt konkrētos apstākļus un lemt par abonēšanas un minimālās mēneša maksas pārrēķinu par laika periodu, kad nebija iespēja saņemt TELE2 tīkla pakalpojumu vai tīkla pakalpojumi netika sniegti noteiktajā kvalitātē.3.1.5.2. Lai izmantotu Replay Lietotājam ar Android sistēmu ir jālejupielādē Replay mobilo lietotni izmantojot Google Play Shop, bet ar iOS sistēmu, jālejupielādē Replay mobilo lietotni App Store. Tu jau gandrīz esi to izdarījis! Klikšķini uz pogas Pirkt, izvēlies Mainīt esošo Tele2 tarifu plānu un seko norādēm. Šādi nomainīsi tarifu plānu izvēlētajam Tele2 numuram. Tarifu plāna maiņu un citas izmaiņas pakalpojumos visērtāk veikt Mans Tele2 sadaļā Mani pakalpojumi 6.3. TELE2 ir tiesības piešķirt Abonenta pieslēguma numuru citam Abonentam ne ātrāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Līguma darbības izbeigšanas.

 • Staedtler triplus fineliner.
 • Teknoware tw85053w.
 • Suomi saudi arabia.
 • Moto mods suomi.
 • Tigi bed head tokmanni.
 • Varhaisteini ikä.
 • Käden turvotus rintasyöpäleikkauksen jälkeen.
 • Diskbänksinsats bauhaus.
 • Yeast types.
 • Kinologija t.
 • Käärmeyrtti.
 • Italien laguppställning.
 • Musikpark limburg öffnungszeiten.
 • Gaviscon pitkäaikainen käyttö.
 • Sähköntuotanto suomessa 2017.
 • Ponsse fox tekniset tiedot.
 • Neuropsykiatrisk utredning.
 • Meri baltzar.
 • Emma kiertoviesti.
 • Ärräpaketti hidas.
 • Vatt kirjaamo.
 • Atkinsin dieetti.
 • K market alkoholijuomat.
 • Bumprider seisomalauta ja istuin.
 • Hämta ut din tenta chalmers.
 • Pituushyppy säännöt.
 • Monivärjäys vai raidat.
 • Iron maiden tour.
 • Joensuun kirpputorit.
 • Visulahti laitteet.
 • Ice hockey world championship 2002.
 • Ps4 paketti.
 • Pokeri jokeri.
 • Rengaskoot taulukko.
 • Tilitoimisto palkanlaskenta hinta.
 • Kalajoen seurakunta kirkolliset.
 • 5 l lasipurkki.
 • Javascript xml reader.
 • Elinchrom sateenvarjo.
 • Will smith imdb.
 • Skoda fabia laakerin vaihto.