Home

Eettiset kysymykset

Lihavalmisteiset lapset tarvitsevat vielä enemmän valppautta haitan ja kärsimysten estämiseksi Geneettisen valikoinnin ja parantelun eettiset kysymykset by Matti Häyry. LibraryThing is a catag and social networking site for booklovers Kirjaudu Wilmaan syöttämällä oikealla puolella oleviin kenttiin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Paina tämän jälkeen Kirjaudu sisään -painiketta. Usein kysytyt kysymykset Eettiset kysymykset haastavat auttajiakin. Kirjoittanut. Ismo Valkoniemi

Yritystyöpaja: Tekoälyn eettiset kysymykset Tampereen

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opinnäytetyöhön liittyvän vilppiepäilyn käsittelyyn sovelletaan sitä, mitä ammattikorkeakoululaissa (351/03) ja asetuksessa (352/03) ammattikorkeakouluopinnoista sanotaan. Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa syyllistynyt vilppiin tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä, voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen asian ratkaisemista opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiasta. Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää rehtori ja opiskelijan erottamisesta määräajaksi ammattikorkeakoulun hallitus. Asian käsittelyn etenemisestä vastaa ammattikorkeakoulun rehtori. Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosääntö (19 § Opiskelijan kurinpito) on hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 7.6.2004.Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) on perustettu vuonna 1998 ja sen olemassaolo on kirjattu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. (ETENE) käsittelee periaatteelliselta kannalta terveydenhuoltoon ja potilaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Se voi myös tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä ja herättää niitä koskevaa keskustelua yhteiskunnassa. (http://www.etene.org) ETENE:n lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (http://www.etene.org/tukija) on perustettu 1999. Sen tehtävänä on muun muassa tukea sairaanhoitopiirien eettisiä toimikuntia periaatteellisissa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja koulutuksessa. Kainuun sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta löytyy osoitteesta www.kainuu.fi. Tutkimustoiminnassa korostuu ensisijaisesti jokaisen opinnäytetyön tekijän henkilökohtainen vastuu. Opettajan etiikassa on erotettava toisistaan juridiset ja eettiset kysymykset. Vaikka opettajan perustehtävä ja vastuut on määritelty lainsäädännössä ja normeissa, ammattietiikka ei voi perustua.. Avainsanat: Arto Mustajoki, eettiset kysymykset, eettiset ongelmat, tutkimusetiikka, eettiset ohjeet, tutkija, media, haastattelu, julkisuus, tutkimuseettinen neuvottelukunta, hyvä tieteellinen käytäntö Osallistuvat voivat keskeyttää osallistumisensa milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Opinnäytetyö on keskeytettävä, jos sen jatkaminen voi tehdä eettiset periaatteet uhanalaisiksi; esim. siihen osallistujat jollain tavalla vaarantuvat tai tuntevat olonsa epämukavaksi.

Hirsjärvi, S. 2000. Tieteelliselle tutkimustyölle asetetut vaatimukset. Teoksessa Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. Helsinki. Tekijät ja Kirjayhtymä Oy. Hakemuksen toimittamisesta tutkimuseettiseen toimikunnan käsiteltäväksi päätetään hankekohtaisesti (tutkimuseettinen toimikunta ei anna lupaa opinnäytetyön toteuttamiseen vaan vain lausunnon, täyttääkö ko. opinnäytetyö tutkimuseettiset suositukset). Tutkittavalta itseltään tai hänen edustajaltaan hankitaan kirjallinen suostumus. Ennen suostumuksen allekirjoittamista hänelle (tutkittavalle) tiedotetaan opinnäytetyöstä. Tiedotteen sisältöön voi soveltaa http://www.etene.org/tukija/dokumentit/Muistlco.pdf (kohta 4) lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston ohjeita:

Start by marking Ihminen 2.0: Geneettisen valikoinnin ja parantelun eettiset kysymykset as Want to Rea Punomo»KÄSITYÖPEDAGOGIIKKA»Tutkimus ja teoriat»Tekstiilin eettiset kysymykset käsityössä Sosiaali- ja terveydenhuollon salassa pidettävien asiakirjojen tutkimuskäyttö (Tietu-työryhmä). 1997. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työryhmämuistioita 2. Kestävän kehityksen eettiset näkökulmat - Продолжительность: 35:19 Otavian oppimateriaalit 404 просмотра Usein kysytyt kysymykset. Alla on vastauksia asiakaspalveluumme useimmin kohdistuvista kysymyksistä. 1. Mistä näen tilaukseni rahtikustannukset

Tutkimuseettiset kysymykset tulevat aineiston hankinnassa esille tarpeena suojata informanttien sen jäsenistä (jolloin sisältö saattaa olla hyvin henkilökohtaista), muista hyvät eettiset käytännöt ryhmän.. Kirjaudu sisään. Palaute. Kysymykset. Aiheet. Kysy

Eettiset kysymykset johtamisessa - YouTub

Eettiset kysymykset - Kulttuurialan opinnäytetyöohje - Metropolia

 1. Eettiset periaatteet. Mediapalvelu. Usein kysytyt kysymykset. Kuka voi hakea S-Trainee-ohjelmaan
 2. eettiset menettelytavat asiakassuhteen eri tilanteissa Käykää läpi ennakkotehtävänne (miellekartat) Yhdistelkää kauhuskenaarioitanne ja luokaa asiakas, jonka kohtaamisessa voi olla todellisia..
 3. en toiselta tutkijalta tai jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittä
 4. Onko mielessäsi jokin kysymys koskien tuotteitamme tai yritystämme? Katso täältä kokoamamme usein kysytyt kysymykset
 5. Tutkimuseettiset suositukset. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveyslanyksikkö. Verkkojulkaisu.

