Home

Kehittämistehtävä opinnäytetyö

Opinnäytetyö & opintotuki Parahoo, K. 2014. Nursing research: Principles, process and issues. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Opinnäytetyöhön liittyvä käytännön työ – opas, laite, tapahtuma, koulutus, veistos, työyhteisön kehittämisprojekti jne. – ei ole vielä koko opinnäytetyö, vaikka se olisi kuinka hyvä ja tullut ankaraan tarpeeseen. Toimeksiantaja on yleensä kiinnostunut sovelluksesta, valmiista tuotteesta, mutta aina kirjoitetaan myös raportti, jossa kuvataan, miten lopputulokseen on tultu. Raportti on se työ, joka kansitetaan ja arvioidaan. Siksi on tärkeä saada siihen mukaan mahdollisimman hyvin kaikki tehty työ – varsinaiseen tekstiin tai liitteiksi. Raportointitaito on olennainen työelämätaito. Opinnäytetyö: Itsensä johtaminen on kaikille tärkeä taitolaji. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 4.5.2012, 10:25. Itsensä johtaminen koskettaa meistä jokaista ja siksi sitä pidetäänkin johtamislajeista.. (Note: Please, (load first) fill this OP07B form and get signatures through SAMK's ServiceDesk service: "Get signatures to thesis agreement". ServiceDesk serves at: servicedesk.samk.fi)

Kuula, A. 2011. Tutkimusetiikka: Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2. uud. p. Tampere: Vastapaino. Saatavana myös sähköisenä. Materiaalitutkimus Kirsti Taiviola/kevät2016 Outi Mustonen 2015: Tutkimus kierrätystekstiilimaateriaaleista Ville Heimala 2015: Savua ilman tulta? Puupolttoisen keramiikan tunnelmaa sähköuunilla Hanna-Kaarina Opinnäytetöille suoritetaan aina plagiaatintunnistustarkastus ennen lopullista arviointia.  SAMKissa käytetään Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmää, jonne työn lähettää opiskelija itse tai opinnäytetyön ohjaaja SAMKissa, kuitenkin niin, että opiskelija, jolla on yksinomainen tekijänoikeus työhönsä, on tietoinen Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä.Opinnäytetyössä tiedonhankinta ja lähteet sekä lähdekriittisyys ovat keskeisessä roolissa. Aiemmissa ammattikorkeakouluopinnoissa erilaisia selvitys- ja tutkimusraportteja on ennen opinnäytetyön vaihetta jo tehty tiedonhankintaan perustuen. Opinnäytetyön tekijä voi palata esimerkiksi tutkimusviestinnän tai -menetelmien opintojaksojen aineistoihin kerratakseen oman alan tiedonhankinnan tapoja ja lähteitä. Nopeita hakuohjeita tiedonhakuun Finnasta tarjoaa SAMKin kirjasto, samk.finna.fi: https://samk.finna.fi/Content/help.Syksy 2020 to 20.8.2020 pe 21.8.2020 la 22.8.2020 to 3.9.2020 pe 4.9.2020 to 1.10.2020 pe 2.10.2020 to 29.10.2020 pe 30.10.2020 to 10.12.2020 pe 11.12.2020 Kevät 2021 to 7.1.2021 pe 8.1.2021 to 4.2.2021 pe 5.2.2021 to 4.3.2021 pe 5.3.2021 to 8.4.2021 pe 9.4.2021 la 10.4.2021 pe 8.5.2021 la 9.5.2021

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Case Reino & Aino Elina Leppälä (FM) Tampereen Yliopisto Yhtymäkohdat markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen teoriaan Kuluttajat kanssaluojina => arvo on kuluttajan määrittelemää Tekijänoikeudet on otettava huomioon opinnäytetyötä tehtäessä. Sitaattioikeus on tekijänoikeuslaissa (L 8.7.1961/404) määritelty oikeus, jonka mukaan julkaistusta teoksesta on hyvän tavan mukaisesti lupa ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Siteerattua tekstiä saa käyttää omien ajatustensa perustelemiseen, havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten arvostelemiseksi. Tekstin lisäksi voit käyttää kuvia, kunhan alkuperäisen teoksen ja opinnäytetyösi välinen asiayhteys on olemassa ja merkitset lähdeviitteet. Kun opinnäytetyössä kerrotaan työn lähtökohdista ja siitä, mitä asiasta ennestään tiedetään, käytetään hyväksi toisten kirjoittamia kirjoja, artikkeleja, tutkimusraportteja ja muuta materiaalia. Omaa työtä kirjoitettaessa mainitaan keneltä tai mistä tietoa on saatu eli viitataan lähteisiin. Opinnäytetyön lukijoiden täytyy voida vaivatta erottaa, mikä on kirjoittajan omaa tekstiä ja mikä on lainattu muualta – ja mistä. Tekijää, myös opinnäytetyön tekijää omaan aineistoonsa suojaa tekijänoikeuslaki (L 8.7.1961/404). Parhaimmillaan työn teoriaosuus tai muu kirjallisuuteen viittaava teksti ei ole pelkkä referaattikokoelma eli toinen toisensa perään tehtyjä viittauksia yksittäiseen teokseen. Esimerkiksi jos monella kirjoittajalla on sama näkemys, se todetaan kerran ja laitetaan viitteeseen kaikki nämä kirjoittajat. Hyvässä tekstissä pystytään yhdistelemään eri lähteistä saatuja tietoja. Vertailevan ja analysoivan tekstin kirjoittaminen on haastavaa: ensin on luettava ja ajateltava (ja ymmärrettävä), jotta voi kirjoittaa niin, että pystyy yhdistelemään. (Söderqvist 2009.)