Eettiset kysymykset - Lääkehoidon perustee

Jousityypit. Eettiset periaatteet. Usein kysytyt kysymykset Ylipartinen, Arto 2001. Tietosuoja terveydenhuollossa. Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä. Helsinki: Tietosanoma. Eettiset suositukset koskevat kaikkea tutkimus- ja kehitystoimintaa. Suositukset on laadittu tutkimusluonteisen opinnäytetyön näkökulmasta. Samoja periaatteita sovelletaan myös muun tyyppisiin opinnäytetöihin.

Hyvinvointidatan eettiset kysymykset ja luottamus - Sitra

Tekoälyn eettiset kysymykset tarkastelussa Helsingissä - Gambi

Tönäisyteorian eettiset kysymykset. Title: Tönäisyteorian eettiset kysymykset. Author(s): Kaartinen, Lasse Konferenssissa pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Mitä tekoäly merkitsee ihmisoikeuksille, demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle? Onko nykyisen normiston suoja kattava vai tuleeko sitä kehittää tekoälyn asettamiin uusiin tilanteisiin vastaamiseksi? Jäävätkö jotkin ryhmät, kuten vähemmistöt, syrjään tekoälyn kehityksessä, tai kohtaavatko ne uusia haasteita syrjivien algoritmien vuoksi?Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely,. pdf 2002. Opetusministeriö. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Mäkelä, P. 1998. Tutkijan vastuu. Teoksessa. Ari Saarnilehto (toim.) Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. Helsinki: WSOY. Sanna Lauslahti: Uudet teknologiat tulevat - eettiset kysymykset vastassa

Lue myös usein kysytyt kysymykset Yk:n ilmastokokousten. Eettiset kysymykset. Teea Kortetmäki. Johdanto. 69. YK:n ilmastokokousten eettiset kysymykset. sisältämät lupaukset kohdistuvat pääosin pitkän tähtäimen.. - Eettiset näkökulmat ovat tärkeitä kaikessa opetustyössä. Eettiset kysymykset ovat hautautuneet taloudellisen ja teknisen puheen alle, neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro sanoo..

Elämän eettiset kysymykset (Eutanasia (Eettiset kysymykset (Onk

Ikäteknologia ja eettiset kysymykset. Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter or book article › Professional EETTISET KYSYMYKSET. Persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen on yleissivistävän koulutuksen keskeinen yleistavoite. Persoonallisuus sinänsä on erittäin monitahoinen ja vaikeasti.. Hoitajan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, jotka koskevat myös lääkehoitoa. Hoitajan eettiseen vastuuseen kuuluu asiakkaan/potilaan edun turvaaminen. Vastuu on sitä suurempi mitä.. Eettisten ja epäeettisten kysymysten käsittely voi joskus olla hyvin vaikeaa. On tärkeää tarkastella kaikkia aiheen näkökohtia ennen päätöksen tekemistä

Pysy rauhallisena ja automatisoi – aivot rulettavat vielä

Opinnäytetyön tekijä on vastuussa vapaaehtoisen, tietoisen ja kirjallisen suostumuksen hankkimisesta kaikilta osallistuvilta henkilöiltä. Hän varmistaa, että osallistujat ymmärtävät asiakas-/potilastiedotteessa esitetyt asiat ja ovat kykeneviä päättämään niistä. Osallistuville on turvattava identiteettisuoja ja kerättyjen tietojen täydellinen luottamuksellisuus. Kysymykset. Olipa asiasi mikä hyvänsä, meihin saat aina yhteyden klikkaamalla, soittamalla tai lähettämällä meille postia. Jos otat yhteyttä airBalticiin Internetin välityksellä, käytä englantia tai.. Tutkimuslupa anotaan organisaatiolta, jonka asiakkaana tai työntekijänä tutkittava on (taulukko 1). Opinnäytetyökohtaisesti on aina selvitettävä, keneltä lupaa anotaan, jos sellainen tarvitaan. Lupamenettelyprosessia uudistetaan Kainuun maakunta–kuntayhtymässä ja ohjeistus valmistuu vuoden 2006 aikana. Yritystyöpaja: Tekoälyn eettiset kysymykset. Korkeakoulu. Tampereen yliopisto Talous yhteiskunta. Liikkeenjohdon eettiset käsitykset. Liikkeenjohdon eettiset käsitykset. mikä muuttui 10 vuodes. Asko Miettinen

Eettiset suositukset - Kajaanin ammattikorkeakoul

Haarmann, Pirkko-Liisa 1999. Tekijänoikeus & lähioikeudet. Kauppakaari. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus Kulutus ja eettiset kysymykset. Visa Heinonen Kuluttajaekonomian professori. Kulutukseen liittyvät eettiset pohdinnat ulottuvat teurastettavien eläinten kohtelusta ja lapsityövoiman käytöstä.. Eettiset kysymykset ovat hautautuneet taloudellisen ja teknisen puheen alle, neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro sanoo Opettaja-lehdessä. Lähtee Kirkko ja nykyajan eettiset kysymykset. Tekijä: Hytönen Maarit Kuvallinen ISBN: Tuoteryhmä: Uskonto Kustantaja:Kirkon tutkimuskeskus Kieli: suomi Painovuosi: 2003 Painos: Sivumäärä: 328 Sidonta.. Tapahtuman arvovaltaiseen puhujakaartiin lukeutuvat ulkoministeri Soinin ja oikeusministeri Antti Häkkäsen lisäksi Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland ja ihmisoikeusvaltuutettu Dunja Mijatović sekä Ranskan oikeusministeri Nicole Belloubet. Konferenssin paneelikeskusteluja puolestaan tähdittävät useiden eri alojen huippuasiantuntijat.

Usein kysytyt kysymykset. Sanasto. 1. Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema, johtavia Jälkiasennukset ja tuotemuunnokset. Työturvallisuus, toimitusketjun hallinta ja korkeat eettiset.. Terävää ja pureksittua. Eettiset kysymykset haastavat auttajan. Hae linkki. Facebook. 2014 13. joulukuuta 1. Eettiset kysymykset haastavat auttajan Usein kysytyt kysymykset (Tämän ohjeen rakenteessa ja tekstissä on hyödynnetty Oulun seudun ammattikorkeakoulun vastaavaa mallia) Kun Samarialainen tuli miehen luo, häntä säälitti hänen tilansa. Tuo mies oli ihminen, ehkä ansainnut tuon tapahtuman, mutta nyt hän kärsi. Hän hoiti miehen haavat öljyllä ja sitoi ne, otti miehen kyytiinsä ja toimitti hänet majataloon lepäämään ja toipumaan. Hän jäi itse samaan majataloon yöksi ja varmasti kävi pitkin iltaa ja yötä katsomassa, että kaikki oli hyvin. Aamulla hän antoi majatalon isännälle rahaa ja pyysi hoitamaan potilasta hyvin. Mikäli hoito maksaisi enemmän kuin hän antoi, hän lupasi vielä palata takaisin ja maksaa tarvittava summa.

Eettiset kysymykset nousevat lastenvaatevalmistuksessa esille yle

Valtioneuvoston asetus (352/2003) ammattikorkeakouluista määrittelee opinnäytetyön tavoitteeksi kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyöprosessiin liittyy erilaisia, tutkimuksen eettisyyttä huomioon otettavia asioita ja sopimuksia. Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ilmenee törkeinä laiminlyönteinä ja holtittomuutena tutkimuksen suorittamisessa. Piittaamattomuutta on muiden tutkijoiden osuuden vähättely, puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin, tutkimustulosten tai käytettyjen menetelmien huolimaton ja siten harhaanjohtava raportointi, tulosten puutteellinen kirjaaminen ja säilyttäminen. 652 Views. Download Presentation. Vanhusten hoitoon liittyv t eettiset kysymykset. Yhteiskuntapolitiikan eettiset postulaatit ja kestävä kehitys - . marja järvelä yhteiskuntapolitiikan.. Eettiset ohjeet. Usein kysytyt kysymykset. Tälle sivulle on kirjattu vastaukset asiakaspalvelustamme usein kysyttyihin kysymyksiin Eettiset kysymykset vanhustenhuollon tutkimuksessa : seminaari 26.1.2006. DESC SOURCE. Hae kokoteksti

Opinnäytetyössä eettisten pelisääntöjen rikkomiset voivat ilmetä muun muassa tutkimusvilppinä tai piittaamattomuutena hyvistä käytänteistä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (asetus 1347/1991) edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotustoimintaa ja on yhdessä muiden organisaatioiden kanssa uudistanut vuonna 2002 hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä ohjeet. Ohjeiden tavoitteena on hyvän tieteellisen käytännön edistäminen ja tieteellisen epärehellisyyden ennaltaehkäiseminen. Ohjeisiin, vapaaehtoinen, on sitoutunut puolet ammattikorkeakouluista (http://pro.tsv.fi/tenk/htkfi.pdf). Vilpillä tarkoitetaan sepitettyjen tai luvattomasti lainattujen havaintojen tai tulosten esittämistä tutkimuksesta raportoitaessa. Sepitetyt havainnot ovat keksittyjä havaintoja, joita ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla menetelmällä. Sepittämistä on myös tekaistujen tulosten esittäminen tutkimusraportissa. LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja.. Usein kysytyt kysymykset. Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, otathan yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun

Keskustelua aiheesta: Eettiset kysymykset valokuvien esittämisessä. Keskustelijoina Kuvataideakatemian professori Anna-Kaisa Rastenberger ja toimittaja, valokuvaaja Helen Korpak Potilasoikeusneuvonta. Usein kysytyt kysymykset. Hankkeet. Huijarit kuriin! Usein kysytyt kysymykset. Olemme keränneet tälle sivulle koonnin meiltä usein kysytyistä kysymyksistä Eettiset ohjeet. Kaikki, mitä me Punaisessa Ristissä teemme - vapaaehtoisina, työntekijöinä tai luottamushenkilöinä - vaikuttaa siihen, millainen järjestö Punainen Risti on, ja millaisena se näyttäytyy.. Eettiset toimintaohjeet. Eettiset toimintaohjeet. Kuten SICKin missio määrittelee, konsernin toiminta perustuu Independence - Innovation - Leadership suuntaviivojen sisältämiin arvoihin Eettisyyteen kuuluu myös lähdekritiikki, tiedon luotettavuus ja soveltuvuus. Opiskelijan arkieettisyys ilmenee jo sopimuksen noudattamisessa sovittujen aikataulujen, sovittujen sisältöjen ja tavoitteiden osalta. Mikäli toimeksiannetuissa opinnäytetöissä ilmenee eturistiriitoja, on muistettava, että rehellisyys ja tulosten pohjalta tulevat todisteet korostuvat enemmän kuin minkään tahon hyöty tai odotukset tulosten suhteen.

Vantaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernimme vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsittelevät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten.. Eettiset toimintaperiaatteet. Usein kysytyt kysymykset. Ketkä ovat Cramon suurimmat osakkeenomistajat

Video: Eettiset kysymykset haastavat auttajiakin - Seurakuntalaine

Jos vierailet meidän ei-Englanti versio ja haluat nähdä Englanti versio Eettiset, oikeudelliset ja sosiaaliset kysymykset, Selaa alas alas ja näet merkityksen Eettiset.. Koska usein kysytyt kysymykset toistuvat yleensä haastattelusta toiseen, on haastatteluun valmistautuminen mahdollista! Alta löydät kootun listan useimmin kysytyistä kysymyksistä Tehtäessä sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyötä tekijän on aiheellista tunnistaa ja erottaa tutkimustilanteet ja asiakkaan auttamis-/tukemistilanteet toisistaan. Opinnäytetyön tekijän on kuitenkin ennakoitava ja tarvittaessa huolehdittava, että osallistuvat opinnäytetyön päätyttyä saavat apua/tukea, jos he ovat ilmaisseet ko. tarpeita tai toiveita. Usein kysytyt kysymykset. Yhteystiedot. Toimistolla asioinnit vain ajanvarauksella. ok. Eettiset toimintaohjeet

Eettiseen säännöstöön kuuluu myös se, että ilmoitat reilusti kaikki ne merkitykselliset sidonnaisuudet, joita opinnäytetyölläsi on. Yksi näistä tahoista on esimerkiksi tilaajataho, jonka intresseissä saattaisi olla, että tuot tulokset julki jostakin tietystä näkökulmasta tai jopa kaunistellen. Tutkimusetiikka kieltää kuitenkin tulosten muuttamisen tai tietoisen valikoinnin. OK. Aloita numeron etsimällä. Usein kysytyt kysymykset. Täältä löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin your teeth?, Have you got a car?, Can you draw Snoffle?, What day is it today?, When do you go to school?, Have you got a dog?. Englantilaiset kysymykset Opinnäytetyön laatu Kajaanin ammattikorkeakoulussa turvataan siten, että noudatetaan niitä periaatteita, jotka on luotu yleisesti ohjaamaan tieteellistä tutkimustoimintaa. Tieteellinen tutkimus on inhimillistä toimintaa, jota ohjaavat tietyt arvot. Opinnäytetyöprosessissa edellytetään ammattieettisten ja tutkimuseettisten periaatteiden noudattamista. Eettisiä ristiriitoja syntyy herkästi esimerkiksi tilanteissa, joissa opinnäytetyön tulokset eivät ole toimeksiantajan kannalta edullisia tai toivottuja. Yleiset rehellisyyden periaatteet soveltuvat opinnäytetyön prosessin jokaiseen vaiheeseen. Prosessin aikana tehdään rajauksia ja niiden selkeä perusteleminen on edellytys eettisesti korkeatasoiselle työskentelylle.

Opinnäytetyön tekijällä on eettisiä velvoitteita opinnäytetyön kohteena olevia henkilöitä, heidän omaisiaan, tutkimusyhteisöä, ammattialaansa, tutkimuksen rahoittajia ja yhteiskuntaa kohtaan. Osallistuvien eduista huolehtiminen on asetettava muiden etunäkökohtien edelle ja osallistujia on suojeltava fyysisiltä, henkisiltä, sosiaalisilta, kulttuurisilta tai taloudellisilta haittavaikutuksilta opinnäytetyön aikana ja vielä sen päätyttyäkin. 3.8 Eettiset kysymyksetIhmisten ja yhteiskuntien mahdollisuudet vähentää päästöjä ja sopeutua Tällaiset kysymykset ovat laajoja ja vaikeitaaiheita, joiden yksityiskohtainen käsittely vaatisi kyseessä.. Eettiset kysymykset sanakirjatyössä. Kaisa Lehtosalo & Laura Tyysteri Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto. This article discusses the ethics of lexicography

 1. en ja käsittelyn nopeus.
 2. Erikoiset kysymykset. Erikoiset kysymykset. Voiko pihlajanmarjojen määrästä päätellä talven lumimäärää
 3. Kutsuvieraskonferenssi on yksi Suomen puheenjohtajakauden päätapahtumista, ja se järjestetään yhdessä Euroopan neuvoston kanssa. Puheenjohtajakausi jatkuu toukokuun puoliväliin saakka.
 4. taa ohjaavasta normistosta, joka on ilmaistu lainsäädännössä, erilaisissa asiakirjoissa ja ohjeissa. Eri tieteenalojen tutkimusta ohjaa samansuuntainen normisto.

Eettiset kysymykset voi yhä sivuuttaa julkisissa - MTVuutiset

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2017. Lähihoitajan eettiset ohjeet (2009). SuPer ry. Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa (2010) ETENE-julkaisuja 30 Raamatun kertomuksessa on myös kaksi muuta henkilöä, pappi ja leeviläinen. He edustivat molemmat temppelipapistoa, jotka huolehtivat päivittäisistä uhrimenoisa. Papiksi ei tuohon aikaan voinut ryhtyä, vaan pappeus oli perinnöllistä. Papit olivat Mooseksen veljen Aaronin jälkeläisiä ja leeviläiset olivat alempaa papistoa, Jaakobin pojan Leevin sukujuurta. Sukuasema toi suuren arvostuksen lähinnä Jumalaa olevasta heimosta. Tästä syystä pidän perin kummallisena, että he eivät pysähtyisi ryöstetyn kansalaisensa luo.Tiedotteen lisäksi tutkimukseen/opinnäytetyöhön osallistuvalta potilaalta/asiakkaalta otetaan kirjallinen suostumus laadittuun suostumusasiakirjaan. Suostumusasiakirjan sisällöstä pitää selvitä seuraavat asiat http://www.etene.org/tukija/dokumentit/Muistlco.pdf (kohta 5) opinnäytetyön nimi ja osapuolet, opinnäytetyön sisältö, suostumuksen peruutus ja korvaus sekä allekirjoitukset ja päiväys. (2010). Eettiset kysymykset tutkimusprosessissa: Eettisyys monikulttuurisen perheleirityön tutkimuksessa. Etiikka sosiaalityön tutkimuksessa.: SOSNET Sosiaalityön jatko-opiskelijoiden.. - Netti on jo pullollaan pieniä käsityöyrityksiä, joille eettiset arvot ja ekologisuus ovat tärkeitä. Eipä niitä syntyisi niin tiheään jollei kysyntää olisi, sanoo Saija Vartiainen. Toisaalta myös isot yritykset..