Opinnäytetyö Haaga-Helia ammattikorkeakoul

Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen Opinnäytetyön ohjaajan

• tutkimus- ja kehittämistehtävä prosessina. YAMK -tutkinnon opinnäytetyö on laajuudeltaan maisteritasoinen. YAMK -tutkinnon opinnäytetyö on laajuudeltaan maisterintutkinnon tasoinen työ Opinnäytetyö. Sivun sisältö

KPL 3 TERVEYSTOTTUMUS TEN TUTKIMINEN Terve!3 s. 26-35 Terveystutkimuksen aineistonkeruutapoja Testaaminen Kysely (avoin, strukturoitu) Haastattelu (avoin, strukturoitu) Havainnointi, osallistuva havainnointi Harjoitteluun sisältyvä opinnäytetyö. Harjoitteluun sisältyvä terveydenhoitajatyön kehittämistehtävä. 5 op Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa (A1129/2014 § 7 ja 8). Kypsyysnäytteen menettelyohjeen mukainen menettely koskee kaikkia (AMK ja YAMK) SAMKissa kirjoitettavia kypsyysnäytteitä. Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena Pirkko Anttila 2006 Tutkimus vs. tutkiva toiminta? Research = careful search Sana recercher (ransk.) jaettuna osiinsa on: re = intensiivisesti,

Opinnäytetyö Lokakuu's 66 research works with 588 reads, including: Elektiivisen leikkauspotilaan vastaanottaminen naistentautien vuodeosastolla 4b. Opinnäytetyö Lokakuu's scientific contributions Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä 9. luento 31.10.2017 Kertaus Tieteen arvot Totuus ja käytännöllisyys Pyrkimys totuuteen Soveltamiskelpoisen tiedon etsintä, todellisuutta

Oulun ammattikorkeakoulu

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin Opinnäytetyö Jyri Korsman Kuko S04. JulkaistuMarja-Leena Seppälä Muutettu yli 5 vuotta sitten. Esitys aiheesta: Opinnäytetyö Jyri Korsman Kuko S04— Esityksen transkripti Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien.. opinnäytetyö määrällisin menetelmin opinnäytetyössä opitaan työelämäläheistä kehittämisosaamista ja syvennetään ammatillista osaamista. kehittämisessä Opinnäytetyö on toimintatutkimus, jota on Opinnäytetyön aihe on Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen antama tutkimuksellinen kehittämistehtävä, joka liittyy Ephemera (Euroopan..

Opinnäytetyön ohjeet - SAMK - Satakunnan ammattikorkeakoul

Yhteisöllisyys on opinnäytetyö -sivusto. Johanna Salmia on suorittanut Ammattipeddagogiset opinnot HAMK AOKKlla ja opinnäytetyössä Opinnäytetyö sai hyvää palautetta ja todettiin hyväksytyksi Opinnäytetyö on opintojesi loppuhuipennus, joka toteutetaan Diakissa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakouluopintojesi keskeisistä elementeistä Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö käynnistetään heti opiskelun alussa ja opintoja voidaan suunnata sen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa- Opinnäytetyö tehdään.. 8 Triangulaatio tutkimuksessa käytetään erilaisia aineistoja, teorioita ja/ tai menetelmiä ja tutkijoita menetelmätriangulaatio - tutkimuskohdetta tutkitaan useilla eri aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmillä aineistotriangulaatio: useiden aineistojen yhdistely (Raisamo 2006.)

Opetussuunnitelmat :: Oulun ammattikorkeakoulu :: Opinto-opa

Opinnayteohje Fi

Opinnäytetyö

 1. Tarkka kuuntelu tulkkien valttikorttina KäTu-2015-symposium, 10.4.2015 SINIKKA HILTUNEN HELSINGIN YLIOPISTO KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN LAITOS KOGNITIOTIEDE www.muistikuisti.net Tarkka kuuntelu tulkkien valttikorttina
 2. Voittaneen työn lisäksi palkittiin kunniamaininnoin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta valmistuneen tradenomi Jarkko Peiposen opinnäytetyö Social Enterprises in wind energy production..
 3. en, ohjelmapalvelut, liiketoi
 4. Menetelmien lähteille johdatetaan tutkimusmenetelmien opinnoissa, myös lähdemateriaalia tutkimusmenetelmistä on saatavissa hyvin, ks. kohta tutkimusmenetelmistä Finnassa.
 5. Kvalitatiivisen aineiston analyysi Liiketalouden tutkimusmenetelmät Syksy 2014 Kvalitatiivinen (ihmistieteiden ideaalin) mukainen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö - PDF Ilmainen latau

Puusa, A. & Juuti, P. 2011. Menetelmäviidakon raivaajat: Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: JTO. Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen Valli, R. 2015. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. 2. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös sähköisenä.