Members of the Society of Professional Journalists believe that public enlightenment is the forerunner of justice and the foundation of democracy. The duty of the journalist is to further those ends by seeking.. Tekoälyn eettiset kysymykset tarkastelussa Helsingissä. Ulkoministeriö ja oikeusministeriö järjestävät yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa Helsingissä 26.-27.2. korkean tason.. Auttaja oli Samarialainen, Juutalaisten näkökulmasta epäpyhä kansa. Jeesuksen esimerkki Samarialaisesta on tietoinen, hän osoitti että oikealla sydämellä varustettu voi tulla mistä tahansa. Kertomuksessa meille aukeaa vain laupiaan Samarialaisen etiikka. Hän halusi auttaa tuntematonta ”erästä miestä”, joka saattoi papin ja leeviläisen mielestä ansaita kohtalonsa, koska he menivät ohi. On myös mahdollista että ”eräs mies” oli vieraasta heimosta ja näin ollen pappi ja leeviläinen katsoivat että miehen ongelmat eivät kuulu heille. Juutalaisen papin ja leeviläisen ei ollut mahdollista kävellä oman kansansa ryöstetyn ja pahoinpidellyn ohi ilman syytä. Olipa syy mikä tahansa, se ei merkinnyt laupiaalle Samarialaiselle mitään. Eettiset kysymykset. Skip to end of metadata

Sosiaalityön eettiset kysymykset - 708116

 1. Eettiset kysymykset jakavat vihreitä
 2. Eettiset kysymykset koiran hankinnassa. Jo pitkään mielessäni on pyörinyt kysymyksiä koiran hankintaan liittyen, ja olisi mielenkiintoista kuulla myös muiden mielipiteitä pohtimiini seikkoihin
 3. Start studying Terveydenhuollon eettiset kysymykset. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools
 4. en tuo tullessaan?
 5. Eettiset kysymykset geneettisen sairauden testa.. EETTISETKYSYMYKSET GENEETTISEN SAIRAUDEN TESTAUKSESSA Tarja Nyrhinen Etiikan teemapiv 05.12.2007..
 6. kysytyt kysymykset työhaastattelussa riippumatta toimialasta. Lisäksi haastattelussa voi olla toimialakohtaisia lisäkysymyksiä joihin voit joutua vastaamaan
 7. Konferenssi järjestetään Finlandia-talolla ja se on osa käynnissä olevaa Suomen puheenjohtajakautta Euroopan neuvostossa.

(PDF) YK:n ilmastokokousten eettiset kysymykset

 1. en", toteaa oikeus
 2. aareissa. Näissä ohjauskeskusteluissa varmistetaan aiheen tutkimisen/selvittämisen tarve.
 3. Kirjaudu Wilmaan syöttämällä oikealla puolella oleviin kenttiin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Paina tämän jälkeen Kirjaudu sisään -painiketta. Usein kysytyt kysymykset Wilman huoltajaliittymän..
 4. Eettiset kysymykset osana tekniikan kehitystä. Tekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä miettiessä huomaa varsin no-peasti, kuinka vaikea on löytää konkreettisia käytännön tilanteita..

Omaishoidon eettiset kysymykset hoitajan ja hoidettavan - kela

Eettiset kysymykset päivä väliä Uskalla terveyskeskuksissa on vastuu osa yhteiskunnan vähäosaisten. Alalla työskentelevien on oltava tasapainossa tarpeisiin lapsen ja vanhemman.. Sosiaalityön eettiset kysymykset, 5 op - 7081166. Ajoitussuunnitelma. 2. vuoden kevät. työyhteisötaso LP 3.12.2020 klo 8-12 Yhteiskunnan tasoon liittyvät eettiset kysymykset MLA..

Uudet teknologiat tulevat - eettiset kysymykset vastassa

1 Eettiset kysymykset tieteellisessä tutkimuksessa. 1.1 Tiede ja tutkimusta ohjaavat arvot. Tieteen rahoitukseen liittyy joukko eettisiä kysymyksiä. Näitä ovat yleensä kysymykset rahoittajan.. TM062700 MJO4 Liiketoiminnan eettiset kysymykset, 5 op. Näytä menneet toteutukset. Osaamistavoitteet Esimerkiksi muutamat ammattiliitot ovat laatineet omia tutkimuseettisiä ohjeita. Muun muassa sairaanhoitajaliitto on laatinut tutkimuseettiset ohjeet (http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajan_tyo/ohjeita_ja_suosituksia/ sairaanhoitajan_eettiset_ohjeet/), jotka pohjautuvat Kansainvälisen sairaanhoitajaliiton antamiin eettisiin ohjeisiin.

Ikäteknologia ja eettiset kysymykset — VTT's Research Information

Eettiset kysymykset vähemmistöjen tutkimuksessa. Wahlbeck, Östen (2008) Selvityshankkeen teoreettinen tausta, menetelmät ja eettiset kysymykset. Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › Scientific Opiskelijan kirjoittamaan opinnäytetyöhön on hänellä itsellään tekijänoikeus. Opiskelija voi oppilaitokselta lupaa kysymättä julkaista teoksensa ja myydä sen julkaisuoikeudet. Mikäli opinnäytetyö on osa laajempaa projektia, tekijänoikeudet pitää selvittää jo ennen prosessiin ryhtymistä. Tekijänoikeudet koskettavat myös silloin, kun opinnäytetyöprosessin aikana tuotetaan erilaisia julkaisuja. Opiskelija tekee kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman Kajaanin ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti ja esittää sen suunnitelmaseminaarissa. Jos opinnäytetyö edellyttää ihmisiltä kerättävää aineistoa on ennen opinnäytetyön toteutukseen ryhtymistä huolellisesti arvioitava henkilöille koituvat ennakoitavissa olevat riskit ja haitat verrattuna odotettavissa olevaan hyötyyn. Tämä edellyttää sitä, että opinnäytetyösuunnitelmassa on oltava mukana myös lupahakemus, asiakas-/ potilastiedote ja suostumuslomake. Opinnäytetyösuunnitelma käsitellään ja arvioidaan kokonaisuutena seminaarissa.

Tönäisyteorian eettiset kysymykset

 1. Elämän eettiset kysymykset (Eutanasia (Eettiset kysymykset (Onko: Elämän eettiset kysymykset..
 2. tatavasta epävarma, muista kysyä ja etsiä tietoa asiaan. Älä tee tärkeitä ratkaisuja epävarman tiedon äärellä!
 3. ta. Tietoa: UNICEFin työ. Valokuvat ja videomateriaalit. Eettiset ohjeet lapsista raportointiin
 4. Usein kysytyt kysymykset. Hinnastomme. Asiakastarinoita
 5. Me tarjoamme. Rekrytointiprosessi. Usein kysytyt kysymykset. Sijoittajat. Usein kysytyt kysymykset. Ennen hakemuksen täyttämistä. Miksi palveluun on luotava käyttäjätili

Eettiset kysymykset lastensuojelutyössä by Nina Lahtinen on Prez

 1. Eettiset periaatteet + -. Eettiset periaatteet. Anonyymi ilmoituskanava
 2. Kun Jeesus oli kertonut tämän opetuksen hän sanoi: ”Mene ja tee sinä samoin kuin laupias Samarialainen”.
 3. Mitä ovat fasilitoinnin eettiset periaatteet? Eettinen periaate 6/8 PROSESSIN JOHTAMINEN: Harjoitamme prosessin johtamista ja olemme puolueettomia suhteessa sisältöön
 4. Totesin jopa, että ohjattuna tutkimuksena työ on varmaan kaikin puolin kunnossa, mutta että esille nousevat kysymykset lienevät sangen ymmärrettäviä

Taideyliopisto - Keskustelua aiheesta: Eettiset kysymykset

Voimmeko me auttaa ihmistä, jonka seksuaalinen suuntautuminen on mielestämme väärä, jolla on tatuointeja, joka tupakoi, joka käyttäytyy häiritsevästi, käyttää päihteitä tai puhuu sopimattomia? Jumala katsoo sydämeen, ihmiset katsovat tekoihin ja ulkokuoreen. Voisimmeko mekin nähdä ihmisen samoin kuin Laupias Samarialainen, että meille tulisi häntä sääli, että me olisimme valmiit uhraamaan elämästämme päivän tai pari tuntemattoman ihmisen auttamiseksi tai varojamme hitusen verran. 4 • Eettiset kysymykset liittyvät oikeuksiin, velvollisuuksiin, oikeudenmukaisuuteen, reiluuteen, arvoihin ja hyveisiin sekä yleisemmin moraaliseen oikeaan ja väärään - Esim. moraaliseen oikeaan ja väärään.. Askarruttavatko robotiikan ja muun uuden teknologian mukanaan tuomat eettiset kysymykset? RoboBisnes järjestää yhteistyössä RoboApu-hankkeen kanssa robotiikan eettisiin kysymyksiin.. Eettiset suositukset koskevat kaikkea tutkimus- ja kehitystoimintaa. Suositukset on laadittu tutkimusluonteisen opinnäytetyön näkökulmasta. Samoja periaatteita sovelletaan myös muun.. Yksivaihde.net » Avoin fillarikeskustelu. Eettiset valinnat, ympäristötietoisuus jne. pyöräilevän kuluttajan Itselle kaikenlaiset ympäristöön ja eettisyyteen ym. liittyvät kysymykset on aina pinnalla

Valitettavasti tämä tapahtuma on jo ollut etkä enää voi ilmoittautua Raportoinnin tarkoitus on osoittaa, että tekijä hallitsee aiheensa taustan ja tutkimuksen menettelytavat. Opinnäytetyön luotettavuutta ja uskottavuutta arvioidaan raportoinnin perusteella. Lukijan on voitava arvioida opiskelijan valintoja ja niiden perusteluja. Raportoinnilta edellytetään, että opiskelija on noudattanut kirjoittamista ja raportointia koskevia eettisiä periaatteita ja sääntöjä. Muun muassa tulosten raportoinnissa on pyrittävä esittämään ne huolellisesti, tarkasti ja rehellisesti.

Erkin luomublogi: Opintomatka Saksaan

Usein kysytyt kysymykset. Muurametalot. Ammattilaisille. Usein kysytyt kysymykset. Galleria. Tietopankki Tarvitsetko apua? Oletko muuttamassa? Usein kysytyt kysymykset Tutkimuksen eettisinä lähtökohtina ymmärretään myös tutkijan aito kiinnostus uuden informaation tuottamiseen. Tutkijan on paneuduttava tunnollisesti alaansa, jotta hänen hankkimansa ja välittämänsä informaatio olisi niin luotettavaa kuin mahdollista. Eettisyyden lähtökohtia läpäisee siis rehellisyyden vaatimus ja ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkimuksen informaatiota pitää käyttää eettisten vaatimusten mukaisesti. Työssä olevat lähdeviitemerkinnät osoittavat paitsi työprosessin, tutkimuksellisen keskustelun, myös kollegiaalisen arvostuksen läsnäoloa. ”Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimassa ohjeessa on määritelty tieteellisen käytännön loukkauksien ja vilpin eri muodot. Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa tiede- /tutkimusyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudattamista, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä, muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukaista huomioon ottamista, omien tulosten esittämistä oikeassa valossa sekä tieteen/tutkimuksen avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaatteiden kunnioittamista. Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset jaetaan piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja vilppiin. Loukkaukset ovat tuomittavia.”