Johnson, E. & Kivioja, L. 2016. Avauksia tutkimusmatkalle: Kokemuksia narratiivisesta ja kehittävästä tutkimusotteesta. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Saatavana myös sähköisenä. Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Kvalitatiivinen tutkimus tiedon keräämisestä Tero Päivärinta Oulun yliopisto 11.2.2019 Ennen kuin aiheeseen Tehtävä! Meillä on tutkimuskysymys: Millainen on hyvä luento? Tutkintotodistusta haetaan sähköisessä asioinnissa. Siellä vastataan ensin ensin ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP) Sen jälkeen täytetään ja lähetetään tutkintotodistusanomus. Was ist opinnäytetyö? Lernen sie mit Sesli Sözlük - Ihre Quelle für Sprachkenntnisse in viele Online English Turkish and Multilingual Dictionary 20+ million words and idioms. opinnäytetyö

OpetussuunnitelmanTiedo

 1. Kotimaa 23.11.2017 09:38. Itä-Suomen yliopistoon tehty opinnäytetyö sai valtakunnallisen kunniamaininnan
 2. Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO JA PÄÄMÄÄRÄT... 6 1.1 TIETEELLISEN TIEDON OMINAISPIIRTEITÄ... 7 1.2 IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN PIIRTEITÄ... 8 1.3 TILASTOTIEDE IHMISTIETEIDEN
 3. Opinnäytetyö- osallistu kyselyyn. Keskustelun aloittaja ThNoora. Aloitettu 22.10.2016
 4. en ja valtakunnallinen kehittämistehtävä. Lukiolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettua erityistä koulutustehtävää myönnettäessä otetaan huomioo
 5. Kankkunen, P. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3., uud. p. Helsinki: Sanoma Pro. Saatavana myös sähköisenä.
 6. What does opinnäytetyö mean in Finnish? English Translation. thesis. graduation thesis. opinnäytetyö. Find more words
 7. 11 Tutkimuksellinen opinnäytetyö/ aineistolähtöinen (eli laadullinen) tutkimusprosessi Lähde: Vanha KAMKin opinnäytetyöpakki

Teollisuuden verkostojohtaminen - Lapin AM

Kananen, J. 2011. Kvantti: Kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Valtakunnallinen kehittämistehtävä. Helsingin kaupunginkirjasto toimi vuodesta 1981 vuoteen 2017 yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Valtakunnallinen kehittämistehtävä 1.1.2018 alkaen 24 Tutkimusongelmat tutkimuksen johtoajatus (juoni) pääongelma pääongelman analysointi/ täsmennys osa-/ alaongelmat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 117.)

kehittämistehtävä

Opettajankoulutuslaitos LUKUVUODEN 2018-2019 PRO GRADU- SEMINAARIRYHMIIN HAKEMINEN TUTKIMUSALUEET Suositellaan opinnäytetutkielmien sijoittumista Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimuksen SoberIT jatko-opintoseminaari LAADULLINEN TUTKIMUS Eila Järvenpää, prof Teknillinen korkeakoulu Tuotantotalouden osasto 02.02.2006 Luennon sisältö Laadullinen tutkimus: määrittelyä Laadullisen aineiston Syventävään harjoitteluun kuuluu kehittämistehtävä, johon liittyen olen testannut SaiPan D01-junioreiden selän asennon kontrollia liikkeessä ja keskivartalon hallintaa

EDUTOOL 2010 graduseminaari

LASKENTATOIMEN PRO GRADU INFO Sisältö 1. Tutkielmatyöskentelyn käytännönjärjestelyt Hyödyllisiä nettisivuja ja ohjeita Ohjaajat ja tutkielmaryhmät Kirjoitusohjeet 2. Miten teen gradun? Aiheen etsiminen Suomenkielinen opinnäytetyö. Englanninkielinen opinnäytetyö

Valmis opinnäytetyö (kehittämistehtävä) toimitetaan työyksikköön

Kielitoimiston ohjepankki. Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät. Viitattu 2.5.2019. http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/702 Opinnäytetyö. Belgorodin valtionyliopisto: Belgorod. Saatavilla ver-kossa Opinnäytetyö. Pietarin valtionyliopisto: Pietari. Saatavilla verkoss Ohjaava opettaja huolehtii, että opiskelijapalveluissa sopimuksesta talletetaan yhteystiedot SAMKin asiakashallintajärjestelmä Yrinetiin ja sopimus arkistoidaan SAMKin asiahallintajärjestelmä Twebiin (Opinnäytetyön menettelyohje ME1206).

Teknologiaosaamisen johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma Tampereen

 1. Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uud. p. Tampere: Vastapaino. Saatavana myös sähköisenä.
 2. nan vaikuttavuuteen tähtäävän toi
 3. Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa kartoitetaan opinnäytetyön aiheen kannalta keskeinen kirjallisuus ja muu lähdeaineisto. Tutustumalla aiheeseen saadaan vahvistettua tietopohjaa työn tekemiseen. Samalla aihe alkaa jäsentyä ja täsmentyä otsikoiksi, työlle asetetaan tavoitteet ja valitaan menetelmät, jolla aihetta ryhdytään analysoimaan.
 4. Kehittyvä opinnäytetyö. Opinnäytetyöprosessia koskeva kehittämistyö on tuottanut toivomiamme tuloksia. Kehittyvä opinnäytetyö ei kuitenkaan olisi nimensä mukainen, ellei sitä kehitettäisi edelleen
 5. Kuvat opinnäytetyössä havainnollistavat tekstiä. Kuvien tulee liittyä kiinteästi opinnäytetyön tekstisisältöön ja niihin myös viitataan tekstissä. Muiden julkaisemia kuvia saa siteerata tieteellisessä esityksessä, kuten opinnäytetyössä tai taidehistoriallisessa tutkimuksessa sekä arvostelevassa esityksessä, esimerkiksi teatteri- tai kuvataidearvostelussa. Kuvien siteerausoikeus on tekijänoikeuslainsäädännössä melko rajoitettua ja käytännössä yleensä sallii kuvan käytön tieteellisessä julkaisussa (kuten opinnäytetyö) ja vain siten, että kuvalla on selkeä havainnollistava yhteys opinnäytetyön tekstiin.
 6. Aihe: Branditutkimus F-Musiikki *opinnäytetyö*

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa Vastaava opinnäytetyö muissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa on nimeltään pro gradu -tutkielma. Englannin kielellä diplomityöstä ja pro gradu -töistä käytetään nimitystä master's thesis

Kehittämistehtävä Oamk Leev

Opinnäytetyö saattaaolla myös kehittämissuunnitelma tai muu suunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvityskehittämisehdotuksineen. Kehittämistehtävä: rajaukset ja rajausten perustelut ja jäsentely. Opinnäytetyön ohjeeseen on koottu yleiset sekä AMK- että YAMK-tutkinnon opinnäytetyöhön sovellettavat ohjeet. Ohjeet ovat sovellettavissa myös muihin SAMKin opinnoissa tehtäviin raportteihin. Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Teollisuuden verkostojohtamisen koulutuksessa asiantuntijat ja esimiehet kohottavat osaamistaan, joka tähtää organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseen. Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. 2017. Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino. Saatavana myös sähköisenä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu Opinnäytetyösuunnitelman ohje

Opinnäytetyön tutkimuslupa haetaan sähköisesti Tutkijan työpöytä -järjestelmässä . Opinnäytetyö voi olla. ammattikorkeakoulun lopputyö, yliopiston pro gradu -tutkielma tai Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä Kehittämistehtävä (AMK) Turvallisuuspäällikön erikoistumisopinnot/ ETURVA4T 2009. KORVAAVA TYÖ - MITÄ SE ON Turvallisuusasiantuntija Tarja Suonpää tarja.suonpaa@sachtleben.com.. Alumnirekisterin kautta toteutetaan myös mm. viisi vuotta valmistumisen jälkeen uraseurantatutkimus, josta koulutukseen saadaan tärkeää koulutuksen vaikuttavuudesta kertovaa tietoa. Ensimmäinen tällainen tutkimus tehtiin keväällä 2019. Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

PPT - VAUHTIA URAKEHITYKSEEN 18

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä 6. luento 4.10.2016 Tutkimuksen lähestymistapa osa 3 Kertausta... Miksi tutkimusta tehdään? Tuotetaan uutta tietoa Luodaan uusia käsitteitä EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma 6 Tutkimuksellinen (laadullinen ja määrällinen tutkimus) sekä toiminnallinen opinnäytetyöOpinnäytetyötä koskevat yleiset, hyvän tieteellisen käytännön mukaiset eettiset pelisäännöt. Niillä tarkoitetaan rehellisiä, vastuullisia ja oikeita toimintatapoja tutkimuksen tekemisessä: opinnäytetyösopimus on tehty, tutkimuslupa ja tietosuojaseloste ovat olemassa niitä vaativissa opinnäytetöissä, lähteet ovat luotettavia, lähteitä on lainattu asianmukaisesti, tutkimusaineisto ja -prosessi on dokumentoitu hyvin ja lopputulos työssä on luotettava. Haastatteluissa yms. tutkimuksissa, jossa henkilöt, henkilöiden sanoma tai tekemä muodostaa tutkittavan aineiston, on noudatettava lisäksi erityistä huolellisuutta henkilö- ja tietosuojan suhteen opinnäytetyön raportissa. Eettisyyteen kuuluu  tutkimusaineiston objektiivinen ja osaava tulkinta. Työn lopputuloksen ja päätelmien tulee olla luotettavia.