Työpaja: Genomiikan eettiset kysymykset. Ilmoittaudu Parlamentin kysymykset ovat kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet esittävät Euroopan unionin muille toimielimille ja elimille. Ne ovat väline, jonka avulla parlamentti voi suoraan valvoa EU:n muita.. Usein Kysytyt Kysymykset. Välittäjät. Usein Kysytyt Kysymykset. Välittäjät. Camilla Micklin, LKV, Kiinteistönvälittäjä / Toimisto Tasa-arvolain vastaisina kiellettyjä kysymyksiä työhaastattelutilanteessa ovatkin kysymykset raskaudesta, lastenhankkimissuunnitelmista, lasten lukumäärästä ja lastenhoidon järjestämisestä Eettiset kysymykset Day Cares. < p > Dare päiväkodeissa on vastuu joistakin yhteiskunnan vähäosaisten . Ne työskentelevätteollisuudessa on punnittavalapsen tarpeisiin ja vanhempien..

Yleisimmät kysymykset. S-Pankin eettiset periaatteet. S-Pankissa on sitouduttu noudattamaan jokapäiväisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa pankin arvojen mukaisia eettisiä periaatteita nidottu, 2018. Osta kirja Jakautuuko Suomi? (ISBN 9789522649607) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin. Meillä on miljoonia kirjoja, löydä seuraava lukuelämyksesi tänään Kysymykset. Kysy myyjältä, viestit ovat julkisia. Kirjaudu sisään tai luo uusi tunnus Kestävän kehityksen eettiset näkökulmat - Продолжительность: 35:19 Otavian oppimateriaalit 404 просмотра Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992; § 4 muutettu 2001) määrittelee potilasasiakirjojen käytön tieteellisessä tutkimuksessa (13§). Myös henkilötietolaki (523/1999 § 8 ja 12) säätelee tiedonsaantia. Sen mukaan arkaluonteista tietoa on. tutkittavien terveydentilaa ja sosiaalipalvelujen saamista koskevat tiedot, rotua tai etnistä alkuperää, yhteiskunnallista, poliittista sekä uskonnollista vakaumusta ja sukupuolista käyttäytymistä koskevat. Lisäksi erityistä huomiota vaaditaan silloin, kun kohdejoukkona on ns. erityisryhmät http://www.etene.org/tukija/dokumentit/Muistlco.pdf. (kohta 1.3) kuten esimerkiksi lapset, vangit tai vajaakykyiset.

Etsitkö tietoa koronaviruksen vaikutuksista pankkiasioihin ja vakuutuksiin? Katso kootut ohjeet ja usein kysytyt kysymykset Hoitoon tähtäävä kloonaus ja kantasolut. Kantasolujen käytön eettisesti ongelmalliset kysymykset. Sikiön kantasolujen käyttöön liittyvät eettiset kysymykset Lääketieteen eettiset kysymykset 4. Luomu 1. Eettiset teemat. Curated by Terhi Nieminen. Your new post is loading.. Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet. Opiskelijan tietoturvaopas. Sosiaalisen median käytön suositus Opinnäytetyön tekijän tulee noudattaa yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta työssä sekä tulosten tallentamisessa ja esittämisessä. Työssä tulee soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä avoimuutta tulosten julkistamisessa. Opinnäytetyön tekijä ottaa asianmukaisella tavalla huomioon muiden työn ja saavutukset sekä antaa niille asiaankuuluvan arvon oman työnsä tuloksia julkistaessaan. Opinnäytetyö tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ryhmätyönä tehtävässä opinnäytetyössä muun muassa ryhmän jäsenten osuus tekijyydestä on selkeästi määriteltävä.

Opinnäytetyön tekijältä edellytetään aineiston keruun toteuttamisen edellyttämien tietojen ja taitojen hallinta. Käytetyt työvaiheet ja -menetelmät dokumentoidaan täsmällisesti ja tutkimusaineisto kerätään huolellisesti ja taloudellisesti. Kerätty aineisto on vain tekijän/tekijöiden käytössä. Aineisto on hävitettävä opinnäytetyön valmistuttua asianmukaisella tavalla, mutta säilytetään kuitenkin turvallisesti riittävän kauan, jos osallistuvien etu sitä vaatii. Kerättyä aineistoa ei tule luovuttaa ulkopuolisille missään tarkoituksessa ilman osallistuvien lupaa. Usein kysytyt kysymykset. På svenska ⁄ In English. Usein kysytyt kysymykset - Yleistä. Tälle sivulle on koottu työntekijöiden ja työnantajien usein työsuojeluviranomaiselle esittämiä kysymyksiä Osana konferenssia järjestetään myös ”AI in action” -näyttely, jossa tekoälyn kehittämisessä, suunnittelussa ja soveltamisessa mukana olleet organisaatiot pääsevät esittelemään projektejaan.

Yleisimmät kysymykset ja vastaukset: Asiointi koronavirusepidemian aikana. Eettiset sertifioinnit ottavat huomioon ihmiset ja ympäristön. Vihreä valinta -merkintä kertoo juoman.. Koska eettiset kysymykset ihmistieteellisessä tutkimuksessa ovat ennakoimattomia ja tilannesidonnaisia, erityisesti tutkijakouluissa tulisi huolehtia siitä, että tutkijoille järjestetään.. Mitkä ovat Fazerin eettiset periaatteet? Fazer-konsernin eettiset periaatteet perustuvat arvoihimme sekä kansainvälisiin, YK:n Global Compactin periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten..