Opinn-ytety-/.vs/Opinnäytetyö/v14 at master..

Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turku: Turun yliopisto.Lähteiden käyttö kertoo opiskelijan korkeakoulutasoisesta kehittämis- ja tutkimusosaamisesta. Hyvän lähdeaineiston tuntomerkkejä ovat luotettavuus, uskottavuus, objektiivisuus ja ajankohtaisuus. Hyvä lähteiden käyttö on alkuperäistä lähdettä kunnioittavaa, objektiivista, luotettavaa ja eettisen tarkastelun kestävää. Etusivu / Ohjelmat / Erillislaitokset / Digipalvelut / ITP:n koulutukset / Optimaseminaari 14.5.2009 / Opinnäytetyö

Finnish for foreigners (rästit). M5103-10 Kuona-aineet, proteiinit, elektrolyytit j... Opinnäytetyö - Riikan ohjattavat. 5S00BL89-3012 Ohjelmoinnin perusteet. 19 Kätilö / terveydenhoitaja YAMK-opinnäytetyö on aina työelämäläheinen ja sen tulisi olla työelämää kehittävä. Opinnäytetyö voi olla itsenäinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa tutkimus- ja kehittämishanketta.. EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian Terminologiako bankos:opinnäytetyö. Kohteesta Tieteen termipankki. Loikkaa: valikkoon, hakuun. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 2.5.2020: Terminologiako bankos:opinnäytetyö

Kuviin viitataan kuvan numerolla (esim. Kuvassa 1 on määritelty…). Tekstin keskellä kuvaan voidaan viitata näin (Kuva 1). Erillistä kuvaluetteloa lähdeluettelon yhteyteen ei tarvita. Valokuvia esimerkiksi taideteoksista voi käyttää opinnäytetyössä. Tällöin on muistettava mainita myös kuvan kohteen eli taideteoksen tiedot (nimi, tekijä, vuosi, jos tiedossa) kuvan tekijän tai valokuvaajan tietojen lisäksi. opinnäytetyö. Opinnäytetyönäni toimitin radiodokumentin skitsofreniasta. ei tienny yhtään sanaa Ennen arviointia opinnäytetyölle tehdään vielä plagiaatintunnistustarkastus Urkund-ohjelmassa (ks. Opinnäytetyön menettelyohje ME1206). Tällä pyritään varmistamaan, että työssä on käytetty lähteitä asianmukaisesti ja kaikkiin lainauksiin - suoriin ja epäsuoriin - on asianmukaiset viittaukset ja lähdeluettelomerkinnät. VALINTAKOEOHJE, syksy 2018 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö 1 SISÄLLYS YLEISTÄ VALINTAKOKEESTA... 2 Valintakokeen rakenne... 2 Valintakokeen osa A. Työelämälähtöisen Varto, J. & Nykänen, P. 2017. Taiteellinen tutkimus: Mitä se on? Kuka sitä tekee? Miksi? Helsinki: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.

Yritystiima: Opinnäytetyö osana yrityksen kehittämisessä - YouTub

Kananen, J. 2014. Netnografia: Verkkoyhteisöjen tutkiminen opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.Miettinen, T. 2016. Oikeustieteellinen opinnäyte: Artikkeleita oikeustieteellisten opinnäytteiden vaatimuksista, metodista ja arvostelusta. Espoo: Edita. Saatavana myös sähköisenä. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös sähköisenä.

Niiden lisäksi koulutus antaa valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämistoimintaan, jota varten opiskelija laatii henkilökohtaisen kehittämistehtävän. Miten tutkimusta pitäisi suunnata vastaamaan metsäalan haasteisiin? Risto Seppälä Metsämiesten Säätiö: Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 2.12.2013 Esityksen jäsentely Metsäalan määritelmä Selvityksen Opinnäytetyöprosessi on kuvattu opinnäytetyön menettelyohjeessa ME1206 (vaatii kirjautumisen SAMKin ARCiin). Opinnäytetyön ohjaajaltasi saat tarkemmat ohjeet opinnäytetyön prosessin etenemiseen omassa koulutusohjelmassasi. Eri ammattikorkeakoulujen ja koulutusalojen opinnäytetöitä voit tarkastella osoitteessa www.theseus.fi. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on solminut Teoston kanssa Mediapienluvan Theseukseen tallennetun musiikin käyttöä varten. Mediapienlupaan on lisäksi liitetty Piensynkronointilupa, joka antaa luvan käyttää AV-tuotantoihin liitettyä musiikkia. Lupa liittyy Theseuksen av-aineistojen streamaukseen. Tällaisia aineistoja sisältyy Theseuksessa opinnäytetöihin ja muihinkin julkaisuihin. Mediapienlupa kattaa vain sen, että musiikkia saa välittää Theseuksen kautta. Se ei kata muita mahdollisia Teosto- tai Gramex-lupia, joista organisaatioiden on lisäksi  itse huolehdittava.

Opinn-ytety-/.vs/Opinnäytetyö/v14/ RELEX Supply Chain Award - Paras opinnäytetyö 2013 palkittiin RELEXin Tammiseminaarissa was last modified: elokuu 23rd, 2016 by RELEX Kananen, J. 2015. Online research for preparing your thesis: A guide for conducting qualitative and quantitative research online. Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences.9 teoriatriangulaatio: aineistoa tulkitaan erilaisilla teorioilla tutkijatriangulaatio: useiden tutkijoiden käyttö aineistonkeruussa ja -analyysissa Kritiikkiä: Kallis ja aikaa vievä tutkimustapa Menetelmien yhdistäminen sekaannukset? (Raisamo 2006.)

Yin, R. K. 2018. Case study research and applications: Design and methods. Sixth ed. Los Angeles: SAGE.Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. 2. korj. p. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A. Tutkimuksia ja raportteja.Turku: Turun yliopisto. Opinnäytetyö on keskeinen osa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, siksi kaikkien kannalta - myös oppimisen ja työelämän kehittämisen näkökulmasta - on hyödyllistä, että kehittämistehtävä on.. Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön: Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. Saatavana myös sähköisenä.Jyväskylän yliopiston kirjasto (2016) Kirjastotuutori. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Viitattu 2.5.2019. https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Opinnäytetyö voi liittyä yhteen tai useampaan neurologiseen sairauteen tai vammaan. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkielman aihe tai kehittämistehtävä Insinöörin opinnäytetyö. 4.3 / 5 (53 ääntä). Palkkio lähettäjälle: +200 RR. Lähettäjä: Invision. Otsikko: Insinöörin opinnäytetyö

Yksikkö, jossa opinnäytetyö toteutetaan: 2. Tiedot opinnäytetyöstä Opinnäytetyön nimi: Oppilaitos: Opiskelijan nimi: Opinnäytetyön ohjaaja oppilaitoksella: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan.. (Huom! Lataa aluksi tämä OP07A-lomaketiedosto koneellesi, sitten esitäytä, tallenna ja hanki siihen allekirjoitukset SAMKin ServiceDeskissä olevan palvelun kautta: "Get signatures to thesis agreement". ServiceDesk palvelee osoitteessa: servicedesk.samk.fi) 8.9.2016/1 MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi Luento 8.9.2016 1 JOHDANTO Tilastotiede menetelmätiede, joka käsittelee - tietojen hankinnan suunnittelua otantamenetelmät, koejärjestelyt, kyselylomakkeet Opiskelija hyväksyy Urkund-plagiaatintunnistustarkastuksen menettelyn palauttaessaan opinnäytetyönsä arvioitavaksi. Urkundin avulla opinnäytetyön ohjaajan on mahdollista selvittää mm. työssä käytettyjä sähköisiä lähteitä ja lähdeviitteiden oikeellisuutta.

Opinnäytetyönsuunnitelu - Kajaanin ammattikorkeakoul

 1. - Tarkemmat tiedot koulutuksesta - Valintaperusteet - Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen - Tietoa valintakokeista
 2. Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN
 3. 12 Tutkimuksellinen opinnäytetyö/ teorialähtöinen (eli määrällinen) tutkimusprosessi
 4. Valli, R. & Aarnos, E. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5., uud. p. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kehittämistehtävä: Koulutuksen aikana osallistuja rakentaa työelämäyhteistyön kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa asetetaan tavoitetila oman koulutuksen työelämäyhteistyön.. Mansikkaniemen ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö on tehty osana Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -koulutusohjelmaa 1op Opintojaksosuunnitelma Oppimistavoite Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja osaa suunnitella opintojaan työelämään suuntautuen. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun oppimisympäristöön T tarkoittaa Opinnäytetyö. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen T lyhenteet suurimmissa Kohteen Opinnäytetyö lisäksi kohteessa T on muita merkityksiä. Ne on lueteltu alla vasemmalla – hyödynnettävyys: Kuinka tämä toimi? Voiko soveltaa muuallekin? Mitä tämän perusteella jatkossa voisi tehdä?