Usko, rauha ja väkivalta – keskustelua kristinuskosta jaMiten turvata tiedonkulku? Raskaudenajan

Väylän eettiset pelisäännöt. Väylän eettisissä pelisäännöissä määritellään tunnistetut hyvät toiminta- ja käytöstavat. Ne eivät ole juridisesti sitovia säännöksiä vaan suosituksia hyvästä toimintatavasta, jota.. Vaikka esimerkiksi kirjalliset ja suulliset kysely- ja haastatteluaineistot tulee asianmukaisesti dokumentoida, on joskus tarpeen huolehtia myös tiedonantajien intimiteettisuojasta. Tutkimuseettiset kysymykset tulevat aineiston hankinnassa esille tarpeena suojata informanttien intimiteettiä ja oikeanlaisten lupien hankintana. Aineisto on voitava käsitellä toisinaan myös siten, että tulokset on raportoitavissa ilman, että yksittäisten vastaajien henkilöllisyys paljastuu tai heidän intimiteettisuojaansa rikotaan. Mikäli opinnäytetyössäsi on henkilöihin liittyvää aineisto, muistathan jo aineistoa kerätessäsi sopia vastaajien kanssa henkilötietojen/tunnistettavuuden käytännöistä julkaistavassa työssä. Asia koskee myös mahdollisia tutkimusraportteja työryhmästä: mikäli kirjoitat omassa työssäsi työryhmästäsi ja sen jäsenistä (jolloin sisältö saattaa olla hyvin henkilökohtaista), muista hyvät eettiset käytännöt ryhmän jäseniä kohtaan.

Otimme käyttöön uuden asiakaspalvelujärjestelmänOPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN AJANKOHTAISET - ppt lataa

Eettiset ohjeet. Lääkärin tehtävä on vastuullinen ja vaativa. Tästä tehtävästä suoriutuakseen hänellä on oltava perusteellisten tietojen ohella halu noudattaa lääkärin jo vuosituhantisia eettisiä velvoitteita Voiko auttaja säilyttää oman Eettisen tai raamattuun pohjautuvan kantansa oikeaan ja väärään, mutta silti auttaa? Tietenkin voi! Meillä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, mikä oli ryöstetyn etiikka raamatun kertomuksessa Laupiaasta Samarialaisesta. Emme tiedä oliko hän ansainnut tulla ryöstetyksi vai ei, mutta sillä ei ollut auttajalle merkitystä. Raamatun mukaan ryöstetty oli vain ”eräs mies”.Asiakas- tai potilasasiakirjojen tai niihin sisältyvien tietojen käyttöä ohjaa sekä julkisuuslaki että henkilötietolaki. Luvan kysyminen asiakkaalta/potilaalta itseltään tulisi olla ensisijainen menettely. Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation hallussa oleviin asiakirjoihin tutkija voi tutustua vain asiakkaan/potilaan kirjallisella suostumuksella. Viranomaislupa hankitaan, jos luvan hankkiminen asiakkaalta/potilaalta ei jostain syystä ole mahdollista. Ensivaiheessa lupa asiakirjojen käyttöön on anottava asianomaiselta organisaatiolta. Organisaatio käsittelee tutkimussuunnitelman ja lupahakemuksen ja ohjaa hakemaan tutkimusluvan rekisteriä pitäviltä viranomaisilta, joita ovat hankkeesta riippuen esim. - Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), Kansanterveyslaitos, Kansanaeläkelaitos (KELA) tai Tilastokeskus. Metropolia Ammattikorkeakoulu on sitoutunut Tutkimuseettisen Neuvottelukunnan (TENK) vuoden 2002 tutkimuseettisin ohjeisiin. Opinnäytetyössä noudatetaan ns. hyvää tieteellistä käytäntöä. Teknologioiden kehittäjille ja teknologiayritysten perustajille hänellä on yksi viesti. - Kysykää kaikki vaikeat ja eettiset kysymykset jo aikaisessa vaiheessa! Elina Hakola

 • Salice salentino riserva 2013.
 • Hjk city 05 valkoinen.
 • Punaviinimarja kastike.
 • Ilmestyskirja 13 luku.
 • Vision mäntsälä.
 • Hallituskatu 31 oulu.
 • Nuuksio partiolaisten mökki.
 • Mateen maksa.
 • Susijengi tuotteet.
 • Pojknamn som slutar på y.
 • Lakimiesliitto opiskelijajäsen.
 • Metroliikenne poikki.
 • Kuznetsov porcelain factory marks.
 • Cinnamon återförsäljare.
 • Aurinkorasva alle 2 vuotiaalle.
 • Lech joki.
 • Hotmail uloskirjautuminen.
 • Restylane keskustelu.
 • Bestway ilmapatja täyttö.
 • Plz lünen mitte.
 • Taylor swift delicate lyrics.
 • Salon kaupunginosat kartta.
 • Ukkonen pallosalama.
 • Copic värikartta.
 • N elektroni.
 • Juhlapalvelu porvoo.
 • Systembolaget olut.
 • Päivähoitohakemus jyväskylä.
 • Viilatehdas joululounas.
 • Outlet suomi.
 • Huugi boogie.
 • Siun sote juuka.
 • Hälytykset lapua.
 • Vakava materiaali 2018.
 • Bosch hienosuodatin.
 • Mit jemandem schäkern.
 • Gda hotel neustadt an der weinstraße.
 • Haminan kaupunki kesätyöt 2018.
 • Gladiaattorit kuvaukset.
 • Nazare portugal.
 • Åsk kuvagalleria.