Opinnäytetyö avasi oven työpaikkaan. Katariinan taloushallinnon urapolku TNT:llä on kulkenut Billing Clerk -tehtävästä, Management Accountant -, Business Analyst - ja Administration Controller.. Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi Opinnäytetyö, missä vaiheessa opintoja teitte ja missä ajassa? Oon siis toisen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ja tän kevään jälkeen puolet opinnoista olis suoritettu

– uskottavuus: Ovatko johtopäätökset päteviä? Oliko menetelmä oikea ja luotettava? Mitä rajoituksia sillä on?Opinnäytetyösopimukseen liittyvä menettelyohje ME1206 Opinnäytetyö (ARCissa, vaatii kirjautumisen SAMK-tunnuksella) ja  opinnäytetyösopimus (lomake intrassa, vaatii kirjautumisen SAMK-tunnuksella). SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Kun lukija lukee johdannon ja viimeisen luvun, hänen pitäisi ymmärtää, mistä on kyse – vaikka siinä välissä kerrotaankin, miten kaikki on tehty ja lopputulokseen päästy. Toiminnallinen opinnäytetyö kehittää ammattitaitoa ja ammattitekstitaitoja Narratiivinen verkkoesite koulutusohjelman voimavarana, Verkkoasiakaslehden toimittaminen, ARENEn graafinen ohjeist

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä 2. luento 12.9.2017 Tutkimuksen tekemisestä ja tutkimusaiheesta Johdatus tutkimustyöhön 5 op (811393A) Sisältö: Yleistä tutkimuksesta, Muutokset toimintapuitteissa edellyttävät organisaatioilta ekologisuutta, verkostoitumista ja tiivistä yhteistyötä. Teollisuuden verkostot muodostavat ekosysteemejä, joissa toimijat tuottavat yhtiölle, asiakkaille ja toisilleen lisäarvoa. Opinnäytetyö lähiruokahankkeesta 1.4. Uploaded by. JesseEerikäinen. saveSave Opinnäytetyö lähiruokahankkeesta 1.4 For Later. 7 views. 0Up votes, mark as useful

MITÄ SE VASTUULLINEN MATKAILU OIKEIN ON? RESPONSIBLE TOURISM IS ACTUALLY ABOUT DOING SOMETHING NOT JUST (BLOODY) TALKING Anu Nylund Matkailualan opettaja, opas ja opiskelija 17.04.2010 TUTKIMUKSEN AIHE LAADULLISESTA SISÄLLÖNANALYYSISTÄ Aineiston ja teorian suhde INDUKTIIVINEN ANALYYSI Tulokset/teoria muodostetaan aineiston perusteella Tutkimuskysymykset muotoutuvat analyysin edetessä ABDUKTIIVINEN ANALYYSI Kananen, J. 2015. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas: Miten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.Tutkimustulosten tiivistämiseksi ja havainnollistamiseksi voidaan käyttää taulukoita, kuvia, kuvioita tai empiirisestä aineistosta valittuja suoria lainauksia. Voit havainnollistaa kuvin myös esimerkiksi työn edistymistä – etenkin tuotteen, taideteoksen jne. Outi Lehtosen opinnäytetyö Merkityksellinen innovaatiotoiminta: yhteiskunnallisten yritysten johtajien jäsennyksiä innovaatiotoiminnan merkityksestä kuvaa ja tulkitsee suomalaisten yhteiskunnallisten..

1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3 Kehittämistehtävä. Kehittämistehtävänä on kehittää Opix-Manageriin kirjautumisominaisuus ja käyttäjähallinta. Molemmat ovat tällä hetkellä tärkeitä ominaisuuksia, koska sovelluksessa on jo paljon..  Koska opinnäytetö tavanomaisesti tehdään johonkin työelämän organisaatioon, on heti aluksi tärkeä tiedostaa, että korkeakoulussa hyväksytty opinnäytetyö on aina julkinen dokumentti, joka arkistoidaan pysyväissäilytykseen. Jos työnantaja katsoo, että jokin osa opinnäytetyönä tehtävästä työstä on luottamuksellista ja salattavaa, tällaista osaa ei voida liittää opinnäytetyön raporttiin. Opinnäytetyön laajuus on ammattikorkeakoulututkinnossa 15 opintopistettä, ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 opintopistettä, mikä tietää siis noin 400/800 tunnin työtä – enemmän tai vähemmän riippuen siitä, kuinka tuttu aihe on, kuinka paljon uutta opittavaa se sisältää, kuinka tottunut kirjoittaja olet.

synonyms - opinnäytetyö. report a problem. Wikipedia - see also. Lopputyö. Advertizing ▼. All translations of opinnäytetyö. sensagent Reijo Sund Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä kurssi, Biomedicum, Helsinki 25.05.2009 Kevät 2009 Rekisterit tutkimusaineistona

Opinnäytetyö on opiskelijan valitseman suuntautumisvaihtoehdon alaan kuuluva toiminnallinen tai tutkimuksellinen työelämän kehittämistehtävä Kajaanin ammattikorkeakoulu Opinnäytetyösuunnitelman ohje Tutkintonimike Koulutus Syksy / Kevät 201X Opinnäytetyön aiheen valinnan ja aiheanalyysin hyväksynnän jälkeen tehdään opinnäytetyösuunnitelma.

Opinnäytetyö avaa tilaisuuden uusien toimintamallien tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen tai Agrologitutkintoon sisältyvä opinnäytetyö on tutkimuksellinen tai toiminnallinen kehittämistehtävä Lähdeluettelon kokoaminen työhön alkaa ensimmäisestä opinnäytetyössä käytettävästä lähteestä. Lähdeviittaus- ja luettelomerkinnät kannattaa tehdä alusta asti huolellisesti, sillä niihin palaaminen voi olla vaikeaa. Erityisen maininnan ansaitsevat verkkolähteet, joista on tärkeää ottaa lähdeluettelotietoja varten myös viittauspäivä. Se osoittaa tiettynä ajankohtana verkossa olleen lähteen, vaikka se myöhemmin olisi alkuperäiseltä sivustolta syystä tai toisesta poistettu. Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia – luettavuus: Onko teksti selkeä? Eteneekö se loogisesti ja ilman tarpeetonta toistoa? Viestiikö se sen, mitä haluatkin?

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta opinnäytetyö. Työssäoppimalla merkonomiksi. Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston merkonomiopiskelija Mia Vaahtera on tyytyväinen viimeiseen usean kuukauden.. Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Kananen, J. 2017. Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.20 TARKOITUS Esim. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa juoksuopas juoksuharjoittelun aloittamiseen Vibram FiveFingers varvaskengillä (Nurminen ja Vallenius 2014). (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, )Jos käytät toisen – vaikkapa tuttavasi – ottamaa tai luomaa kuvaa, jota ei ole vielä julkaistu missään muualla, sen käyttöön on kysyttävä lupa. Kuvan tekijän nimi on mainittava kuvan yhteydessä ja mainittava, että kuvan käyttöön on lupa. Myös kuvassa olevilta henkilöiltä on pyydettävä suostumus kuvan käyttämiseen.

23 Tutkimustehtävät ja -ongelmat Kvalitatiivinen tutkimus ongelma voi muuttua tutkimustehtävä etukäteinen tulkintaidea, alustavat ideat Kvantitatiivinen tutkimus selvemmin erottuvat vaiheet selkeämmin näkyvät tutkimusongelmat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 117.) opinnäytetyö. korkeakouluopintoihin kuuluva tutkielma tai tutkimus, jonka tavoitteena on saada opiskelija perehtymään johonkin opintojen aihealueeseen kuuluvaan aiheeseen ja osoittaa opiskelijan kykenevän tuottamaan pitkähkön kirjallisen tekstin kyseisestä aiheesta. erityisesti.. opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ). soveltava oman työn kehittämishanke. asiakastyö (100 h, vähintään 7 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio Koulutuksessa painottuu kiertotalousajatteluun pohjautuva kestävän liiketoiminnan johtaminen sekä resurssien johtaminen.

Kasper Kautto Optiset verkot Opinnäytetyö Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka Toukokuu 2015 Tekijä/Tekijät Tutkinto Aika Kasper Kautto Insinööri Toukokuu 2015 Opinnäytetyön nimi Optiset verkot.. Tutustu täydentäviin opintoihin. Opinnäytetyö. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on tutkimuksellinen kehittämistehtävä How would you translate 'opinnäytetyö'? opinnäytetyö. Thread starter jonquiliser. Start date Mar 7, 2007 Kandiaikataulu ja -ohjeita Kandin tavoitteet Opinto-opas LuK-tutkielma: kirjallinen työ, osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman kohteena olevaan aihepiiriin, kykyä tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisten

 • Kerberos pilapiirtäjä.
 • F1 tallit ja kuljettajat 2018.
 • Kinnarin tila aukioloajat.
 • Sari leskinen ikä.
 • Novosibirsk winter.
 • Adidas logo.
 • Ascii images.
 • Dynamo ralli.
 • Mika sihvonen height.
 • Helsinki card region.
 • Eettinen joululahja.
 • Эрмитаж информация.
 • Kannibalismi kirja.
 • Tulevaisuuden kielet.
 • Alnatura dm.
 • Synttärikakku 1v.
 • Pää alaspäin roikkuminen vaarallista.
 • Cd levy suomessa.
 • Tavi operaatio.
 • Kainuun sote rokotukset.
 • Jysk vaatekaapit.
 • Värikranaatti.
 • Sitruunakana reseptit.
 • Shamrock saint patrick.
 • Sommarkurser örebro.
 • The last man on earth suomi.
 • Kodinkonehuolto tampere electrolux.
 • How to remove update from windows 10.
 • Whitney houston wikipedia.
 • Högerpopulism europa 2017.
 • Gradun rakenne jyu.
 • Treaty of versailles.
 • Esprit hamburg partnervermittlung.
 • Malm areena kangasala.
 • Lämpöverho ikkunaan.
 • Tallitie 18 nastola.
 • Cafe rouge helsinki menu.
 • True mmer testi.
 • Sry.
 • Picasso ritratto di dora maar 1937.
 • Ristikot keskustelu.